Hotărârea nr. 159/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar - COSMIN - IONUȚ ANDREI privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 2343/12.05.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 26 mai 2021

Nr. 159

ANEXA nr. 1

la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 12

lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)

00.01

186.531.130

215.328.330

213.135.302

I. VENITURI CURENTE

00.02

178.920.000

193.359.780

191.980.343

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

4990

133.186.000

135.320.250

137.446.971

A. VENITURI FISCALE

00.03

155.523.000

169.479.400

169.913.335

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

79.519.000

80.904.300

85.968.863

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

0

0

155

Impozit pe profit

01.02

0

0

155

Impozit pe profit de la agentii economici *)

01.02.01

0

0

155

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

79.519.000

80.904.300

85.968.708

Impozit pe venit

03.02

400.000

400.000

98.199

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

400.000

400.000

98.199

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04.02

79.119.000

80.504.300

85.870.509

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.02.01

74.307.000

75.738.300

81.117.582

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.362.000

2.316.000

2.510.043

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

04.02.05

2.450.000

2.450.000

2.242.884

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

19.711.000

19.711.000

18.328.633

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

19.711.000

19.711.000

18.328.633

Impozit si taxa pe cladiri

07.02.01

15.535.000

15.535.000

14.480.333

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

5.995.000

5.995.000

5.761.268

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

9.540.000

9.540.000

8.719.065

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

2.226.000

2.226.000

2.167.556

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

1.150.000

1.150.000

1.065.606

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

940.000

940.000

977.735

Impozit pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

136.000

136.000

124.215

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1.950.000

1.950.000

1.680.744

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

56.293.000

68.864.100

65.615.839

Sume defalcate din TVA ( se scad )

11.02

45.728.000

58.243.000

54.748.093

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

20.688.000

23.484.000

21.758.119

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

11.02.05

100.000

100.000

100.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

11.02.06

21.482.000

30.245.000

30.245.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional

11.02.09

3.458.000

4.414.000

2.644.974

■■r-''"-1 ..— ----------;----;-----—----—-------------------------------------------------------

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

65.000

65.000

31.908

Impozit pe spectacole

15.02.01

65.000

65.000

31.908

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

10.500.000

10.556.100

10.835.838

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

6.900.000

6.900.000

6.791.292

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

5.100.000

5.100.000

5.080.129

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

1.800.000

1.800.000

1.711.163

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

1.000.000

1.000.000

1.418.026

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

2.600.000

2.656.100

2.626.520

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

23.397.000

23.880.380

22.067.008

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

5.900.000

5.900.000

5.724.969

Venituri din proprietate

30.02

5.900.000

5.900.000

5.724.969

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.02.05

5.900.000

5.900.000

5.720.271

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5.900.000

5.900.000

5.720.271

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

Venituri din dividende *)

30.02.08

0

0

4.698

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

4.698

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

17.497.000

17.980.380

16.342.039

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

299.000

299.000

212.397

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

135.000

135.000

119.100

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

150.000

150.000

73.745

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

14.000

14.000

19.552

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02

0

0

1.434

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

1.434

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

4.450.000

4.450.000

3.617.445

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

4.450.000

4.450.000

3.617.445

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4.450.000

4.450.000

3.617.445

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

Diverse venituri

36.02

12.742.000

13.225.380

12.504.763

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

15.000

15.000

25.383

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

15.000

15.000

25.383

Taxe speciale

36.02.06

12.679.000

12.979.000

12.256.381

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

45.000

45.000

23.673

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

183.380

191.257

Alte venituri

36.02.50

3.000

3.000

8.069

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

6.000

6.000

6.000

Donatii si sponsorizari

37.02.01

6.000

6.000

6.000

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03

-8.692.520

-9.192.520

-5.500.000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

8.692.520

9.192.520

5.500.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

209.470

220.721

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

209.470

220.721

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0

3.210

4.794

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

1.070

2.380

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-

39.02.07

0

158.000

160.257

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

47.190

53.290

IV. SUBVENȚII

00.17

7.611.130

17.343.700

15.985.190

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

7.611.130

17.343.700

15.985.190

Subvenții primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0

427.000

427.000

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

28.000

28.000

7.616

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

5.593.000

5.632.000

5.385.050

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

1.990.130

5.500.040

5.448.672

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din

42.02.69

0

471.660

139.335

ir,......----:—?----:----1r—.'r1-'"',-■:----------

Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol

42.02.79

0

175.000

175.000

Subven?ii pentru finan?area liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de

42.02.79.02

0

175.000

175.000

—'^.r, , ,---m——---:---;----:.................:-------7---------------------------

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

0

5.100.000

4.402.517

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

10.000

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-

48.02

0

4.415.380

4.949.048

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01

0

2.392.560

2.661.051

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.01

0

382.440

416.638

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

0

10.120

169.874

Prefinantare

48.02.01.03

0

2.000.000

2.074.539

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

264.520

174.497

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0

21.000

26.521

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

48.880

49.938

Prefinanțare

48.02.02.03

0

194.640

98.038

Instrumentul European de Vecinatate (ENI)

48.02.12

0

1.758.300

1.758.300

Prefinantare

48.02.12.03

0

1.758.300

1.758.300

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

48.02.19

0

0

355.200

Prefinantare

48.02.19.03

0

0

355.200

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 13                                                                                  lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

