Hotărârea nr. 41/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea și completarea HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Botoșani incepand cu anul 2021 (Publicarea pe site: 15 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

de modificare și completare a HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile Primarului Municipiului Botoșani Cosmin Ionut Andrei, de modificare și completare a HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2021, având în vedere raportul de specialitate comun nr. 34099/29.12.2020 al Direcției Impozite și Taxe și Direcției Economice, referatul nr. 34004/29.12.2020, aprobat de Primarul Municipiului Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

având în vedere prevederile:

  • - art. 20 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. I pct. 215 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

  • - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

văzând adresa Direcției Generale de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile nr. 738637/10 februarie 2021 pentru clarificarea unor aspecte legate de intrarea în vigoare a unor prevederi ale Legii nr. 296/2020,

în baza dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Anexa nr. 1 la HCL nr. 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu anul 2021 se modifică și se completează după cum urmează:

  • a. la nr. crt. 5, impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, se modifică, noile niveluri ale taxei, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;

  • b. la nr. crt. 6, Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone se modifică, noile niveluri ale taxei, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin direcțiile și serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 25 februarie 2021

Nr. 41

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA


TABLOUL

la HCL nr. 41 din 25.02.2021

cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale în sumă fixă începând cu anul 2021

Nr.

crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

Codul Fiscal -capitol,articol,aliniat

5

II. Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - pentru tipul:

Cap.IV,art.470,alin.(5)

Ax(e) motor(are) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu două axe, cu masa:

1. de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

151

2. de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

151

419

3. de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

419

590

4. de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

590

1.335

5. de cel puțin 18 tone

590

1.335

Il.Vehicule cu trei axe, cu masa:

1. de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

151

263

2. de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

263

541

3. de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

541

702

4. de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

702

1.082

5. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.082

1.682

6. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.082

1.682

7. de cel puțin 26 tone

1.082

1.682

IlI.Vehicule cu patru axe, cu masa:

1. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

702

712

2. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

712

1.111

3. de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.111

1.764

4. de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.764

2.617

5. de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.764

2.617

6. de cel puțin 32 tone

1.764

2.617

6

III. Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru tipul:

Cap.IV,art.470,alin.(6)

Ax(e) motor(are) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I.Vehicule cu 2+1 axe, cu masa:

1. de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4. de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5. de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

366

6. de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

366

473

7. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

473

853

8. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

853

1.496

9. de cel puțin 28 tone

853

1.496

Il.Vehicule cu 2+2 axe, cu masa:

1. de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

146

341

2. de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

341

561

3. de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

561

824

4. de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

824

994

5. de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

994

1.633

6. de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.633

2.266

7. de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.266

3.441

8. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.266

3.441

9. de cel puțin 38 tone

2.266

3.441

IlI.Vehicule cu 2+3 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.803

2.510

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.510

3.412

3. de cel puțin 40 tone

2.510

3.412

IV.Vehicule cu 3+2 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.594

2.213

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.213

3.061

3. de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3.061

4.528

4. de cel puțin 44 tone

3.061

4.528

V.Vehicule cu 3+3 axe, cu masa:

1. de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

907

1.097

2. de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.097

1.638

3. de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.638

2.608

4. de cel puțin 44 tone

1.638

2.608

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Secretar general, Ioan Apostu