Hotărârea nr. 192/2021

HOTĂRARE Pentru imputernicirea reprezentanţilor municipiului Botoşani in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a noilor administratori (Publicarea pe site: 16 iunie 2021)

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Ia S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin lonuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de selecție a noilor administratori, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 240 alin. 2) din Oronanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Tănasă Mihai 1 Gabriel și Bu iga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modem Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

a) Vot ”pentru” numirea administratorilor provizorii ai S.C. Modem Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (sase), luni după cum urmează:

  • 1. BURLACU DORU

  • 2. NECHIFOR DORU FLORIN

  • 3. DORU CONSTANTIN

  • 4. DRELCIUC SIMION

  • 5. ANDRONACHI VIORICA

Art. 2 Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, conform prevederilor legale. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Amos Andrei


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, Secretar general, loan Apostu

Botoșani, 26 mai 2021
Nr. 192