Hotărârea nr. 3/2021

HOTĂRARE Pentru modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului

Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și a regulamentului de funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a municipiului Botoșani,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor art. 126, alin. (2), lit. (c) coroborat cu art. 126, alin. (6), lit (c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139, alin. (3), lit. (e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. 129/31.05.2017 privind actualizarea componenței și a regulamentului de funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a municipiului Botoșani, articolul 1, componența comisiei - președintele titular, astfel: ”Președinte: Reprezentant al Primăriei municipiului Botoșani, Titular: Agavriloae Alexandru - arhitect șef”.

Art. 2 Se abrogă toate prevederile contrare prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani prin Direcția urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 8 ianuarie 2021

Nr. 3