Hotărârea nr. 23/2021

HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și celor ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2020 privind Normele pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

SECȚIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar ( lei )

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

75

“-“

Curți,constructii

Str. Primăverii nr.14 - extindere cabinet stomatologic, teren Cc, in suprafata de 16,65 mp

1977

2.426,07

Decret expropriere nr.396/1977

76

“-“

Curți,constructii

Str. Col. Victor Tomoroveanu nr. 2( fosta str. Sucevei nr. 5) - baterie garaje, garaj, teren Cc în suprafață de 25,80 mp

1974

3.846,78

Decret expropriere nr.95/1974

77

“-“

Curți,constructii

Str. Ion Creangă nr.51 , teren CC în suprafață de

300 mp

1988

39.648

Decret expropriere nr.394/1988

78

“-“

Curți,constructii

Str. Ion Creangă nr.73 , teren CC în suprafață de

300 mp

1988

39.648

Decret expropriere nr.394/1988

79

“-“

Curți,constructii

Str. Calea Națională nr.101A teren CC în suprafață de 78 mp

1982

11.629,8

Decret expropriere nr.421/1982

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 75 - 79 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se diminuează suprafața înscrisă în H.C.L. nr. 107/2007 Anexa 7 de la 186 mp la 167 mp motivat de faptul că diferența de 19 mp este proprietatea numitului Brădățan Nicolai conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3848/18.06.2004, conform anexei nr. 80 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 23