3

4

7

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

197.331.130

226.128.330

198.657.648

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

46.739.050

34.221.730

30.536.344

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

27.885.200

25.770.840

24.226.560

Autoritati executive si legislative

51.02.01

27.885.200

25.770.840

24.226.560

Autoritati executive

51.02.01.03

27.885.200

25.770.840

24.226.560

Alte servicii publice generale

54.02

5.381.980

5.355.980

3.885.614

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

1.000

0

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

2.486.980

2.486.980

2.285.668

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.895.000

2.868.000

1.599.946

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

13.471.870

3.094.910

2.424.170

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

8.779.860

8.790.860

8.395.259

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

8.779.860

8.790.860

8.395.259

Ordine publica

61.02.03

8.628.500

8.639.500

8.269.869

Politie locala

61.02.03.04

8.628.500

8.639.500

8.269.869

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.02.05

151.360

151.360

125.390

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

23.038.410

101.699.220

85.577.690

Invatamant

65.02

23.038.410

28.260.370

21.579.521

invatamânt prescolar si primar

65.02.03

2.522.440

4.197.740

2.835.751

invatamânt prescolar

65.02.03.01

2.522.440

4.197.740

2.835.751

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

3

4

7

invatamânt secundar

65.02.04

19.240.970

22.767.630

18.407.796

invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

6.639.540

8.166.560

6.761.680

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

10.612.930

11.965.670

9.951.019

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988.500

2.635.400

1.695.097

Servicii auxiliare pentru educatie

65.02.11

110.000

683.000

306.474

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110.000

683.000

306.474

Alte cheltuieli in domeniul invatamântului

65.02.50

1.165.000

612.000

29.500

Sanatate

66.02

6.766.190

12.147.920

10.746.998

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

1.117.190

1.350.920

896.567

Spitale generale

66.02.06.01

1.117.190

1.350.920

896.567

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.649.000

10.797.000

9.850.431

Cultura, recreere si religie

67.02

22.093.320

32.098.230

26.330.247

Servicii culturale

67.02.03

12.685.600

19.167.410

17.464.462

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

11.161.000

14.657.500

13.977.172

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

994.000

3.979.310

3.126.513

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530.600

530.600

360.777

Servicii recreative si sportive

67.02.05

7.114.820

9.704.620

7.838.633

Sport

67.02.05.01

6.353.320

8.910.620

7.340.548

Tineret

67.02.05.02

100.000

100.000

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

661.500

694.000

498.085

Servicii religioase

67.02.06

660.000

645.000

645.000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.632.900

2.581.200

382.152

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

3

4

7

Asigurări si asistenta sociala

68.02

22.912.700

29.192.700

26.920.924

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

15.890.700

22.098.700

20.207.326

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.890.700

22.098.700

20.207.326

Crese

68.02.11

1.475.000

1.266.000

1.212.716

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

1.316.500

1.440.500

1.397.144

Ajutor social

68.02.15.01

60.000

60.000

30.024

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.256.500

1.380.500

1.367.120

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.230.500

4.387.500

4.103.738

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.230.500

4.387.500

4.103.738

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

70.00

40.657.650

40.116.830

35.650.435

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

15.885.950

15.816.130

13.403.161

Locuinte

70.02.03

6.265.560

6.197.390

4.640.829

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

6.265.560

6.197.390

4.640.829

Iluminat public si electrificari

70.02.06

3.455.000

4.224.000

4.041.237

Alimantare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

1.073.290

360.040

239.793

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

5.092.100

5.034.700

4.481.302

Protectia mediului

74.02

24.771.700

24.300.700

22.247.274

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

21.763.000

22.043.000

20.137.140

Salubritate

74.02.05.01

8.569.000

8.889.000

8.041.042

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

13.194.000

13.154.000

12.096.098

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.730.500

1.410.500

1.404.028

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.278.200

847.200

706.106

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

26.343.950

41.299.690

38.497.920

Combustibili si energie

81.02

7.605.950

10.926.150

10.818.823

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

3

4

7

Energie termica

81.02.06

7.605.950

10.926.150

10.818.823

Transporturi

84.02

18.738.000

30.373.540

27.679.097

Transport rutier

84.02.03

18.738.000

30.373.540

27.679.097

Transport in comun

84.02.03.02

9.534.000

11.828.000

10.096.417

Strazi

84.02.03.03

9.204.000

18.545.540

17.582.680

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-197.331.130

-226.128.330

-198.657.648

Excedent

98.02

-197.331.130

-226.128.330

-198.657.648

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

Anexa nr. 2

la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 09 - total cod 10

lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)

