Hotărârea nr. 32/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Valcelei și Zimbrului din spatele cartierului Impărat Traian-municipiul Botoșani’’ (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani’’

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian municipiul Botoșani”,

văzând raportul de specialitate nr. INT446/26.01.2021 al Serviciului Investiții, raportul de avizare al Comisiei tehnico-economice, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. 4 lit. d) și alin. (7) lit. m) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-economică (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traianmunicipiul Botoșani’’, aferente Priorității de investiții 9.1-DLRC, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și memoriu de prezentare ale obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 32

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 28.01.2021

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROIECTULUI ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani’’

BENEFICIAR: Municipiul Botoșani

AMPLASAMENT: Județul Botoșani, Municipiul Botoșani

 • - Strada Izvoarelor- Nr. cadastral 66947

 • - Strada Vâlcelei: Nr. cadastral 56690/ Nr. cadastral 66943 / Nr. cadastral 66946

 • - Strada Zimbrului: Nr. cadastral 67209

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general al investiției:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

Total general

5.198.571,05

978.342,97

6.176.914,01

2

din care C+M

4.399.776,00

835.957,44

5.235.733,44

În devizul general se evidențiază defalcarea cheltuielilor pe structura acestuia conform HG 907 /2016. Conversia în moneda euro s-a facut pentru un curs Inforeuro din octombrie 2019: 1 euro = 4,5715 lei, conform Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor     de     proiecte     POR2019/9/9.1/1/7regiuni,     POR/2019/9/9.1/1/bi     și

POR2019/9/9.1/1/întreprinderi, axa prioritara 9 - sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Conform graficului de realizare a investiției, durata estimată de execuție a obiectivului de investiției este de 6 luni.

Durata totală de implementare a proiectului este de 16 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice)

Străzile Izvoarelor,Vâlcelei și Zimbrului sunt amplasate în municipiul Botoșani și fac legătura între: strada Împăratul Traian și strada Tomisului. Lungimea totală propusă spre modenizare a acestora este de 1420 ml. Toate străzile sunt de categoria a IV-a.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL nr. 32 din 28.01.2021

Memoriu privind descrierea sumară a investiției ,,Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian municipiul Botoșani’’

Reabilitarea strazilor are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, realizand căi de comunicație care satisfac nevoile actuale și de perspectivă ale traficului, precum și creșterea siguranței circulației. Se vor asigura astfel conditii de desfășurare în condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zonă. Totodata, prin reabilitarea acestora sunt influențate favorabil condițiile igienico - sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent, pe timp nefavorabil deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul și bălțile care se formează in urma ploilor. Prin modernizarea acestor strazi se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin îmbunătățirea accesului către căile principale de transport, precum și spre obiectivele de interes public si se va prioritiza transportul public si circulatia in siguranta a bicicletelor pe piste special amenajate. Prin modernizarea acestor strazi se va asigura rapid accesul autovehiculelor cat și al echipajelor de intervenție in caz de forta majora (salvare, pompieri, poliție) in condiții optime. Contribuie la sporirea aspectului social din zonele adiacente drumului judetean, cresterea nivelului de viata a populatiei care conduce la stabilitate si contribuie la mentinerea unui aspect modern si placut al localitatilor, reducerea poluarii, a nivelului fonic si a vibratiilor realizate de traficul existent, fluidizarea traficului auto din zona.

Grupul tinta vizat (persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala): persoane sarace, copii si tinerii lipsiti de ingrijire si sprijin parental, persoanele varstnnice sau dependente, romii, persoanele cu dizabilitati, alte grupuri vulnerabile, persoanele care traiesc in comunitati marginalizate.

Proiectul de investitie „ASFALTAREA STRAZILOR IZVOARELOR, VALCELEI SI ZIMBRULUI DIN SPATELE CARTIERULUI IMPARAT TRAIAN- MUNICIPIUL BOTOSANI” are ca obiective principale:

 • - creșterea siguranței circulației autoturismelor

 • - creșterea comfortului;

 • - reducerea semnificativa a cantității de praf din aer;

 • - cantitatea de noxe emanate de mijloacele de transport,

 • - reducerea cantității de zgomot și de vibrații;

 • - modernizarea strazilor va avea un impact semnificativ atât pentru participanții la trafic cât și pentru persoanele care locuiesc în imediata apropiere.

A fost intocmita Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie ce propune realizarea unei structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa avand pentru straturile de fundatie o durata de exploatare de 15 ani, iar pentru imbracamintea bituminoasa de peste 10 ani.

Strazile studiate insumeaza o lungime totala de 1420 ml si sunt alcatuite din:

 • > Strada Izvoarelor are lungimea de 423 ml si latimea de 6 m (din care parte carosabila 4,5m si rigole carosabile de o parte si de alta cu latimea de 2x 0,75ml)

 • > Strada Valcele are lungimea de 359 ml si latimea de 6 m(din care parte carosabila 4,5m si rigole carosabile de o parte si de alta cu latimea de 2x 0,75ml).

 • > Strada Zimbrului are lungimea de 638 ml si latimea de 6 m(din care parte carosabila 4,5m si rigole carosabile de o parte si de alta cu latimea de 2x 0,75ml).

