Hotărârea nr. 33/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani

văzând raportul de specialitate nr. Int. 449/26.01.2021 al Serviciului Investiții, raportul de avizare al Comisiei tehnico-economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. j) și k) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’, aferente Priorității de investiții 9.1-DLRC, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și memoriu de prezentare ale obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’”, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 33

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 33 din 28.01.2021

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROIECTULUI ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’

BENEFICIAR: Municipiul Botoșani

AMPLASAMENT: Județul Botoșani, Municipiul Botoșani

Scuar cuprins intre Strazile I.C Bratianu si Dragos Voda- numar cadastral 66948

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care construcții - montaj (C+M), in conformitate cu devizul general al investiției:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

Total general

279.788,01

52.751,03

332.539,04

2

din care C+M

104.637,00

19.881,03

124.518,03

In devizul general se evidentiaza defalcarea cheltuielilor pe structura acestuia conform HG 907 /2016. Conversia in moneda euro s-a facut pentru un curs al Inforeuro din octombrie 2019: 1 euro = 4,5715 lei, conform Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte por/2019/9/9.1/1/7 regiuni, por/2019/9/9.1/1/bi și por/2019/9/9.1/1/întreprinderi, axa prioritara 9 - sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (dlrc)

Conform graficului de realizare a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiției este de 3 luni.

Durata totala de implementare a proiectului este de 12 luni (dar nu mai tarziu de 31.12.2023).

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Conform extrasului de carte funciară, terenul ce face obiectul investiției se află în intravilanul Municipiului Botoșani, teren neîmprejmuit (aflat la intersecția străzilor Dragoș Vodă și I.C. Brătianu), aparține domeniului public al municipiului Botoșani și are o suprafață de 3224 mp.

Rezultatul 1 se referă la activitățile de amenajare a scuarului cu destinația de spațiu de relaxare, respectiv:

 • - Amenajarea spațiului verde în suprafață totală de 2747 mp- pregătirea terenului (tăiere și scoatere arbori uscați, debili, cu stare fitosanitară precară; decopertarea stratului vegetal existent pe o adâcime de cel puțin 20 cm); însămânțarea terenului cu gazon, amplasarea instalației de irigat (cu aspersoare telescopice rotative, alimentată cu apa din rețeaua municipală) și plantarea a 30-35 bucăți arbori și arbuști ornamentali și 20 tufe ornamentale cu foliaj colorat și butași trandafir.

 • - Amenajarea intrărilor în scuar și adaptarea acestora pentru accesul persoanelor cu dizabilități (conform Legii 448/2006)

 • - Asigurarea iluminatului public nocturn în cadrul amplasamentului, prin utilizarea a 5 corpuri de iluminat tip proiectoare LED cu puterea de 30 W, amplasate pe stâlpi din oțel cu lungimea de 6 m și utilizarea a 2 stâlpi fotovoltaici, gata echipați, cu două corpuri de iluminat tip proiectoare LED cu puterea nominală de 30 W, amplasate pe stâlpi de susținere din oțel cu lungimea de 6 m. Stâlpii fotovoltaici vor funcționa autonom și vor avea capacitatea de a alimenta cele patru bănci smart ce vor fi amplasate.

Rezultatul 2 se referă la activitățile de modernizare și amplasare a dotărilor, cuprinzând:

 • - realizare zonă smart alcătuită din cei 2 stâlpi de iluminat fotovoltaici ce vor alimenta 4 bănci dispuse în zona adiacentă a stâlpilor;

 • - amenajarea de alei pietonale în suprafață de 252 mp;

 • - amplasarea unui foișor cu suprafața de 100 mp, ce va fi dotat cu bănci simple, de odihnă;

 • - amplasarea a 10 bănci simple, de odihnă, realizate din cadrul metalic și șezut/spătar din lemn ce vor fi dispuse pe aleile parcului, dotate cu pergole din lemn și plante agățătoare

 • - amplasarea 10 coșuri de gunoi, de-a lungul aleilor pietonale, în zona băncilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL nr. 33 din 28.01.2021

Memoriu privind descrierea sumara a investiiei ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’

Proiectul se va implementa în regiunea Nord-Est, în județul Botoșani, Municipiul Botoșani, pe teritoriul deservit de SDL GAL Botoșani pentru Viitor.

Proiectul propus este eligibil pentru a primi finanțare în cadrul Axei Prioritare 9-Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, fiind relevant pentru O.S. 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, după cum urmează:

Amplasamentul vizat de fișa de proiect se situează în zona urbană funcțională (ZUF) a teritoriului deservit de Strategia de Dezvoltare Locală în context DLRC - GAL Botoșani, fiind situat în zona limitrofă a Zonelor Urbane Marginalizate (ZUM) 1 - Parcul Tineretului și ZUM 2- Centrul Istoric, în arealul delimitat de străzile I. C Brătianu și Dragoș Vodă.

