Hotărârea nr. 16/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea diminuării suprafeṭei unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat in str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuării suprafeței unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 54

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului privind diminuarea suprafeței unui teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 ,

văzând solicitarea domnului Corduneanu Leonard Alin înregistrată sub nr. 7456 din 04.03.2020, proprietarul unui teren în suprafață de 400 m.p. care se suprapune cu terenul concesionat prin contractul de concesiune nr. 2589/26.05.2003 în suprafață de 397 m.p., precum și raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 .Se aprobă diminuarea suprafeței de 397 m.p a terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2589/26.05.2003 situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 54 cu suprafața de 31 m.p., identificat prin planșa anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021 Nr. 16