Hotărârea nr. 47/2021

HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans S.A. Botoșani” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOTRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C.

Eltrans S.A. Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani”,

văzând nota de fundamentare nr. 5250/13.11.2020 privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 , a Direcției Economice și Direcția Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa nr. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, către S.C. Eltrans S.A. Botoșani”, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Eltrans S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 47

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 47 DIN 25.02.2021

Anexa 7 - Diferentele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Categoria socială/ Tipul   de   protecție

socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

elevi

100

Legea educației naționale nr. 1/2011 modificată prin Legea nr. 226/2020

Pensionari,

100

Onr.97/1999     serv     publ

subvenționate-pensionari

Donator sânge

50

HG nr.1364/2006-donatori sânge

•  a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

•  b) persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările

și completările ulterioare;

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif

Categoria socială/

Tipul      de

protecție socială

perioada

Număr de călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

Tarif

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

întreg

Red. oferita

elevi

1 luna

60 calatorii/luna

81

81

100,00%

pensionari

1 luna

60 calatorii/luna

63

18

28,60%

Veterani, vaduve    de

veterani, revolutionari, deportati

1 luna

60 calatorii/luna

63

18

28,60%

Pers       cu

handicap

1 luna

60 calatorii/luna

65

65

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia socială

Nr .

crt

Categoria socială/ Tipul   de  protecție

socială

Unități    de

calcul (abonamente

Nr. estimate de unități

Nivelul protecției sociale acordate

Sume totale lei

Document justificativ aprobat

/călătorii vândute

(lei/unitate )

1

2

3

4

5= 3x4

6

elevi

22279

25468

81

1044188

pensionari

78528

77024

45

3466080

Veterani, vaduve de veterani, revoluționari, deportati

400

833

45

37485

Pers cu handicap

6706

6840

65

444600

Anexa 7.4 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif

Nr . crt

Categoria socială/ Tipul   de   protecție

socială

Unități de calcul (abonamente/călă torii vândute

Nr. estimate de unități

Nivelul reducerii oferite-protecției sociale acordate (lei/unitate)

Sume totale lei

Document justificativ aprobat

1

2

3

4

5= 3x4

6

elevi

22279

25468

81

2.062.908

pensionari

78528

77024

18

1386432

Veterani, vaduve de veterani, revolutionari, deportati

400

833

18

14994

Pers cu handicap

6706

6840

0

Se vor pune la dispoziție documente justificative în baza contractului de alocare a încasărilor din tichete.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu