Hotărârea nr. 40/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 decembrie 2020 (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 897/16.02.2021, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 25.02.2021

Nr. 40

JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexă


la HCL nr. 40 din 25.02.2021


CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

CONTUL DE EXECUȚIE a bugetului local la data de 31 decembrie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.12.2020

Încasări realizate

31.12.2020

VENITURI - TOTAL

00.00

215.328.330

213.135.302

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

00.01

195.364.260

196.702.526

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

184.167.260

186.480.343

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

169.479.400

169.913.335

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

80.904.300

85.968.863

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0

155

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

155

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

155

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

80.904.300

85.968.708

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

400.000

98.199

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

x

x

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

400.000

98.199

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

80.504.300

85.870.509

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

75.738.300

81.117.582

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.316.000

2.510.043

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.450.000

2.242.884

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

19.711.000

18.328.633

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

19.711.000

18.328.633

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

15.535.000

14.480.333

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

5.995.000

5.761.268

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

9.540.000

8.719.065

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

2.226.000

2.167.556

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

1.150.000

1.065.606

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

940.000

977.735

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

136.000

124.215

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.950.000

1.680.744

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68.864.100

65.615.839

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

58.243.000

54.748.093

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

23.484.000

21.758.119

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

100.000

100.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

30.245.000

30.245.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat

11.02.09

4.414.000

2.644.974

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

65.000

31.908

Impozitul pe spectacole

15.02.01

65.000

31.908

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

10.556.100

10.835.838

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

6.900.000

6.791.292

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5.100.000

5.080.129

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.800.000

1.711.163

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.000.000

1.418.026

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.656.100

2.626.520

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.12.2020

încasări realizate

31.12.2020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

14.687.860

16.567.008

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.900.000

5.724.969

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.900.000

5.724.969

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

5.900.000

5.720.271

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

4.698

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

4.698

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8.787.860

10.842.039

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

299.000

212.397

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

135.000

119.100

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

150.000

73.745

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14.000

19.552

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0

1.434

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.434

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4.450.000

3.617.445

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

4.450.000

3.617.445

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

13.225.380

12.504.763

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

15.000

25.383

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

12.979.000

12.256.381

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45.000

23.673

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

183.380

191.257

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

Alte venituri

36.02.50

3.000

8.069

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-9.186.520

-5.494.000

Donații și sponsorizări

37.02.01

6.000

6.000

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

-9.192.520

-5.500.000

Alte transferuri volutare

37.02.50

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

11.197.000

10.222.183

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

11.197.000

10.222.183

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

11.197.000

10.222.183

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41 +

42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)

00.20

11.197.000

10.222.183

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

427.000

427.000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

28.000

7.616

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

5.632.000

5.385.050

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

5.100.000

4.402.517

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

10.000

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de clarificare

47.02.04

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

19.964.070

16.432.776

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

209.470

220.721

VENITURI CURENTE (00.30+00.12)