00.01

87.989.400

94.517.530

78.006.657

I. VENITURI CURENTE

00.02

40.275.790

38.608.790

26.819.989

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

40.275.790

38.608.790

26.819.989

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

488.370

3.066.370

186.532

Venituri din proprietate

30.10

488.370

3.066.370

186.532

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.10.05

488.370

3.056.370

171.962

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

488.370

3.056.370

171.962

Alte venituri din proprietate

30.10.50

10.000

10.000

14.570

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

37.082.420

35.542.420

26.633.457

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

36.935.280

35.411.780

26.505.793

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

187.650

187.650

164.482

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

884.000

844.000

352.843

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

6.203.970

6.203.970

2.014.760

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

35.000

35.000

6.310

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

7.988.000

6.878.500

2.882.421

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

17.992.860

17.617.860

17.566.329

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2.958.000

2.958.000

2.764.469

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

685.800

686.800

754.179

Amenzi, penalitati si confiscari

35.10

38.000

3.000

10.189

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

38.000

3.000

10.189

Diverse venituri

36.10

102.000

111.000

100.861

Alte venituri

36.10.50

102.000

111.000

100.861

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

6

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

37.10

7.140

16.640

16.614

Donatii si sponsorizari

37.10.01

7.140

16.640

16.614

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-610.000

-668.000

-217.983

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

610.000

668.000

217.983

IV. SUBVENȚII

00.17

50.373.310

55.863.440

51.186.668

Subventii de la bugetul de stat

42.10

0

62.500

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

0

62.500

0

Subventii de la alte administratii

43.10

50.373.310

55.800.940

51.186.668

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

29.342.300

34.304.700

32.725.190

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

607.190

544.920

222.582

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.323.820

1.393.820

877.240

Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor

43.10.33

19.100.000

18.700.000

16.836.656

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

0

857.500

525.000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar

48.10

45.300

45.300

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.10.01

45.300

45.300

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.01.02

45.300

45.300

0

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 11                                                                                        lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

3

4

7

Total

00.10

96.206.720

100.029.850

79.282.701

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.10

8.669.000

8.708.000

8.336.841

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

8.669.000

8.708.000

8.336.841

Ordine publica

61.10.03

8.669.000

8.708.000

8.336.841

Politie locala

61.10.03.04

8.669.000

8.708.000

8.336.841

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

78.792.620

83.042.150

65.802.199

Invatamant

65.10

8.399.400

8.399.400

2.425.232

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

3.413.370

3.413.370

890.361

invatamânt preșcolar

65.10.03.01

3.413.370

3.413.370

890.361

invatamânt secundar

65.10.04

4.986.030

4.986.030

1.534.871

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

246.020

246.020

34.842

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

4.740.010

4.740.010

1.500.029

Sanatate

66.10

45.834.900

45.887.130

39.538.264

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

45.834.900

45.887.130

39.538.264

Spitale generale

66.10.06.01

45.834.900

45.887.130

39.538.264

Cultura, recreere si religie

67.10

24.558.320

28.755.620

23.838.703

Servicii culturale

67.10.03

11.858.000

15.065.500

14.347.568

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

11.858.000

15.065.500

14.347.568

Servicii recreative si sportive

67.10.05

12.700.320

13.690.120

9.491.135

Sport

67.10.05.01

12.700.320

13.690.120

9.491.135

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

70.00

8.745.100

8.279.700

5.143.661

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

7.467.700

7.438.300

4.432.319

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

7.467.700

7.438.300

4.432.319

Protecția mediului

74.10

1.277.400

841.400

711.342

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.10.50

1.277.400

841.400

711.342

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

-5.512.320

-5.512.320

-1.276.044

Excedent

98.10

-5.512.320

-5.512.320

-1.276.044

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI str. Piața Revoluției nr.1, cod postai 710236 tel/fax: 0231.502200/0231.531595 e-mail: primaria@primariabt.ro cod CAEN: 7511

Anexa nr. 3

la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021


BILANT

Incheiat la data de 31 decembrie 2020

TOTAL

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

C

1

2

A.

ACTIVE

01

X

X

I.

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

1.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -28003002800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03

3.572.400

2.502.343

2.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-

04

142.535.791

135.475.271

3.

Terenuri și clădiri (ct.21î0Î00+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-29102002930200)

05

2.512.394.453

2.494.417.197

4.

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

06

0

0

5.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

07

15.965.458

15.058.748

Titluri de participare

(ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

08

15.965.458

15.058.748

6.

Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201 +4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:

09

278

0

Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201 +4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)

10

0

0

7.

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

2.674.468.380

2.647.453.559

ACTIVE CURENTE

18

X

X

1.

Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+

3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+

3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+

3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-

3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

19

34.307.277

38.047.360

2.

Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-

20

X

X

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 49101004960100+5120800), din care:

21

79.104.625

52.163.487

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)

21.1

0

0

Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),  din care :

22

2.874.723

4.315.508

Avansuri acordate

22.1

46

51.033

Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:

23

84.389.553

89.158.136

Creanțele bugetului general consolidat

(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)

24

84.054.733

88.896.074

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

C

1

2

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:

25

124.333

2.786.939

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti

donatori(ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

76.142

364.544

Împrumuturi pe termen scurt acordate  (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+

2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)

27

0

0

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

163.618.511

144.108.562

3.

Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

0

0

4.

Conturi la trezorerii și instituții de credit :

32

X

X

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 + 5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+ 5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33

18.616.299

32.549.512

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

33.1

708.015

995.631

depozite

34

X

X

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută          (ct.

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+

5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+

5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+

5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+

5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)

35

208.514

251.267

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

0

0

depozite

36

X

X

Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

19.532.828

33.796.410

5

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale

(ct.5120600+5120700+5120901 +5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)

41

0

0

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie   (ct. 5320400+5180701 +5180702)

41.1

0

0

6

Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )

42

33.246

33.526

7

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

217.491.862

215.985.858

8

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

2.891.960.242

2.863.439.417

B.

DATORII

50

X

X

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an

51

X

X

1.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:

52

7.818.990

77.968

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)

53

0

0

2.

Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

54

78.788.313

75.629.075

3.

