Hotărârea nr. 22/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spaṭiului inchiriat către Sindicatul Judeṭean al Pensionarilor Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spațiului închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având în vedere referatul de aprobare a domnului Primar al municipiului Botoșani privind aprobarea reducerii cuantumului chiriei a spațiului închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani,

văzând cererea înregistrată sub nr. 26307 din 30.12.2020 a Sindicatului Județean al Pensionarilor Botoșani, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit.d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 32 și 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 147/2020,

în temeiul cu art.196 alin.(1) lit. (a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reducerea cuantumului chiriei a spațiului în suprafață de 103,90 m.p. situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 67, municipiul Botoșani, închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani la valoarea de 0,1 lei/m.p./ lună, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                        Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 22