Hotărârea nr. 20/2021

HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei, privind acceptarea unor donații din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. constând într-un teren în suprafață de 12 m.p. situat în str. Bucovina, nr. 20,

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

având în vederea adresa S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 12 m.p. identificat cadastral cu nr. 68267 din Cartea funciară nr. 68267,

în conformitate cu prevederile art. 863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările și completările, precum și ale art. 18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit. (a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), art.139 alin.(2) și art.291, alin. (3) lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se acceptă donația S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L, constând în terenul în suprafață de 12 m.p. identificat cu nr. cadastral 68267 din Cartea funciară 68267 Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Bucovina, nr. 20, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

Art. 2 (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 12 m.p..

(2) Bunul care face obiectul donației menționată la art. 1 va fi introdus în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28.01.2021

Nr. 20