Provizioane (ct. 1510201 +1510202+1510203+1510204+1510208)

55

3.961

2.659

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

86.611.264

75.709.702

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

59

X

X

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

C

1

2

1

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări

(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101 +4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60

39.421.664

44.831.978

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)

60.1

0

0

Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:

61

708.884

1.087.281

Avansuri primite (ct. 4190000)

61.1

0

2

Datorii către bugete                                        (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+

4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501 +

4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+

4730109+4810900), din care:

62

4.404.837

4.649.452

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

X

X

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)

63.1

3.026.842

3.230.424

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503)

64

0

0

3

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale

(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401 +4540402+ 4540409+4510601 +4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401 + 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401 +

4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+

4620103+ 4730103)

65

367.157

4.868.328

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)

66

0

0

4

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )

70

0

0

5

Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101 + 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -

71

188.635

0

6

Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)

72

4.905.343

5.406.909

7

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:

73

896.107

862.421

Pensii, indemnizații de șomaj, burse

73.1

X

X

8

Venituri în avans (ct.4720000)

74

615.799

942.118

9

Provizioane

(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)

75

0

0

10

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

50.799.542

61.561.206

11

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

137.410.806

137.270.908

12

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

2.754.549.436

2.726.168.509

C.

CAPITALURI PROPRII

83

X

X

1.

Rezerve, fonduri (ct.

1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300

+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

84

2.491.149.841

2.519.137.534

2.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)

85

244.169.433

171.880.795

3.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

86

0

0

4.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)

87

19.230.162

35.150.180

5.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)

88

0

0

6

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

2.754.549.436

2.726.168.509

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 decembrie 2020

cod 02                                                                                                                                  lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

An precedent

An curent

A

B

C

1

2

I.

VENITURI OPERATIONALE

01

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02

139.923.044

172.715.664

2.

Venituri din activități economice

(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)

03

33.258.403

27.169.800

3.

Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.

7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+778000 0+7790000+7790101+7790109)

04

62.839.295

73.229.902

4.

Alte venituri operaționale

(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300

+7810401+7810402+7770000)

05

24.770.048

24.200.347

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE   (rd.02+03+04+05)

06

260.790.790

297.315.713

II.

CHELTUIELI OPERATIONALE

07

0

1.

Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)

08

100.318.746

107.268.363

2.

Subventii și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)

09

68.254.079

73.578.935

3.

Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.

6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+602080 0+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120 000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+62 80000+6290100+6290200)

10

76.553.557

73.800.316

4.

Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.

6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+682020 0+6890100+6890200)

11

5.905.350

7.454.139

5.

Alte cheltuieli operaționale    (ct.6350000+6540000+6580101 +6580109)

12

1.053.712

1.901.585

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)

13

252.085.444

264.003.338

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

14

8.705.346

33.312.375

- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)

15

8.705.346

33.312.375

- DEFICIT (rd. 13-rd.06)

16

FALSE

FALSE

IV.

VENITURI FINANCIARE (ct.

7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+786030 0+7860400)

17

13.468.966

5.018.315

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.

6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+

6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

18

2.881.055

3.331.059

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

10.587.911

1.687.256

- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)

20

10.587.911

1.687.256

- DEFICIT (rd. 18-rd.17)

21

FALSE

FALSE

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)

22

19.293.257

34.999.631

- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)

23

19.293.257

34.999.631

- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)

24

FALSE

FALSE

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

25

-63.095

221.465

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE  (ct.6900000+6910000)

26

0

70.916

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

63.095

150.549

- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)

28

FALSE

150.549

- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)

29

63.095

FALSE

XI.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)

29.1

19.230.162

35.150.180

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

19.230.162

35.150.180

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

FALSE

FALSE

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)

29.4

XII.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)

30

19.230.162

35.150.180

- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)

31

19.230.162

35.150.180

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)

32

0

0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 prvind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

ANEXA nr. 5

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

Municipiul Botosani


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ct. 5310101

Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A

Buget local ct. 5210100/ 7700000

Sursa A

Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii    ct.

5600101/ 7700000 Sursa F

Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000

Sursa G

Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E

Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000

Sursa B + C

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)        ct.

5150103/ 7700000 Sursa D

Alte disponibilități (ct. 5xx)

A

B

1=2+3+..+15

2

3

4

10

11

12

13

14

15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

1

1. Încasări

2

317.264.868

21.023.559

0

212.914.581

38.273.507

37.319.205

2.413.945

0

0

5.320.071

2. Plăți

3

277.558.620

21.023.559

0

174.192.322

38.964.438

36.441.966

2.347.867

0

0

4.588.468

3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)

4

39.706.248

0

0

38.722.259

-690.931

877.239

66.078

0

0

731.603

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

5

1. Încasări

6

220.721

0

0

220.721

0

0

0

0

0

0

2. Plăți

7

20.975.348

0

0

19.446.918

573.826

877.239

77.365

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

8

-20.754.627

0

0

-19.226.197

-573.826

-877.239

-77.365

0

0

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

9

1. Încasări

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Plăți

11

5.018.408

0

0

5.018.408

0

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

-5.018.408

0

0

-5.018.408

0

0

0

0

0

0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

13.933.213

0

0

14.477.654

-1.264.757

0

-11.287

0

0

731.603

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

18.616.299

0

0

10.801.490

4.235.407

3.064

1.303.792

0

0

2.272.546

- sume recuperate din excedentul anului precedent**)

14,1

9.737.455

0

0

6.000.000

3.192.427

0

545.028

0

0

0

- sume utilizate din excedentul anului precedent**)

