Hotărârea nr. 39/2021

HOTĂRARE Pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Elena Cardaș (Publicarea pe site: 30 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” doamnei Elena Cardaș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului consilier Eugen Cristian Țucanu privind acordarea titlului de

„Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” doamnei Elena Cardaș,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de

avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57

din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 03 iulie

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” doamnei Elena Cardaș.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 25.02.2021

Nr. 39