Hotărârea nr. 43/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Spitalului de recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 172 alin (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2 ) lit. a), alin. (3) coroborate cu cele ale art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Structura organizatorică, Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani, conform anexelor nr.1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 47 din 19 februarie 2020 își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu               Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 43

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI


ANEXA NR. 1 LA HCL NR.43 DIN 25.02.2021

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A SPITALULUI DE RECUPERARE “SF GHEORGHE” BOTOȘANI

1. Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie I din care:

- 90 paturi,

 • - Compartiment Recuperare neurologica - 34 paturi

 • 2. Compartiment Reumatologie

 • 3. Sectia Recuperare, medicina fizica si   balneologie II

din care:

- 15 paturi - 66 paturi,

 • - recuperare boli cardiovasculare - 26 paturi

 • - recuperare boli respiratorii - 12 paturi

4. Compartiment Geriatrie - gerontologie

- 24 paturi

____________________________Total paturi - 195 paturi_____

 • 5. Camera de garda________________________________________

 • 6. Spitalizare de zi - 25 paturi_________________________________

 • 7. Farmacie_______________________________________________

 • 8. Laborator analize medicale________________________________

 • 9. Laborator explorari funcționale______________________________

 • 10. Laborator radiologie si imagistica medicala_________________

 • 11. Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie______________________________________________

 • 12. Ambulatoriul integrat spitalului, cu cabinete in specialitatea:

 • 1. Cabinet medicina interna

 • 2. Cabinet reumatologie

 • 3. Cabinet neurologie

 • 4. Cabinet Reabilitare Medicala

 • 5. Cabinet ORL

 • 6. Cabinet geriatrie - gerontologie

 • 7. Cabinet oftalmologie

 • 8. Cabinet cardiologie_____________________________________

13. Aparat functional

*Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectiile cu paturi, cat si ambulatoriul integrat spitalului.

** structura a fost AVIZATĂ de Ministerul Sănătății , cu Aviz . nr. xi/a/reg.2/9897/nt/7929/10.09.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

MUNICIPIUL BOTOȘANI


Anexa nr. 3 la HCL nr.43/2021

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Denumirea functiei conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

observatii

0

1

2

3

4

5

COMITET DIRECTOR

1

MANAGER, grad II

Economist IA

S

1

2

DIR. FIN-CT, grad II

Economist IA

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL, grad II

Medic primar

S

1

Total 3 posturi

3

SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE I 90 PATURI DIN CARE:

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA NEUROLOGICA 34 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST-sef sectie

RMFB

S

1

VACANT

2

MEDIC SPECIALIST -coordonator s

NEUROLOGIE

S

1

3

MEDIC PRIMAR

RMFB

S

1

4

MEDIC SPECIALIST

RMFB

S

1

5

MEDIC SPECIALIST

RMFB

S

1

5

MEDIC SPECIALIST

RMFB

S

1

6

MEDIC SPECIALIST

RMFB

S

1

7

MEDIC PRIMAR

NEUROLOGIE

S

1

9

MEDIC SPECIALIST

NEUROLOGIE

S

1

10

Medic rezident anul I (neurologie)

NEUROLOGIE

S

1

11

Medic rezident anul I (recuperare)

RMFB

S

1

Total 11 posturi

11

1 IKINETOTERAPEUT

|Kinetoterapie

1 S

1

VACANT

Total 1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

Generalist

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

3

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

4

AS.M.SUP.

Generalist

S

1

5

AS.M.PL

Generalist

PL

1

6

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

7

AS.M.PL

Generalist

PL

1

8

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

9

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

10

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

11

AS.M.PR.SSD

Generalist

SSD

1

12

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

13

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

14

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

15

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

16

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

17

AS.M.PL

Generalist

PL

1

18

AS.M.PL

Generalist

PL

1

19

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

20

Registrator medical pr.

Generalist

M

1

21

Registrator medical

Generalist

M

1

22

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

(soitaliz. zi)

Total 22 posturi

22

PERSONAL AUXILIAR SANITAR

INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

5

INFIRMIERA

M

1

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

6

INFIRMIERA

M

1

7

INFIRMIERA

M

1

8

INFIRMIERA

M

1

9

INFIRMIERA

M

1

VACANT

10

INFIRMIERA

M

1

VACANT

11

INFIRMIERA

M

1

VACANT

Total

11 posturi

11

INGR

JJITOARE

1

INGRIJITOARE

M

1

2

INGRIJITOARE

M

1

3

INGRIJITOARE

M

1

4

INGRIJITOARE

M

1

5

INGRIJITOARE

M

1

6

INGRIJITOARE

M

1

7

INGRIJITOARE

M

1

VACANT

Total 7 posturi

7

COMPARTIMENT REUMATOLOGIE 15 PATURI

PERSONAL MEDICAL- MEDICI

1

MEDIC PRIMAR - coordonator

REUMATOLOGIE

S

1

2

Medic rezident anul IV (reumatologie)

REUMATOLOGIE

S

1

Total 2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL- coordonator

Generalist

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

3

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

Total 3 posturi

3

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1  | INFIRMIERA                       |

|   M

1

Total 1 post

1

INGRIJITOARE

1 | îngrijitoare

\INGRIJITOARE

—nM~

1

VACANT

Total 1 post

1

SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE II

66 PATURI

DIN CARE :

RECUPERARE BOLI CARDIOVASCULARE 26 PATURI

RECUPERARE BOLI RESPIRATORII 12 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC PRIMAR SEF-bft- grad II

RMFB

S

1

2

MEDIC PRIMAR -med. Interna

INTERNE

S

1

3

MEDIC SPECIALIST-bft

RMFB

S

1

4

MEDIC SPECIALIST- cardiolog

CARDIOLOGIE

S

1

5

MEDIC PRIMAR -med. interna

INTERNE

S

1

VACANT -REZERVAT

6

Medic rezident anul I (recuperare)

RMFB

S

1

7

MEDIC SPECIALIST

PNEUMOLOGIE

S

1

VACANT

Total 7 posturi

7

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

Generalist

PL

1

2

AS.M.PR.SSD

Generalist

SSD

1

3

AS.M.PR.SUP.

Generalist

S

1

4

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

5

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

6

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

7

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

8

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

9

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

10

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

11

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

12

AS.M.PR.SUP.

Generalist

S

1

13

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

14

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

15

AS.MED.PR. SUP

Generalist

S

1

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

16

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

17

AS.M.PL

Generalist

PL

1

18

Registrator medical

M

1

19

Registrator medical

M

1

20

AS.M.PL (spitalizare zi)

Generalist

PL

1

VACANT (spitaliz. zi)

Total 20 posturi

20

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

5

INFIRMIERA

M

1

6

INFIRMIERA

M

1

VACANT

Total 6 posturi

6

INGR

JJITOARE

1

îngrijitoare

îngrijitoare

M

1

2

îngrijitoare

îngrijitoare

M

1

3

îngrijitoare

îngrijitoare

M

1

4

îngrijitoare

îngrijitoare

M

1

Total 4 posturi

4

COMPARTIMENT GERIATRIE-GERONTOLOGIE 24 PATURI

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC PRIMAR - coordonator

GERIATRIE

S

1

2

MEDIC SPECIALIST

GERIATRIE

S

1

3

MEDIC SPECIALIST

GERIATRIE

S

1

Tota

3 posturi

3

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL - coordonator

Generalist

PL

1

2

AS.M.PR.SUP

Generalist

S

1

3

AS.M.PL.

Generalist

PL

1

4

AS.M.PL

Generalist

PL

1

5

AS.M.PL

Generalist

PL

1

6

AS.M.PL

Generalist

PL

1

Tota

6 posturi

6

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

VACANT

4

INFIRMIERA

M

1

VACANT

Total 4 posturi

4

INGR

JJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

2

îngrijitoare

M

1

Total 2 posturi

2

CAMERA DE GARDA

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIC PRIMAR

MEDICINA GENERALA

S

1

2

PSIHOLOG-CLINICIAN

PSIHOLOG-CLINICIAN

S

1

Total 2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1 \ASMPR.PL

| Generalist

1 PL

1

Total 1 post

1

INGRIJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

2

îngrijitoare

M

1

Total 2 post

2

BUCATARIA DIETETICA

PERSONAL MEDIU SANITAR

AS.M.PR.PL

Dietetician

PL

1

COMPARTIMENT EVALUARE STATISTICA MEDICALA PERSONAL MEDIU SANITAR

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

1

Registrator medical

M

1

2

Registrator medical

M

1

VACANT

lotal 2posturi

2

SPĂLĂTORIE

1

SPALATOREASA

M

1

2

SPALATOREASA

M

1

3

SPALATOREASA

M

1

Total 3 posturi

3

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

PERSONAL MEDICAL- MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

S

1

Total 1 post

1

ALT

PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

CHIMIST PR. SEF, grad I

CHIMIST

S

1

2

CHIMIST PR.