14,2

9.737.455

0

0

6.000.000

3.192.427

0

545.028

0

0

0

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)

14,3

x

x

x

x

x

x

x

0

0

x

VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)

15

32.549.512

0

0

25.279.144

2.970.650

3.064

1.292.505

0

0

3.004.149

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

Primăria Municipiului Botoșani


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31 decembrie 2020

cod 04                                                                                                                                                         - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

TOTAL

cont 5310402

cont 550

cont 512

cont 515

A

B

1

2

3

4

5

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

13.986.569

44.719

13.922.305

19.545

2. Plati

03

13.943.816

11.340

13.918.645

13.831

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd. 02-rd. 03)

04

42.753

0

33.379

3.660

5.714

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

0

1. Incasari

06

0

0

0

0

0

2. Plati

07

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)

08

0

0

0

0

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

0

1. Incasari

10

0

0

0

0

0

2. Plati

11

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)

12

0

0

0

0

0

IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

42.753

0

33.379

3.660

5.714

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULANULUI

14

208.514

0

178.922

613

28.979

1. Diferențe de curs favorabile

15

0

0

0

0

0

2. Diferențe de curs nefavorabile

16

0

0

0

0

0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)

17

251.267

212.301

4.273

34.693

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI


ANEXA nr. 7

la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2020

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.rand

Disponibil la începutul anului

Încasări

Plăți

Disponibil la sfârșitul perioadei

A

B

1

2

3

4

TOTAL (rd.02 la 15)

01

1.666.679

3.350.965

2.210.215

2.807.429

-Sume primite ca donatii si sponsorizări    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

02

46.661

33.327

13.334

-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

03

178.922

44.719

11.340

212.301

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

04

0

0

-Paza obsteasca comunala   (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

05

0

0

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001   (ct.

5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

0

0

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

0

0

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

08

0

0

Disp. fd. Cu dest spec.rez din vanz spatiilor comerc. Cf Leg 550/2002 (ct.550/analitic distinct)

0

0

-Sume primite din fondul de tezaur

09

X

X

X

X

-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

Alte disponibilitati cu destinatie speciala    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

1.441.096

3.306.246

2.165.548

2.581.794

- "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun

0

0

0

0

- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare

1.413.997

3.162.884

2.022.499

2.554.382

- Disponibil conform HG 349/2005

27.099

143.362

143.049

27.412

- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor

0

0

0

0

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

12

0

0

- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

13

0

0

0

0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

14

Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii        ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

15

0

0

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botoșani


ANEXA nr. 8

la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021


Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 10                                                                                                                    la data de 31.12.2020                                                                                                                                                                                   lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori

din care:

Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3=2- 5

4

5=6+8+10+ 12+15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)

1

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

2

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

3

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)

4

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

5

Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)

6

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)

7

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)

8

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)

9

Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)

10

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor țărilor terțe (56.11)

11

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)

12

Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)

14

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)

15

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)

16

Mecanismul financiar SEE (56.17)

17

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

18

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)

19

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)

20

Programul  de cooperare elvețiano-român vizând reducerea

disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

21

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

22

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

23

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

24

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori

din care:

Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3=2- 5

4

5=6+8+10+ 12+15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

25

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06

26

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)

27

Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)

28

Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)

29

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)

30

Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)

31

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)

32

3.117.970

2.704.360

2.287.722

416.638

416.638

169.874

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

33

389.737

338.050

311.529

26.521

26.521

49.938

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

34

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

35

Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)                            ’

36

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)                              ’

37

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

38

122.239

122.239

122.239

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)

39

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență

Tehnică (58.14)                             ’             ’

39.1

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)

39.2

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

39.3

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)         ’                        ’

39.4

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)

39.5

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)

39.6

Total (cod 01 la 39.6)

40

3.629.946

3.164.649

2.721.490

443.159

443.159

219.812

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botoșani

VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2020

cod 24                                                                                                              lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

