Hotărârea nr. 46/2021

HOTĂRARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicarea pe site: 15 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”,

văzând nota de fundamentare a Direcției Edilitare, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, precum șiadresa S.C. Eltrans S.A. Botoșani, nr 20902/06.10.2020,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr.92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale , ale Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 intrat în vigoare în 31 decembrie 2009 privind serviciile publice de transport de călători pe cale ferată (șine) și rutier, denumit în continuare ”Regulamentul (CE) 1370/2007, Ordinului nr. 353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,

având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 129 alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa nr. 2.1.1 la Contractul - Cadru și Anexa V la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 293/2017 privind ” Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu tramvaie” se modifică și se înlocuiesc cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 46

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 46 DIN 25.02.2021

Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu autobuze

Linia

Nr. stații/ sens

Lungi mea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport

04.50

08,00

08,00

12,00

12,00

17,00

17,00   -

20,00

20,00    -

21,30

21,30 -

23,00

Prima-ultima

Nr.

101.

12

5.8 Km

Dus:I.       Bariera

Catamarasti        -

Luceafarul Intors:Luceafarul -b-ra Catamarasti Cap.1- Luceafărul

Cap.2-        B-ra

Cătămărăști

65-70

10

5

12

5

10

5

12

5

15

4

15

3

04,50-23.00

Nr. 102

11 4.6 Km

Dus: G.Enescu- Util - B-ra Catamarasti

Întors:     Bariera

Catamarasti - Util -

G.Enescu

Cap. 1 G. Enescu

Cap.    2    B-ra

Cătămărăști

65-70

10

4

12 3

Ruta: G. Enescu -Util

10

4

15

3

Ruta:  G.

Enescu  -

Util

15

3

05,00-22,50

GRAFIC DE CIRCULAȚIE AUTOBUZE

INTERVALE ORARE

Sâmbăta

TRASEUL 101

05,00-19,45

din 15 în 15 min

Pe ruta Luceafărul-B-ra Cătămărăști

TRASEUL 102

05,00-08,00

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu-B-ra Cătămărăști

08,00-12,00

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu -Portas

12,00-15,00

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu-B-ra Cătămărăști

15,00-19,45

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu -Portas

Duminica

TRASEUL 101

06,15-19,45

din 15 în 15 min

Pe ruta Luceafărul-B-ra Cătămărăști

TRASEUL 102

06,15- 08,00

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu-B-ra Cătămărăști

08,00-14,00

din 12 în 12 min

Pe ruta G. Enescu -Portas

08,00-19,45

din 15 în 15 min

Pe ruta G. Enescu -Portas