Principalele rezultate pe care proiectul își propune să le atingă sunt următoarele:

 • 1. Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic - cu o suprafață totală de 3224 mp (din care spațiu verde în suprafață de 2747 mp), care corespunde obiectivelor Axei Prioritare 9-Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban- Măsura 2 - Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL, OS 2 - Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani.

 • 2. Revitalizarea și extinderea sistemului de spații publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 12 luni prin modernizarea scuarului din fața Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din strada I.C. Brătianu nr. 65, din municipiul Botoșani, județul Botoșani prin amplasarea de echipamente smart, stâlpi de iluminat, alei pietonale, foișor, bănci și coșuri de gunoi.

Pentru amenjarea acestui scuar ca si spatiu de relaxare (Suprafata totala= 3224 mp) sunt necesare urmatoarele categotii de lucari:

 • zona smart alcatuita din 2 stalpi de iluminat fotovoltaici ce vor alimenta cele 4 banci dispuse in zona adiacenta a stalpilor

 • 5 stalpi de iluminat ambiental complet utilati conectati la reteaua electrica

 • amenajarea de alei pietonale in suprafata de 252 mp

 • 1 foisor ce va fi amplasatin centrul scuarului cu S=100mp ce va fi dotat cu naci cimple, de

odihna

 • 10 banci simple, de odihna realizate din cadrul metalic si sezut/spatar din lemn ce vor fi

dispuse pe aleile parcului, urmand a fi dotate cu pergole din lemn si plante agatoare

 • 10 cosuri de gunoi amplasate de-a lungul aleilor pietonale, in zona bancilor.

Spatiul verde in suprafata totala de 2747 mp se va amenaja prin pregatirea terenului (taiere si scoatere arbori uscati, debili cu stare fitosanitara precara; decopertarea stratului vegetal existent pe o adacime de cel putin 20 cm). Apoi se va insamanta terenul cu gazon, se vor amplasa instalatii de irigat si se vor planta 30-35 bucati arbori si arbusti ornamentali si 20 bucati tufe ornamentale cu foliaj colorat si butasi trandafir.

Se vor amenaja intrarile in scuar si se vor adapta pentru accesul persoanelor cu dizabilitati (conf Legii 448/2006).

Instalația electrică pentru iluminat nocturn- Se prevede asigurarea iluminatului public nocturn in cadrul amplasamentului spatiului relaxare scuar, pentru realizarea nivelurilor de iluminare confortabile pentru destinația propusă. Pentru iluminatul aferent s-a stabilit utilizarea iluminatul cu cinci corpuri de iluminat tip proiectoare LED cu puterea nominala de 30 W, amplasate pe stalpi de sustinere din otel cu lungimea de 6 m. Deasemenea se propune si utilizarea a doi stalpi fotovoltaici, gata echipati, cu doua corpuri de iluminat tip proiectoare LED cu puterea nominala de 30 W, amplasate pe stalpi de sustinere din otel cu lungimea de 6 m.

Stalpii fotovoltaici vor avea panourile voltaice cu celule monocristaline vor fi amplasate deasupra corpului de iluminat cu o putere nominala de 100 W.

Deasemenea acestia vor fi dotati cu controler solar inteligent de 10A si cu un acumulator de 100A cu gel, fara intretinere, amplasate intr-o cutie metalica la baza stalpului.

Stalpii fotovoltaici functionaza autonom, independenti de reteaua de alimentare cu energie electrica si au capacitatea de a alimenta si cele patru banci smart.

Comanda surselor de iluminat se face local, odata cu functionarea retelei existente de iluminat public local.

Se propune un bransament de alimentare cu apa ce se va realiza cu teava din polietilena de inalta densitate, tip PEID cu diametrul de 63 mm, de la robinetul cu obturator sferic de la iesirea aparatul de contorizare a apei si prin intermediul caminului apometru CAp, pozitionat langa limita de proprietate.

Bransamentul de alimentare cu apa se va realiza din reteaua de alimentare cu apa a localitati, de pe strada I.C. Bratianu.

Se propune o instalatie de irigatii pentru toate spatiile verzi din cadrul spatiului amenajat prin prezentul studiu. Instalatia de irigatii va fi una cu aspersoare telescopice rotative, cu diferite raza de udare, instalatie ce se va alimenta cu apa, din reteaua municioapa de alimntare cu apa.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu