Hotărârea nr. 200/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea proiectului “Inchidere SST neconforme in Municipiul Botoșani, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E privind aprobarea Proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Serviciului Edilitare privind proiectul ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul de propuneri de proiecte lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul Programului RO-MEDIU, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Apelul 2), referitoare la documentele necesare în etapa de depunere a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (d), (e) și lit. (j) și alin. 9 lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (d), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1: Se aprobă proiectul ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului RO-MEDIU, prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Apelul 2).

Art. 2: Se aprobă structura parteneriatul aferent proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, respectiv: Municipiul Botoșani (Promotor de proiect/ Solicitant) și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului (Partener 1). Conform specificațiilor Ghidului Solicitantului, Acordul de Parteneriat semnat (Anexa 6) va fi transmis obligatoriu Operatorului de Program înainte de semnarea contractului de proiect.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului de 2.500.000 euro (TVA inclus), respectiv 12.187.000 ron (TVA inclus), curs InforEuro martie 2021, 1 euro= 4,8748 ron, din care:

  • (Promotor proiect) Municipiul Botoșani: 2.150.000 euro (TVA inclus), respectiv

10.480.820 ron (TVA inclus), curs InforEuro martie 2021, 1 euro= 4,8748 ron

  • (Partener 1) Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului: 350.000 euro (TVA inclus), respectiv 1.706.180 ron (TVA inclus), curs InforEuro martie 2021, 1 euro= 4,8748 ron

Grantul proiectului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 4: Se aprobă asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor, altele decât cele eligibile, dar absolut obligatorii pentru implementarea proiectului.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, dar sunt absolut necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.

Art. 6: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din bugetul programului de finanțare.

Art. 7: Se împuternicește domnul Cosmin Ionuț Andrei, Primarul Municipiului Botoșani, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Botoșani.

Art. 8: Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,


Consilier, Amos Andrei


Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 iunie 2021

Nr. 200