III. MUNICIPII

VENITURI TOTAL

000102

57

215.328.330

213.135.302

Venituri proprii

4802

58

135.320.250

137.446.971

1. Venituri curente, din care:

000202

59

193.359.780

191.980.343

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

60

80.504.300

85.070.509

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

75.738.300

81.117.582

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

2.316.000

2.510.043

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

63

58.243.000

54.748.093

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

64

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

65

23.484.000

21.758.119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

67

100.000

100.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

68

30.245.000

30.245.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

69

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

69.1

4.414.000

2.644.974

c) Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile

37.02

70

6.000

6.000

- Donații și sponsorizări

37.02.01

71

6.000

6.000

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

71.1

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

2. Venituri din capital

390002

73

209.470

220.721

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

74

17.343.700

15.985.190

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

75

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

75.1

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

76

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

77

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

77.1

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

77.2

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

77.3

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

77.4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

42.00.02

78

17.343.700

15.985.190

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

79

17.343.700

15.985.190

- Subvenții de la alte administrații

43.02

80

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

80.1

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 20142020

48.02

80.2

4.415.380

4.949.048

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

226.128.330

198.657.648

Excedent

98.02

82

-10.800.000

14.477.654

Deficit

99.02

83

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

84

25.279.144

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

84.1

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

84.2

CORELAȚII

VENITURI TOTAL

000102

112

215.328.330

213.135.302

Venituri proprii

4802

113

135.320.250

137.446.971

1. Venituri curente, din care:

000202

114

193.359.780

191.980.343

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

80.504.300

85.070.509

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

75.738.300

81.117.582

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

2.316.000

2.510.043

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

118

58.243.000

54.748.093

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

119

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

120

23.484.000

21.758.119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

122

100.000

100.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

123

30.245.000

30.245.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

124

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

124.1

4.414.000

2.644.974

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

125

6.000

6.000

- Donații și sponsorizări

37.02.01

126

6.000

6.000

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

126.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

0

0

2. Venituri din capital

390002

128

209.470

220.721

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

129

17.343.700

15.985.190

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

130

0

0

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

130.1

0

0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

131

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

132

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

132.1

0

0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

132.2

0

0

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

132.3

0

0

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

132.4

0

0

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

42.00.02

133

17.343.700

15.985.190

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

134

17.343.700

15.985.190

- Subvenții de la alte administrații

43.02

135

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

135.1

0

0

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 20142020

48.02

135.2

4.415.380

4.949.048

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

226.128.330

198.657.648

Excedent

98.02

137

-10.800.000

14.477.654

Deficit

99.02

138

0

0

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

139

0

25.279.144

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

139.1

0

0

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

139.2

0

0

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Consilier, ANDREI AMOS


Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botosani

ANEXA nr. 10

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

Plati restante

la data 31.12.2020

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la inceputul anului

Sold la finele perioadei - TOTAL

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:

01

0

0

0

-sub 30 de zile (rd.151+301)

02

0

0

0

-peste 30 de zile (rd.152+302)

03

0

0

0

-peste 90 de zile (rd.153+303)

04

0

0

0

-peste 120 zile (rd.154+304)

05

0

0

0

-peste 1 an (rd.155+305)

06

0

0

0

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

150

0

0

0

-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251 +271 +281 +291)

151

0

0

0

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152

0

0

0

-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

153

0

0

0

-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

0

0

0

-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)

155

0

0

0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale

160

0

0

0

-sub 30 de zile

161

0

0

0

-peste 30 de zile

162

0

0

0

-peste 90 de zile din care:

163

0

0

0

-(ct.4620101, ct. 4620109)

164

0

0

0

-peste 120 zile

165

0

0

0

-peste 1 an

166

0

0

0

Plati restante fata de bugetul general consolidat

170

0

0

0

-sub 30 de zile

171

0

0

0

-peste 30 de zile

172

0

0

0

-peste 90 de zile

173

0

0

0

-peste 120 zile

174

0

0

0

-peste 1 an

175

0

0

0

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000,

240

0

0

0

-sub 30 de zile

241

0

0

0

-peste 30 de zile

242

0

0

0

-peste 90 de zile

243

0

0

0

-din care ct.(4270100+4270300)

244

0

0

0

-peste 120 zile

245

0

0

0

-peste 1 an

246

0

0

0

Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,

250

0

0

0

-sub 30 de zile :

251

0

0

0

-peste 30 de zile :

252

0

0

0

-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

253

0

0

0

-ct.(4270300)

254

0

0

0

-ct.(4290000)

255

0

0

0

-ct.(4380000)

256

0

0

0

-peste 120 zile

257

0

0

0

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei - TOTAL

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

-peste 1 an

258

0

0

0

împrumuturi nerambursate la scadenta,  (ct.1610100, ct.1620100,

270

0

0

0

-sub 30 de zile

271

0

0

0

-peste 30 de zile

272

0

0

0

-peste 90 de zile

273

0

0

0

-peste 120 zile

274

0

0

0

-peste 1 an

275

0

0

0

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,

280

0

0

0

-sub 30 de zile

281

0

0

0

-peste 30 de zile

282

0

0

0

-peste 90 de zile

283

0

0

0

-peste 120 zile

284

0

0

0

-peste 1 an

285

0

0

0

Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:

290

0

0

0

-sub 30 de zile

291

0

0

0

-peste 30 de zile

292

0

0

0

-peste 90 de zile

293

0

0

0

-peste 120 zile

294

0

0

0

-peste 1 an

295

0

0

0

PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

300

0

0

0

-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

301

0

0

0

-peste 30 de zile (rd.312+322+332)

302

0

0

0

-peste 90 de zile (rd.313+323+333)

303

0

0

0

-peste 120 zile (rd. 315+324+334)

304

0

0

0

-peste 1 an ( rd 316+325+335)

305

0

0

0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale

310

0

0

0

-sub 30 de zile

311

0

0

0

-peste 30 de zile

312

0

0

0

-peste 90 de zile din care:

313

0

0

0

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)

314

0

0

0

-peste 120 zile

315

0

0

0

-peste 1 an

316

0

0

0

împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,

320

0

0

0

-sub 30 de zile

321

0

0

0

-peste 30 de zile

322

0

0

0

-peste 90 de zile

323

0

0

0

-peste 120 zile

324

0

0

0

-peste 1 an

325

0

0

0

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,

330

0

0

0

-sub 30 de zile

331

0

0

0

-peste 30 de zile

332

0

0

0

-peste 90 de zile

333

0

0

0

-peste 120 zile

334

0

0

0

-peste 1 an

335

0

0

0

Președinte de ședință,

Contrasemnează,


Consilier, ANDREI AMOS


Secretar general, IOAN APOSTU

Judetul Botosani

Consiliul Local Botosani cod fiscal: 3372882


ANEXA nr. 11

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021


Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administativ - teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2020

lei

Nr. crt

Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect

Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic

Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)