Lucrări propuse:

 • 1. Terasamente: Acestea constau in sapatura care se va face pe o suprafata de 6820 mp si o adancime de 50 cm. Aceasta grosime a stratului de sapatura este necesara pentru a se aduce la cota initiala a terenului cota proiectata, deoarece in zona sunt constructii pe ambele parti ale strazii si doar astfel se poate facilita accesul catre acestea.

 • 2. Trotuare pietonale: Trotuarele pietonale vor avea lungime totala de 2672 ml cu latime variabila(medie de 1.45m). Acestea avea urmatoarea structura:  6 cm-pavele pietonale

autoblocante, 5 cm-nisip pilonat, 20 cm -strat de ballast, P5-pamant din patul drumului. Pentru trotuare vor fi necesare terasamente constand in : sapaturi pe o grosime de 20 cm, o suprafata de 3860 mp rezultand o cantitate de 772 mc.

 • 3. Borduri: Trotuarele vor fi incadrate de bordura mare (20x25x50) inspre carosabil si de bordura mica (10x15x50) inspre spatiu verde/proprietati. In urma centralizarii, vor rezulta urmatoarele cantitati de borduri: - bordura mare (20x25x50)=2850 ml; - bordura mica (10x15x50)=2680 ml

 • 4. Santuri, rigole si dren

Lucrari de scurgere a apelor: sant pereat; o rigola carosabila o ridicare camine la cota proiectata; o podete;

Scurgerea apelor pluviale va fi asigurata prin amplasarea de rigole carosabile de o parte si de alta a strazilor; descarcarea acestora se va face in albia paraului Luizoaia. Pentru a asigura traversarea peste albia acestui parau a strazilor s-au proiectat 3 podete ce vor inlocui podetele degradate existente

Lungime totala rigola carosabila=2840 ml;latime=0,75m realizate din beton C30/37 cu armatura si placute carosabile prefabricate.

Podetele proiectate vor inlocui podetele existente aflate in stare avansata de degradare. Acestea au fost dimensionate hidraulic pe baza debitelor paraului Luizoaia din zona amplasamentului.

Pe strada Izvoarelor si Valcelei, pe partea stanga, sub rigola carosabila se va realiza dren necesar pentru colectarea si evacuarea apelor din subteran identificate prin studiu geotehnic.

 • 5. Podete: Pentru evacuarea apelor din santuri si rigole s-au proiectat podete casetate tip C3 dupa cum urmeaza: - Podet casetat tip C3 km 0+335 situat pe strada Izvoarelor; - Podet casetat tip C3 km 0+290 situat pe strada Valcele; - Podet casetat tip C3 km 0+515 situat pe strada Zimbrului.

ORDINEA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrările de execuție ale podețelor se vor executa în ordinea următoare:

 • I. Săpăturile pentru fundațiile casetelor și a zidurilor de sprjin executate cu sprijiniri și cu epuizarea apelor de infiltrație;

 • II. Betonarea fundațiilor;

 • III. Transportul, depozitarea, manipularea și montarea casetelor prefabricate;

 • IV. Elevația lucrărilor de racordare (ziduri);

 • V. Sapa, drenul și umplutura din spatele zidurilor;

 • VI. Monolitizarea rosturilor;

 • VII. Hidroizolații;

 • VIII. Calea de podeț

Calea pe podeț

Podețul casetat are calea direct pe casete. Peste casete se va executa sapa de egalizare ce se va hidroizola cu hidroizolație agrementată de 1 cm grosime, iar peste hidroizolație se toarnă un strat de protectie de 5,0 cm grosime.

Îmbrăcămintea pe pod va fi îmbrăcăminte asfaltică în două straturi cu grosimea de 3,5 + 3,5 cm din B.A.P. 16 conform A.N.D. 546/2009.

 • 6. Spatii verzi: Suprafetele ce vor fi amenajate ca spatiu verde totalizeaza 250 mp.

Spatiile verzi vor fi alcatuite din gazon si se vor planta diverse specii ornamentale menite sa reduca poluarea din zona si sa ofere un confort visual sporit cetatenilor.

 • 7. Ridicare cote la camine

Se vor ridica la cota caminele de utilitati existente(numar total =130 bucati).

Ridicare la nivel a capacelor caminelor de vizitare se va realiza pe placa prefabricata din beton armat prin elemente prefabricate.Acolo unde va fi necesar , se vor inlocui si capacele acestor camine.

Rasuflatorile de gaze se vor ridica la cota prin elemente specifice metalice

 • 8. Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si indicatoare rutiere. Se vor prevedea marcaje rutiere conf SR 1848-7-2015; marcaje care cuprind carosabilul si parcarile. De asemenea, se vor prevedea indicatoare rutiere amplasate conform SR 1848-1-2011 si a planului de situatie. Tipul acestora va fi normal, cu folie reflectorizanta gr. II. Stalpii pentru indicatoarele rutiera vor fi din teava zincata cu diametrul de 62 mm.

Se vor executa marcaje rutiere pe o lungime totala de 2,0 km si se vor amplasa un număr de 30 bucati indicatoare rutiere conform planului de situatie. Marcajele cuprind si trecerile de pietoni proiectate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu