Hotărârea nr. 36/2021

HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Ion I.C. Brătianu, f.n (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Ion I.C. Brătianu, f.n

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea publică a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 67829, situat în Municipiul Botoșani, str. Ion I.C. Brătianu, f.n, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 4118 din 22.01.2021.

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2), art. 879 și art. 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25, alin. 2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 și 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 4118 din 22.01.2021, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 4118 din 22.01.2021”, conform anexei la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. Ion I.C. Brătianu, f.n., proprietatea publică a municipiului Botoșani cu număr cadastral 67829 înscris în Cartea Funciară nr.67829 a municipiului Botoșani, în 2 (două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 68286 având suprafața măsurată de 10070 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 68287 având suprafața măsurată de 63230 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani;

Art. 2 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 36

ANEXA LA H.C.L. NR. 36 DIN 28 IANUARIE 2021

LUCRAREA DE SPECIALITATE

“Referat Admitere dezmembrare nr. 4118 din 22.01.2021, aprobată de Biroul

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 4118 din 22.01.2021”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


AN£PT

svvrnixM 'i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.

4118

Ziua

22

Luna

Ol

Anul

2021


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Piața Revoluției, Nr. 1-3, Jud. Botoșani

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 4118 din data 22-01-2021, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Str ION I.C. BRĂTIANU, Nr. f.n., Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 67829 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 68286 situat in Loc. Botoșani, Str ION I.C, BRĂTIANU, Nr. f.n., Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 10070 mp;                _

  • 2) 68287 situat in Loc. Botoșani, Str ION I.C. BRĂTIANU, Nr. f.n., Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 63230 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 22-01-2021.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

ADINA RAMONA LUPU

Adina-

Ramona Lupii


ț Semnat digital de Adina-/Ramona Lupu

Data:202l.Q1,22

10:42:42 +02'00*


Bg/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI

XANfCPT          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel, 0231/582111 mtrcrwVMnMF'UXJi

Nr.cerere

4118

Ziua

22

Luna

Ol

Anul

2021

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 67829 / UAT Botoșani

TEREN intravilan                                                              ’

Adresa: Loc. Botoșani, Str Ion I.C. Brătianu, Nr. f.n., Jud. Botoșani           Comuna/Oraș/Municipiu: Botoșani

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

67829

73300

Teren intravilan conform PUG, parțial împrejmuit.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_______________________Extras de Pian Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 67829 / UAT Botoșani

Date referitoare Ia teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

70.526

322

2

curți construcții

DA

2.774

323

TOTAL:

73.300

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în

plan.

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

98.411

2

3

12.452

3

4

9.123

4

5

29.21

5

6

26.276

6

7

68.823

7

8

37.729

8

9

45.863

9

10

34.566

10

11

62.588

11

12

25.989

12

13

23.099

13

14

14.688

14

15

27.403

15

16

16.329

16

17

18.004

17

18

19.97

18

19

12.034

19

20

9.925

20

21

9.998

21

22

14.922

22

23

9.874

23

24

14.804

24

25

14.925

25

26

6.969

26

27

17.875

27

28

28.335

28

29

18.912

29

30

16.578

30

31

15.909

31

32

12.297

32

33

14.677

33

34

15.185

34

35

14.902

35

36

9.87

36

37

9.961

37

38

4.913

38

39

132.431

39

40

56.697

40

41

104.105

41

42

19.745

42

43

15.268

43

44

9.748

44

45

14.969

45

46

34.632

46

47

1.696

47

48

27.897

48

49

5.454

49

50

8.176

50

1

14.183

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

4118

22.01.2021

25.01.2021

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 4118 înregistrată la data de 22.01.2021, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

68286

10070

Loc. Botoșani, Str Ion I.C. Brătianu, Nr. f.n., Jud. Botoșani

2

68287

63230

Loc. Botoșani, Str Ion I.C. Brătianu, Nr. f.n., Jud. Botoșani

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 22-01-2021

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

ADINA RAMONA LUPU

Adina-


■ Semnat digital de

, Adina-Ramona Lupu


RamonaLupu^X


.wjotiSMfoi ndm


i’^țȘjSțK^ss

tâlW^ni I


jwrdnq

euauttJte4pv^”"'-eiOT

*pi«(6|P KUW9S ;     ‘eUipy

naediizjaKFjjss

] tqs ep’3 mpuțuozsntqiqeiS ^î^iai ;?p 4p GBț 01 lipțl^îOT teBXJQWn OttlpJQ

dn o/joi-pimpnijij±is da (1041=Wl!<>’“! tțirasțn Wl’ițjuins

rai

*

-

-

(®s)

|ostj țțwusuw țfe^ahs

șiHiKsa

ra

șpjaimtos q u      wa'g

-

0X0 «l

W

ittMÎa&iiK ^njțmcsojnț^quiaaîx

SHi

X

rrf

HLÎ

33

Sf

(dn)rițuilS

sp HÎ&ÎS-IE3
INVSO1OS


(IVII) gpțJQiiJai Aipjujmmpy Ba^ijun

BJBISUnjBapOQ 'JfJ

/wete^vff fu/- vf maqn/iB

“D/1J vtKjftioa jmieiog pqiptmif mnmutui

dm 004 Ol = S

98389

iqqȚqounosa^v

(dm) injn[iqomi h s^unsQUivțDjHJdns

JtUJSHpoa -JX

000 T :ruress

(jvtaMod jnjmnqd     Djjjapjp &i&> arzștwoj tu^joj^DpD^jraiujdu^jnjjsj&Ji^ &sî> n^GO^)

ingniiqouq B ajEjjnijpp juauiESBiduia ap uejd