00.02

9.192.520

5.500.000

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.12.2020

Încasări realizate

31.12.2020

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

9.192.520

5.500.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

9.192.520

5.500.000

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

9.192.520

5.500.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

9.192.520

5.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

209.470

220.721

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

209.470

220.721

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

3.210

4.794

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

1.070

2.380

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritorial

39.02.07

158.000

160.257

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

47.190

53.290

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

6.146.700

5.763.007

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

6.146.700

5.763.007

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

6.146.700

5.763.007

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

6.146.700

5.763.007

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5.500.040

5.448.672

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

471.660

139.335

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol

42.02.79.02

175.000

175.000

Alte sume primite de la UE

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri europene

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

4.415.380

4.949.048

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.01.02

2.392.560

2.661.051

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

382.440

416.638

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

10.120

169.874

Prefinanțare

48.02.01.03

2.000.000

2.074.539

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

264.520

174.497

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

21.000

26.521

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

48.880

49.938

Prefinanțare

48.02.02.03

194.640

98.038

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

1.758.300

1.758.300

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

1.758.300

1.758.300

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

48.02.19

0

355.200

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.1.03

355.200

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.12.2020

Plăți

efectuate la data de 31.12.2020

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

226.128.330

198.657.648

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

46.210.870

44.015.213

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

61.228.150

56.170.971

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094.460

2.424.170

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

21.350.050

20.883.736

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

36.782.340

33.830.944

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

7.483.530

3.629.946

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

5.133.000

3.314.045

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

14.906.200

12.307.043

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

5.914.880

4.229.181

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

20.811.680

15.822.559

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

3.405.920

2.594.238

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-194.200

-564.398

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

195.180.880

177.468.976

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

33.511.220

30.052.080

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

25.060.330

23.742.296

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

25.060.330

23.742.296

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

25.158.030

23.840.024

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.274.480

21.677.796

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.728.550

2.024.868

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

155.000

137.360

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-97.700

-97.728

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-97.700

-97.728

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.355.980

3.885.614

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.355.980

3.885.614

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5.379.980

3.910.057

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.168.000

2.097.016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.184.220

1.786.281

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

1.000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

26.760

26.760

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-24.000

-24.443

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-24.000

-24.443

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

3.094.910

2.424.170

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.094.910

2.424.170

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.094.910

2.424.170

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

450

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094.460

2.424.170

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

3.094.460

2.424.170

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

3.094.460

2.424.170

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

8.787.860

8.393.093

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.787.860

8.393.093

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.787.860

8.393.093

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.810.860

8.416.590

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

123.160

120.751

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27.100

3.539

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

8.659.500

8.291.200

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

8.659.500

8.291.200

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

8.659.500

8.291.200

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

1.100

1.100

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-23.000

-23.497

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-23.000

-23.497

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

87.269.330

77.195.887

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

22.872.430

18.482.968

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

22.872.430

18.482.968

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

22.872.430

18.482.968

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

Cod

Prevederi

Plăți

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

bugetare la data de 31.12.2020

efectuate la data de

31.12.2020

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.484.180

12.237.310

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

538.900

17.162

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

538.900

17.162

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

4.414.000

2.672.112

A. Transferuri interne

55.01

4.414.000

2.672.112

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.309.000

1.559.111

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

2.126.350

1.997.273

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

10.788.000

9.841.431

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

10.788.000

9.841.431

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10.788.000

9.841.431

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.552.180

5.322.325

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.200.500

4.484.683

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

35.320

34.423

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

24.752.200

22.106.423

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

24.752.200

22.106.423

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

24.796.200

22.150.730

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

481.550

379.214

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

805.100

508.879

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

20.144.200

19.427.289

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

20.144.200

19.427.289

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

20.144.200

19.427.289

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

3.365.350

1.835.348

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-44.000

-44.307

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-44.000

-44.307

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

28.856.700

26.765.065

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

28.856.700

26.765.065

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

28.856.700

26.781.966

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14.611.500

14.418.111

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.443.000

1.419.006

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

12.597.200

10.747.932

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

12.597.200

10.747.932

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

205.000

196.917

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-16.901

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-16.901

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

33.003.500

30.532.986

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.883.800

8.317.828

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.883.800

8.317.828

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.883.800

8.333.034

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.224.000

4.043.668

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.659.800

4.289.366

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-15.206

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01.01

-15.206

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

24.119.700

22.215.158

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

24.119.700

22.215.158

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

24.119.700

22.551.285

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

23.278.500

21.845.179

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

841.200

706.106

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-336.127

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-336.127

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

10.816.050

10.816.050

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

10.816.050

10.816.050

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

10.816.050

10.816.050

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.12.2020

Plăți

efectuate la data de 31.12.2020

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

10.816.050

10.816.050

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

21.792.920

20.478.880

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

21.792.920

20.479.482

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

18.387.000

17.885.244

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.853.000

7.817.558

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

10.534.000

10.067.686

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

10.534.000

10.067.686

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

3.405.920

2.594.238

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-602

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-602

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

30.947.450

21.188.672

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.938.740

1.099.821

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

719.000

641.933

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

7.483.530

3.629.946

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

20.811.680

15.822.559

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

-5.500

-5.587

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

710.510

484.264

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

710.510

484.264

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

710.510

484.264

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020

58

281.440

238.019

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

429.070

246.245

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

429.070

246.245

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3.000

2.166

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.000

2.166

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

3.000

2.166

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

3.000

2.166

Alte transferuri de capital catre institutiile publice

51.02.29

3.000

2.166

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

14.429.890

8.381.803

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

5.387.940

3.096.553

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.387.940

3.096.553

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la

58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

151.360

6.342

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.236.580

3.090.211

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

5.236.580

3.090.211

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

1.359.920

905.567

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.359.920

905.567

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

544.920

222.582

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

544.920

222.582

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

815.000

682.985

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

815.000

682.985

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

7.346.030

4.223.824

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

7.346.030

4.223.824

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.192.920

748.926

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

1.192.920

748.926

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

5.530.610

3.205.711

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

58.01

3.772.310

3.083.472

Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)

58.12

1.758.300

122.239

Cod

Prevederi

Plăți

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

bugetare la data de 31.12.2020

efectuate la data de

31.12.2020

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

622.500

269.187

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

622.500

269.187

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

336.000

155.859

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

336.000

155.859

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la

58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

242.200

151.718

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

93.800

4.141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

93.800

4.141

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.0

69.02

7.113.330

5.117.449

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

6.932.330

5.085.333

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

6.932.330

5.085.333

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

197.900

126.147

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

197.900

126.147

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

719.000

641.933

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

9.800

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

6.011.130

4.322.840

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

6.011.130

4.322.840

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

-5.500

-5.587

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare

85.01.02

-5.500

-5.587

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

181.000

32.116

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

181.000

32.116

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

181.000

32.116

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

181.000

32.116

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

8.690.720

7.202.990

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

110.100

2.773

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

110.100

2.773

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

110.100

2.773

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

110.100

2.773

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

8.580.620

7.200.217

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

8.580.620

7.200.217

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0

0

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

1.268.120

28.156

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.312.500

7.172.061

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

71

7.312.500

7.172.061

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu