Hotărârea nr. 31/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, in vederea inființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului juridic contencios, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 89 alin. (1) - (2), art. 91, art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) și art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile incidente în materie ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Articolele 6 și 7 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” se modifică și vor avea următorul conținut:

„ Art. 6. Se desemnează Primarul municipiului Botoșani, domnul Cosmin Ionuț Andrei, să reprezinte Municipiul Botoșani și Consiliul Local Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum și în Consiliul de Administrație al Asociației.

Art. 7. Se împuternicește dl. Viceprimar Constantin Liviu Toma să reprezinte municipiul Botoșani în ședințele Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul Municipiului Botoșani nu poate participa.”

Art. 2 Se aprobă desemnarea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei sau a împuternicitului acestuia pentru încheierea actelor adiționale de modificare a statutului și actului constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 31