Hotărârea nr. 30/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentaţia de urbanism P.U.D.- strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188“ in vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentația de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188“ în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren”,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 418/22.12.2020 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - strada Crizantemelor, nr. 28D, CF/NC 66188” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren”, de către investitor persoană fizică, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 62/2020, întocmit de către S.C. H’ART STUDIO S.R.L., șef proiect URB. C. Arh. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 701,00 mp

  • P.O.T. = propus 17,00 % - max. admis în UTR 35%

  • C.U.T. = max. 0,17    - max. admis în UTR 1,00

  • Locuință unifamilială: P

  • H max. la cornișă = 3,70m

  • H max. la coamă = 8,00m

Împrejmuire teren - conform planșa U3 -reglementări urbanistice

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28.01.2021

Nr. 30