Hotărârea nr. 29/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei P.U.D– Aleea Unirii f.n.“ in vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de intreținere” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Unirii f.n.în vederea realizării obiectivului construire sediu asociație de proprietari - spațiu de întreținere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Unirii f.n.“ în vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de întreținere,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Unirii f.n.“ în vederea realizării obiectivului “construire sediu asociație de proprietari - spațiu de întreținere de către Asociația de proprietari nr. 2, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 367/2019, întocmit de către SC AGORA SRL Botoșani - urbanist cu drept de semnătură c.arh urb Rodica I Munteanu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții

 • S teren de concesionat prin licitație publică pt. construcție = 51,20 mp

 • Prețul concesiunii pentru construcție: corespunzător zonei a I-a: 42,47lei/mp/an indexat cu indicele de inflație, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței.

 • S teren de concesionat prin licitație publică pentru alee = 18,80 mp

 • Prețul concesiunii pentru alee de acces circulații pietonale: corespunzător zonei a I-a: 8,15 lei/mp/an indexat cu indicele de inflație, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței.

 • Durata concesiunii: pe durata folosinței/existenței construcției sediu Asociație de proprietari.

 • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

 • Regim înălțime = P

 • H max. streașină = 3,50m

 • H max. coamă = 5,00m

 • Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi însoțit în mod obligatoriu de planul și detaliile privind amenajările exterioare (spații verzi, alei, trotuare, mobilier urban)

 • Teren neîmprejmuit

 • Partea de proiect referitoare la amenajările exterioare va conține și următoarele prevederi:

 • 1. Suprafața și limitele terenului amenajat

 • 2. Poziția limitelor terenului amenajat în raport cu circulațiile și clădirile limitrofe

 • 3. Poziția și numărul și soiul arborilor (existenți/tăiați/plantați)

 • 4. Poziția și lungimea gardurilor vii (existent și propus).

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 29