Hotărârea nr. 34/2021

HOTĂRARE Pentru transmiterea in administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL situate in Șoseaua Iașului (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua lașului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind transmiterea în administrarea SC Locativa SA a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua lașului,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. b) și art. 354 - 355, art.362 coroborate cu art. 287 lit. b), art. 297-299 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dispozițiile art. 5 pct. (3) , lit. c) din Ordonanța Guvernului României nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit. (a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea S.C. Locativa S.A. a unui număr de 40 unități locative ANL împreună cu terenul aferent, situate în Șoseaua Iașului, Municipiul Botoșani, identificate cadastral cu nr. 68169 - C1 din Cartea funciară 68169, nr. 68164 - C1 din Cartea funciară 68164, respectiv nr. 68167 -C1 din Cartea funciară 68167.

Art. 2 Se aprobă completarea listei bunurilor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Botoșani nr. 4000 din 30.01.2007 cu un număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului.

Art. 3 Predarea-primirea bunurilor imobile se va face pe bază de proces-verbal, care va fi încheiat între părți până la data de 31.01.2021.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 34