Hotărârea nr. 17/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces locuinṭă, situat in str. Armeană, nr. 14 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr. 14

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr. 14,

având în vedere solicitarea doamnei Burduja Iuliana privind concesionarea unui teren în suprafață de 50 m.p situat în Municipiul Botoșani, str. Armeană , nr. 14, cu destinația de extindere acces locuintă, văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15 lit.(a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul cu art.196 alin.(1) lit. (a) coroborat art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă concesionarea prin încredințare directă, cu destinația - extindere cale de acces către numita Burduja Iuliana, a terenului în suprafață totală de 50 m.p. amplasat în str. Armeană, nr. 14, municipiul Botoșani, identificat prin planșa anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Redevența va fi de 8,15 lei/mp/an, la nivelul anului 2020, redevența urmând a se indexa anual în functie de rata inflației și cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, prin hotărârile consiliului local de stabilire a nivelului redevenței.

  • (3) Durata contractului de concesiune va fi de 5 ani.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 17


România

Județul Botoșani

Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Serviciul Patrimoniu

Nr.INT 431 din 26.01.2021

Avizat ,

Primar,

Cosmin Ionul Andrei

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinalia extindere acces locuinlă, situat în str. Armeană, nr. 14

Prezentul proiect de hotărâre supune atenției Consiliului Local solicitarea doamnei Burduja Iuliana privind concesionarea prin încredințare directă, cu scopul extindere cale de acces către locuință, a terenului în suprafață totală de 50 m.p. amplasat în str. Armeană, nr. 14, Municipiul Botoșani.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnul Cosmin lonuț Andrei, Primarul Municipiului Botoșani, am constatat că acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale, respectiv:

- Art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

(1) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției;

-Art. 15 Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații:

e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

D) Hotărârea nr. 323/31.07.2007 a Consiliul Local al municipiului Botoșani, care stabilește regulamentul privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Botoșani,

- Art 129 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

  • (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

  • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

  • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

  • (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

  • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

  • b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

  • - Art. 362 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată

  • (1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în

administrare, concesionate ori închiriate.

(3) Dispozițiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător.

În programul de activitate al Serviciului Patrimoniu, este inclusă și atribuția de identificare de terenuri libere de orice sarcini, terenuri care aparțin domeniului public sau privat de interes local, pentru care se propune utilizarea și exploatarea rațională și eficientă din punct de vedere economic de către Consiliul local sau diverși agenți economici/persoane fizice interesați prin concesionare, închiriere sau vânzare.

Terenul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre se află situat în intravilanul municipiului Botosani, în proprietatea privată a municipiului Botoșani.

Investiția ce urmează a fi realizată în zona va avea ca destinație”extindere acces locuintă“.

Amplasamentul studiat nu face parte din zona verde cuprinsă în documentațiile de urbanism aprobate sau inventariate conform Legii 24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și nu face obiectul vreunei solicitări conform Legii nr. 10/2001, republicată și modificată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și nici unui litigiu.

Construcția ce va fi realizată pe terenul concesionat, va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului și va trebui autorizată și avizată de autoritățile competente. Concesionarul va respecta toate condițiile de mediu pe perioada derulării contractului de concesiune.

Din punct de vedere financiar, concesionarea va genera venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redeventei aferente bunului imobil(inclusiv taxele și impozitele datorate către bugetul de stat și bugetul local conform prevederilor legale în vigoare).

Concesionarea terenului ce reprezintă obiectul acestui proiect de hotărâre prezința un interes, pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafeței de teren proprietate privată.

Durata de concesionare este de 5 de ani, cu posibilitatea prelungirii.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale incidente în materie, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv concesionarea prin încredințare directă, cu scopul extindere cale de acces către locuintă, a terenului în suprafață totală de 50 m.p. amplasat în str. Armeană, nr. 14, Municipiul Botoșani.

Șef Serviciu Patrimoniu

Sebastian Iulius Gherase

Consilier superior,

Gabriela Loredana Artimon

Nr. INT 432 din 26.01.2021

APROBAT, PRIMAR, COSMIN IONUȚ ANDREI

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre privind la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr. 14 și raportul de specialitate nr. INT 379/25.01.2021 întocmit de Serviciul Patrimoniu, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu Patrimoniu,

Consilier juridic,

Sebastian Iulius Gherase