Ponderea în capitalul social

Codul unic de identificare

Codul CAEN al activității principale a operatorului economic

Denumirea operatorului economic

Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)

Capitalul social al operatorului economic (lei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9/6*100 11=10/6*100

1

12918330

4030

TERMICA

S.A

204.363

X

204.363

100

2

10863084

7032

LOCATIVA

S.A

343.590

X

343.590

100

3

10863041

6021

ELTRANS

S.A

1.200.000

X

1.200.000

100

4

10863076

9003

URBAN SERV

S.A

9.070.820

X

9.070.820

100

5

26161230

3600

NOVA APA SERV

S.A

17.701.780

X

200.000

1

6

26892574

4030

MODERN CALOR

S.A

4.039.975

X

4.039.975

100

Total general

32.560.528

15.058.748

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

ANEXA nr. 12

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie 2020 cod 25                                                                                                                               -lei-

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfirșitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul activelor fixe necorporale

Ct. 1000000

01

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000

02

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101

03

82.953.414

0

0

82.953.414

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102

03.1

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului -reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103

03.2

X

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale

Ct.1030000

04

2.002.037.103

1.279.097.984

1.251.430.642

2.029.704.445

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale

Ct.1040101

05

401.550.267

356.543

35.514

401.871.296

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală

Ct.1040102)

05.1

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ -teritoriale, altele decât active fixe                                    Ct.

1040103

05.2

X

0

0

Rezerve din reevaluare

Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500

06

4.609.057

54.688

55.366

4.608.379

Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)

Ct.1060000

07

0

0

0

0

Fondul de rulment Ct.131

08

X

X

X

X

Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000

09

0

0

0

0

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006

Ct. 1330000

10

0

0

0

0

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local

Ct.134

11

X

X

X

X

Fondul de risc Ct.135

12

X

X

X

X

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe

Ct.136

13

X

X

X

X

Taxe speciale Ct.137

14

X

X

X

X

Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100

15

0

0

0

X

Alte fonduri

Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399

16

X

X

X

X

Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor

17

244.169.433

72.288.638

171.880.795

Rezultatul reportat

Ct.1170000- sold debitor

18

0

0

0

0

Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor

19

19.230.162

15.920.018

0

35.150.180

Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor

20

0

0

0

0

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )

21

2.754.549.436

x

x

2.726.168.509

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU

Centralizat UAT Botosani

Anexa nr. 13

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

nr

mp

Sold la începutul anului

Total din care:

Diferente din reevaluare

Achizitii

Transferuri/primit e cu tiltu gratuit

Donatii, sponsorizari

Alte cai

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)

02

0

0

1.057.365

1.875.040

0

0

0

0

1.875.040

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)

03

0

0

793.272

877.298

0

74.335

0

0

802.963

Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)

04

0

0

6.107.329

786.582

0

6.188

0

0

780.394

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

0

0

7.957.966

3.538.920

0

80.523

0

0

3.458.397

Amenajari la terenuri (ct.2110200)

07

0

0

1.503.628

2.735.847

0

22.543

0

0

2.713.304

Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

0

0

37.084.763

25.796.959

0

0

0

0

25.796.959

- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:

16

0

0

37.084.763

25.796.959

0

0

0

0

25.796.959

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)

17

0

0

44.288.581

8.328.006

0

950.484

45.220

0

7.332.302

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214000)

18

0

0

14.175.701

3.334.387

0

142.367

0

0

3.192.020

TOTAL (rd.07+08+17+18)

19

0

0

97.052.673

40.195.199

0

1.115.394

45.220

0

39.034.585

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)

20

0

0

105.010.639

43.734.119

0

1.195.917

45.220

0

42.492.982

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020- reduceri


- lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Total din care - 10

Diferente din reevaluare -11

Eliminare amortizare -12

Dezmembr ari si casari - 13

Transferuri/c u titlu gratuit 14

Vanzari •

15

Alte cai - 16

Sold la sfarsitul anului - 17

Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la

Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Cresteri - 19

Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Reduceri -

Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la

Valoare neta contabila : Domeniul privat al statului -

22

Valoare neta contabila : Domeniul privat al UAT • 23

Valoare neta contabila : Proprietatea privata a institutiei publice - 24

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli de dezvoltare (ct 203000)

02

1.875.040

0

0

0

0

0

1.875.040

1.057.365

757.819

299.289

0

1.057.108

0

257

0

Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct 2050000)

03

752.393

0

0

0

0

0

752.393

918.177

433.903

747.877

390.426

791.354

0

126.823

0

Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

04

762.131

0

0

0

0

0

762.131

6.131.780

3.193.844

1.280.472

717.799

3.756.517

0

2.375.263

0

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

3.389.564

0

0

0

0

0

3.389.564

8.107.322

4.385.566

2.327.638

1.108.225

5.604.979

0

2.502.343

0

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari la terenuri (ct.2110200)

07

2.704.618

0

0

0

0

0

2.704.618

1.534.857

1.135.521

1.292.850

916.883

1.511.488

0

23.369

0

Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

24.219.899

0

0

0

0

0

24.219.899

38.661.823

16.985.825

15.750.928

11.461.678

21.275.075

0

17.386.748

0

- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tunele (ct.2120401)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- canale pentru navigatie (ct. 2120601)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:

16

24.219.899

0

0

0

0

0

24.219.899

38.661.823

16.985.825

15.750.928

11.461.678

21.275.075

0

17.386.748

0

- locuinte ANL

16.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)