CHIMIST

S

1

3

BIOLOG

BIOLOG

S

1

Tota

3 posturi

3

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL SEF

Laborator analize

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Laborator analize

PL

1

3

AS.M.PR.PL

Laborator analize

PL

1

4

AS.M.PR.PL

Laborator analize

PL

1

5

AS.M.PR.LS

Laborator analize

M

1

6

AS.M. SUP

Generalist

S

1

7

AS.M.PL

Laborator analize

PL

1

VACANT

Total 7 posturi

7

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INGRIJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

Total 1 post

1

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST -radilogie

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

S

1

Total 1 posturi

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Radiologie si imag. Med.

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Radiologie si imag. Med.

PL

1

3

AS.M.PR.PL

Radiologie si imag. Med.

PL

1

4

AS.M.PR.PL

Radiologie si imag. Med.

PL

1

Total 4 posturi

4

LABORATOR EXPLORARI FUNCȚIONALE

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1  \Medic rezident anul I (interne)

INTERNE

S

1

Total 1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Generalist

PL

1

3

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

Total 3 posturi

3

LABORATOR DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST

RMFB

S

1

Total 1 post

1

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

1

Amb

2

KINETOTERAPEUT PR. vlator

KINETOTERAPEUT PR.

Kinetoterapie

Kinetoterapie

S

S

1

1

3

KINETOTERAPEUT PR.

Kinetoterapie

S

1

4

KINETOTERAPEUT PR.

Kinetoterapie

S

1

5

KINETOTERAPEUT PR.

Kinetoterapie

S

1

Tota

5 posturi

5

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL- balneofizioterapie

RMFB

PL

1

2

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

3

AS.M.PR.PL

RMFB

PL

1

4

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

5

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

6

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

7

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

8

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

VACANT

9

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

VACANT

Ambulator

10

AS.M.PR.SUP. SEF

Generalist

S

1

11

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

12

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

13

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

14

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

15

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

16

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

17

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

18

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

19

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

20

AS.M PR. PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

21

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

22

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

23

AS.M.PR.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

24

Registrator medical pr.

M

1

25

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

VACANT

26

AS.M.PL balneofizioterapie

RMFB

PL

1

VACANT

Tota

26 posturi

26

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INFIRMIERE

1

INFIRMIERA

M

1

2

INFIRMIERA

M

1

3

INFIRMIERA

M

1

4

INFIRMIERA

M

1

5

INFIRMIERA

M

1

6

INFIRMIERA

M

1

7

INFIRMIERA

M

1

8

INFIRMIERA

M

1

VACANT

9

INFIRMIERA

M

1

VACANT

10

INFIRMIERA

M

1

VACANT

Total 10 posturi

10

INGR

JJITOARE

1

îngrijitoare

M

1

VACANT

2

îngrijitoare

M

1

VACANT

Total 2 posturi

2

FARMACIE CU CIRCUITINCHIS

IPERIOARE

1

FARMACIST SEF Grad I

FARMACIST SEF Grad I

S

1

Total 1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.PL

Farmacie

PL

1

2

AS.M.PR.PL

Farmacie

PL

1

3

AS.M.PL

Farmacie

PL

1

Total 3 posturi

3

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INGRIJITOARE

1  | îngrijitoare                   |

|   M

1

VACANT---

Total 1 post

1

COMPARTIMENTPREVENIRE INFECTII ASOCIATE ACT. MEDICAL (C.P.S.L.

.A.A.M.)

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

Medic rezident an II (epidemiologie)

EPIDEMIOLOGIE

S

1

2

MEDIC SPEC.-INFECTIOASE

BOLI INFECTIOASE

S

1

VACANT

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

Total 2 posturi

2

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL. PL IGIENA

Igiena

PL

1

Total 1 post

1

COMPARTIMENT RELIGIOS

1

PREOT DEFINITIV

S

1

Total 1 post

1

TESA SERVICIU R.U.N.O.S.- JURIDIC - INFORMATIC

1

Sef Serviciu RUNOS,grad II

Economist IA

S

1

2

ECONOMIST I A

Economist IA

S

1

3

INGINER I A

Inginer IA

S

1

4

ECONOMIST IA

Economist IA

S

1

VACANT -REZERVAT

5

CONSILIER JURIDIC

Consilie Juridic

S

1

VACANT

Total 5 posturi

5

SERVICIU ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICEPROTECTIA MUNCII SI PSI

1

SEF Serviciu Achiziții Gr II

Economist IA

S

1

2

MERCEOLOG IA

Merceolog

M

1

3

MAGAZINER

Magaziner

M

1

4

SECRETAR - DACTILOGRAF IA

Secretar-Dactilograf

M

1

5

ECONOMIST IA

Economist IA

S

1

6

INGINER II - sef echipa

Inginer

S

1

iotai 6 posturi

6

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

1

SEF Serviciu Fin.-Cont.grad II

Economist IA

S

1

2

ECONOMIST IA

Economist IA

S

1

3

CONTABIL 1 A

CONTABIL 1 A

M

1

4

ECONOMIST IA

Economist IA

S

1

VACANT -REZERVAT

5

ECONOMIST IA

Economist IA

S

1

VACANT

Tota

5 posturi

5

ACTIVITATEA DE INTRETINERE MUNCITORI

1

MUNCITOR I

LACATUS MEC.I

G

1

2

MUNCITOR I

FOCHIST IV

G

1

3

MUNCITOR I

INST. CENTR.TERMICA.I

G

1

4

MUNCITOR I

INSTALATOR SAN.I

G

1

5

MUNCITOR I

ZUGRAV I

G

1

6

MUNCITOR I

INST. SANIT. I (fochist)

M

1

7

ELECTRICIAN IV

ELECTRICIAN IV

M

1

VACANT

8

SOFER II

SOFER II

M

1

VACANT

9

MUNCITOR NECALIFICAT

M

1

VACANT

Total 9 posturi

9

MUNCITORI BLOC ALIMENTAR

1

MUNCITOR I

BUCATAR I

M

1

2

MUNCITOR I

BUCATAR I

M

1

3

MUNCITOR I

BUCATAR I

M

1

4

MUNCITOR I

BUCATAR I

M

1

5

MUNCITOR I

BUCATAR I

M

1

Tota

5 posturi

5

DESERVIRE

1

PAZNIC

Agent de paza

M

1

2

PAZNIC

Agent de paza

M

1

3

PAZNIC

Agent de paza

M

1

4

PAZNIC

Agent de paza

M

1

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

OBSERVATII

5

ÎNGRIJITOR

M

1

VACANT

Total 5 posturi

5

\AMBULATORIUL INTEGRAT CABINET MEDICINA INTERNA PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

Total 1 post

1

CABINET CARDIOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

Total 1 post

1

CABINET REUMATOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.SUP

Generalist

S

1

Total 1 post

1

CABINET NEUROLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

Total 1 post

1

CABINET O.R.L.

PERSONAL MEDICAL -MEDICI

1

MEDIC PRIMAR

ORL

S

1

Total 1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1 |AS.M.SUP

Generalist

S

1

Total 1 post

1

CABINET OFTALMOLOGIE

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

1

MEDIC SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

S

1

VACANT

Total 1 post

1

PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Generalist

PL

1

VACANT

Total 1 post

1

CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE I PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PL

Generalist

PL

1

Total 1 post

1

CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE II PERSONAL MEDIU SANITAR

1  lAS.M.PR.PL

Generalist

“PT”

1

Total 1 post

1

CABINET GERIATRIE-GERONTOLOGIE

PERSONAL MEDIU SANITAR

1 \AS.M.PL

Generalist

TT

1

VACANT---

Total 1 post

1

FISIER/ RELATII CU PUBLICUL PERSONAL MEDIU SANITAR

1

AS.M.PR.LS

Generalist

M

1

2

AS.M.PL.

Generalist

PL

1

3

Registrator medical

M

1

VACANT

Total 3 posturi

3

PERSONAL AUXILIAR SANITAR INGRIJITOARE

1

INGRIJITOARE

M

1

2

INGRIJITOARE

G

1

3

INGRIJITOARE

M

1

4

INGRIJITOARE

M

1

VACANT

Tota

4 posturi

4

BIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

PERSONAL MEDICAL - MEDICI

Nr.

crt.

Denumirea funcției conf Legii 153/2017

Specialitatea

Nivel de studii

Nr. posturi

observatii

1

MEDIC SPECIALIST

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

S

1

VACANT

ALT PERSONAL

2

Consilier III

Consilier III

S

1

3

Responsabil MCSM (referent)

Referent

PL

1

VACANT

4

REFERENT SPECIALIST IA

Refrent spec IA

S

1

VACANT

Total 4 posturi

4

TOTAL

256

TOTAL POSTURI APROBATE IN STATUL DE FUNCTII 256

TOTAL FUNCTII DE CONDUCERE 17

Președinte de ședință, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Contrasemnează, Secretar general, Ioan Apostu