Hotărârea nr. 19/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂR E

privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare, Legii 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului,

în temeiul art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă, de principiu, vânzarea a 4 (patru) apartamente proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A, către chiriași, conform anexei la prezenta hotărâre.

  • Art. 2 S.C. Locativa S.A. va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv evaluarea locuințelor și respectarea cerințelor de eligibilitate.

  • Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A,, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 19

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 19 DIN 28 IANUARIE 2021

Nume Solicitant

Adresa locuinței solicitată spre cumpărare

Cerere

Contract de închiriere

Satcău Raluca Maria

Aleea Decebal nr. 1, sc. A, et. 4, ap.20

Suprafață apartament - 42,53 mp

Nr. 208 din 27.02.2020

Nr. 2318 din 20.06.2017

Chelariu Lenuța

Aleea Pacea nr.2, sc.A, et. 1, ap. 6 Suprafața apartament -49,25 mp

Nr. 523

din 11.11.2020

Nr. 1326 din 04.05.2009

Ichim Anabela Elena

Calea Națională nr. 59, sc. B, ap. 10

Suprafață apartament - 79,74 mp

Nr. 24720 din 27.11.2020

Nr. 2513 din 22.08.2019

Rascarachi Mirela

Str. Grivița nr. 9, sc. A, ap.35

Nr. 124 din 14.01.2021

Nr.2493 din 8.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu