Hotărârea nr. 198/2021

HOTĂRARE Pentru pentru aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile) (Publicarea pe site: 28 iunie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - etapa II" (cheltuieli eligibile și neeligibile)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind revizuirea HCL nr. 149/11.05.2021 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice -etapa II",

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Management proiecte și al Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 din 29 noiembrie 2016,

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POIM/785/7/1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate - proiecte noi, Axa Prioritară 7 -Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate, Obiectivul Specific 7.1.- Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate,

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. 4 lit. (d) și alin. 7 lit. (k) și (n) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 139 alin. (1), lit. (d) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a”, în cuantum de 9.319.845,18 Euro (42.861.035,99 lei).

Art.2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Botoșani reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum total de 1.773.461,52 euro, respectiv 8.155.972,16 lei (154.007,85     euro (708.266,70 lei) - contribuția de 2% la

cheltuielile eligibile și 1.619.453,67 euro (7.447.705,46 lei) - cheltuieli neeligibile/TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a II-a”.

Art.3. La data intrării prezentei în vigoare toate prevederile HCL nr.149/11.05.2021 își încetează valabilitatea,

Art. 4. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Amos Andrei                          Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 iunie 2021

Nr. 198