Hotărârea nr. 21/2021

HOTĂRARE Pentru acceptarea donației unui teren situat in Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației unui teren situat în Aleea Iacob Iacobovici nr. 7B din Municipiul

Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei, privind acceptarea unor donații constând într-un teren situat în Aleea Iacob Iacobovici, nr. 7B,

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

având în vederea adresa numitului Drobotă Alexandru -Mihai prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 632 m.p. (634 m.p. din măsurători) identificat cadastral cu nr. 65427 din Cartea funciară nr. 65427,

în conformitate cu prevederile art. 863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. (a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), art. 139 alin. (2) și art. 291 alin. (3) lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se acceptă donația numitului Drobotă Alexandru -Mihai, constând în terenul în suprafață de de 632 m.p. (634 m.p. din măsurători) identificat cu nr. cadastral 65427 din Cartea funciară 65427 Botoșani situat în Municipiul Botoșani, în Aleea Iacob Iacobovici, nr. 7B, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

  • Art. 2 (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 632 m.p. (634 m.p. din măsurători).

  • (2) Bunul care face obiectul donației menționată la art. 1 va fi introdus în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 21