Hotărârea nr. 18/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces spaṭiu comercial, situat in str. Elena Doamna f.n. (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces spațiu comercial, situat în str. Elena Doamna f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces spațiu comercial, situat în str. Elena Doamna, f.n., Municipiul Botoșani,

având în vedere solicitarea doamnei Koțopolos Nicoleta-Renata privind concesionarea unui teren în suprafață de 63 m.p situat în Municipiul Botoșani, str. Elena Doamna , f.n., cu destinația de extindere acces spațiu comercial,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin (2) lit. (c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15 lit.(a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul cu art.196 alin.(1) lit.(a) coroborat art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă concesionarea prin încredințare directă, cu destinația - extindere cale de acces spațiu commercial, către numita Koțopolos Nicoleta - Renata, a terenului în suprafață totală de 63 m.p. amplasat în str. Elena Doamna, f.n, municipiul Botoșani, identificat prin planșa anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Redevența va fi de 8,15 lei/mp/an, la nivelul anului 2020, redevența urmând a se indexa anual în functie de rata inflației și cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, prin hotărârile consiliului local de stabilire a nivelului redevenței.

  • (3) Durata contractului de concesiune va fi de 5 ani.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                      Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 18