Hotărârea nr. 4/2021

HOTĂRARE Pentru schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de invățămant preuniversitar de stat din municipiul Botoșani in care se vor organiza și aviza de către D.S.P. Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare in procesul de vaccinare (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani în care se vor organiza și aviza de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare în procesul de vaccinare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani - Cosmin lonuț Andrei privind schimbarea destinației unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani în care se vor organiza și aviza de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani centre de vaccinare și aprobarea sumei care va fi alocată din bugetul local pentru asigurarea materialelor necesare în procesul de vaccinare,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate INT 178/13.01.2021 al Direcției Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1.031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva COVID - 19 în România, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID -19,

în baza prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației sălilor de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, în centre de vaccinare fixe, conform ”Strategiei de vaccinare împotriva COVID -19 în România”.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2021 a sumei de 300,00 mii lei la capitolul 66.02 ”Sănătate” subcapitolul 66.02.08 ”Servicii de sănătate publică”, în vederea asigurării materialelor necesare în procesul de vaccinare.

Art.3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 14 ianuarie 2021 Nr. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa

la H.C.L. nr. 4 din 14.01.2021

Lista unităților de învățământ din municipiul Botoșani pentru care se aprobă schimbarea destinației sălilor de sport în centre de vaccinare fixe, conform ”Strategiei de vaccinare împotriva COVID - 19 în România”.

Nr. crt.

Denumire unitate de învățământ

Adresă

1.

Liceul Pedagogic ”N. lorga” Botoșani

Str. I.C.Brătianu nr. 65

Amenajare 3 puncte de vaccinare

2.

Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani

Str. Teodor Boyan nr. 2

Amenajare 3 puncte de vaccinare

3.

Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani

Str. Prieteniei nr. 7

Amenajare 5 puncte de vaccinare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu