Hotărârea nr. 199/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind revizuirea HCL nr. 150/11.05.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II",

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Management proiecte și al Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POIM/785/7/1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate -proiecte noi, Axa Prioritară 7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1.- Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate,

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. 4 lit. (d) și alin. 7 lit. (k) și (n) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 139 alin. (1), lit. (d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a”, elaborat de SC Kalans Concept SRL, conform anexei la prezenta hotărâre,

Art. 2. La data intrării prezentei în vigoare toate prevederile HCL nr. 150/11.05.2021 își încetează valabilitatea.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

Consilier, Amos Andrei                          Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 iunie 2021

Nr. 199

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR.199 DIN 28.06.2021

Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, AP 7, OS 7.1

Principalii indicatori tehnico - economici

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții și sursele de finanțare, exprimate în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Lei cu TVA

  Euro cu TVA

  Lei fără TVA

  Euro fără TVA

  TOTAL GENERAL

  42.861.035,99

  9.319.845,18

  36.048.210,17

  7.838.441,84

  Din care C+M

  19.985.621,53

  4.345.739,53

  16.794.639,94

  3,651.881,96

Cursul utilizat pentru întocmirea devizului este cel comunicat de BNR valabil la data de 20.09.2017, de 4,5989 Lei / Euro.

Nominalizare surse de finanțare

Euro

Lei

Valoare totală proiect

9.319.845,18

42.861.035,99

Valoare eligibilă proiect

7.700.391,51

35.413.330,53

Ajutor nerambursabil (85% contribuție FEDR + 13%

contribuție de la bugetul de stat

7.546.383,66

34.705.063,83

Contribuție solicitant la cheltuielile eligibile (2%)

154.007,85

708.266,70

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

1.619.453,67

7.447.705,46

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  ID

  Indicatori obligatorii la nivel de proiect

  Unitate de măsură

  Valoare

  2S62

  Lungimea rețelei termice reabilitate/extinse

  km

  17,186

  Proiectu

  l va fi completat cu alți indicatori fizici:

  2S106

  Lungime rețele termice primare (de transport) reabilitate prin proiect

  km

  0

  2S107

  Lungime rețele termice primare (de transport) nou dezvoltată prin proiect

  km

  6,906

  2S108

  Lungime rețele termice secundare (de distribuție) reabilitate prin proiect

  km

  10,280

  2S109

  Lungime rețele termice secundare (de distribuție) nou dezvoltată prin proiect

  km

  0

  2S110

  Puncte termice reabilitate

  buc

  0

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

  ID

  Indicatorul de rezultat

  Unitate   de

  măsură

  Înainte      de

  realizare investiție

  După realizare investiție

  Reducere

  2S61

  Pierderi     de     energie

  înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic

  Gcal/an

  32833

  31674

  1159

Indicatorul de rezultat, precum și celelalte avantaje privind creșterea eficienței energetice reies conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Lucrare

Avantaje rezultate din executia lucrarii

1

Reabilitarea    rețelelor    termice

secundare din 5 ansambluri de locuințe

- reducerea pierderilor de căldură în rețele termice cu 1540 Gcal/an

2

Extindere rețea termică primară prin branșarea  la  SACET  a  noi

consumatori

- creșterea cantității anuale de energie produsă în cogenerare cu 11453 Gcal

3

Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară

 • - creșterea calității serviciului de alimentare cu căldură datorită posibilității reglajului de agent termic primar;

 • - reducerea consumului de energie electrică a pompelor cu 530 MWh/an.

4

Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire

-reducere energie de pompare cu 154,8 MWh pe an;

-realizarea posibilităților de reglaj a cantității de căldură solicitată de către consumatori, deci îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu căldură

5

Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET

 • -reducerea pierderilor în rețele termice ca urmare a unei măsurări corecte a cantității preluate de consumatori;

scăderea erorii de măsură cu 1%, reprezintă 563 Gcal.

 • -Măsurarea și decontarea cantității de energie termică preluată de consumatori conform reglementărilor legale si metrologice;

Realizarea dispeceratului de termoficare nu contribuie la creșterea eficientei energetice ci la reducerea nr. de personal

6

Echilibrarea      hidraulică      a

condominiilor    la    nivel    de

branșament din 20 ansambluri de locuințe alimentate din rețeaua de distribuție - (regulatoare de presiune + robinete de reglare);

-creștere calitate serviciu alimentare cu căldură

- reducere cantitate energie de pompare a pompelor pentru încălzire din PT-uri, cu 105,5 MWh

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție a investiției prevăzute în Studiu este de 24 luni, la care se adaugă durata activităților derulate înainte de punerea în aplicare a acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Amos Andrei


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, Secretar general, Ioan Apostu