17

8.962.206

0

0

0

0

0

8.962.206

43.654.381

16.128.960

6.278.087

3.223.089

19.183.958

0

24.470.423

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

2.957.474

0

0

4.328

17.720

0

2.935.426

14.552.614

6.644.896

3.468.280

2.563.220

7.549.956

0

7.002.658

0

TOTAL (rd.07+08+17+18)

19

38.844.197

0

0

4.328

17.720

0

38.822.149

98.403.675

40.895.202

26.790.145

18.164.870

49.520.477

0

48.883.198

0

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)

20

42.233.761

0

0

4.328

17.720

0

42.211.713

106.510.997

45.280.768

29.117.783

19.273.095

55.125.456

0

51.385.541

0

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU

Anexa nr. 14

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

ha

nr

mp

Sold la începutul anului

Total din care

diferente din reevaluare

achizitii

transferuri/pri mite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizari

alte cai

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

06

0

0

0

3.581.590

12.369.649

0

404

5.893

0

12.363.352

Terenuri (ct. 2110100)

07

684

0

0

953.899.406

813.047.108

13.909

0

1.756.400

0

811.276.799

Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

0

0

0

1.423.003.917

2.033.748.452

48.025

351.622

480.821

0

2.032.867.984

- alte active fixe incadrate in grupa construcții (ct.2120901)

16

0

0

0

1.423.003.917

2.033.748.452

48.025

351.622

480.821

0

2.032.867.984

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

17

0

0

0

105.086.421

125.577.446

0

45.288

0

0

125.532.158

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte

18

0

0

0

969.450

2.586.609

0

0

0

0

2.586.609

Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)

19

0

0

0

112.231.989

19.168.426

0

794.064

0

0

18.374.362

TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)

21

684

0

0

2.598.772.773

3.006.497.690

61.934

1.191.378

2.243.114

0

3.003.001.264

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)

22

684

0

0

2.598.772.773

3.006.497.690

61.934

1.191.378

2.243.114

0

3.003.001.264

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data 31.12.2020 - reduceri

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Total din care -11

reevaluare -12

dezmembr ari - 13

transferuri -14

vanzari - 15

alte cai - 16

Sold la sfarsitul anului - 17

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 -18

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul public al statului ct.1010000 -19

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul privat al statului ct.1020101 -20

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 -21

Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al UAT ct.1030000 - 22

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul privat al UAT ct.1040101 -23

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli de dezvoltare, inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)

02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)

03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd. 02 + 03)

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari la terenuri (ct.2110200)

06

8.244.957

0

0

0

0

8.244.957

7.706.282

0

0

0

0

7.706.282

0

0

Terenuri (ct. 2110100)

07

815.417.902

0

0

0

0

815.417.902

951.528.612

0

0

0

0

549.702.536

401.826.076

0

Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

2.004.662.636

0

0

0

0

2.004.662.636

1.452.089.733

0

0

82.953.414

0

1.369.136.319

0

0

- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- drumuri industriale agricole (ct.2120102)

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tunele (ct.2120401)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- canale pentru navigatie (ct.2120601)

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)

16

2.004.662.636

0

0

0

0

2.004.662.636

1.452.089.733

0

0

82.953.414

0

1.369.136.319

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)

17

128.423.989

0

0

0

0

128.423.989

102.239.878

0

0

0

0

102.194.658

45.220

0

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Total din care -11

reevaluare -12

dezmembr ari - 13

transferuri -14

vanzari - 15

alte cai - 16

Sold la sfarsitul anului - 17

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 -18

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul public al statului ct.1010000 -19

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul privat al statului ct.1020101 -20

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 -21

Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al UAT ct.1030000 - 22

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Domeniul privat al UAT ct.1040101 -23

Valoarea activelor fixe nemortizabil e Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

18

2.591.409

0

0

0

0

2.591.409

964.650

0

0

0

0

964.650

0

0

Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)

19

64.920.300

0

180.628

0

0

64.739.672

66.480.115

0

0

0

0

0

0

0

Alte active ale statului (ct.2150000 )

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col 4 la 17-----------------------------------

21

3.024.261.193

0

180.628

0

0

3.024.080.565

2.581.009.270

0

0

82.953.414

0

2.029.704.445

401.871.296

0

TOTAL. ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 _

22

3.024.261.193

0

180.628

0

0

3.024.080.565

2.581.009.270

0

0

82.953.414

0

2.029.704.445

401.871.296

0

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,,

Secretar general, IOAN APOSTU

Centralizat UAT Botosani

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ

la data 31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

1

2

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101 +

5

18.616.299

32.549.512

Total (in baze cash) (rd.04+05)

8

18.616.299

32.549.512

Total (in baze accrual) (rd.08+09)

10

18.616.299

32.549.512

Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)

23

708.015

995.631

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101 +

32

208.514

251.267

Total (in baze cash) (rd.32+35)

36

208.514

251.267

Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)

38

208.514

251.267

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 -ct.2960102)(S11)

131

15.965.458

15.058.748

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134

15.965.458

15.058.748

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora

165

2.874.723

4.315.508

- de la gospodariile populatiei (S14)

166

59.591

58.229

- de la societăți nefinanciare (S.11),

167

101.071

125.898

-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)

168

2.714.061

4.131.381

- Fonduri de securitate socială (S.1314)

171

2.714.061

4.131.381

-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

171.1

2.714.061

4.131.381

Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

84.054.733

88.896.074

-de la gospodariile populatiei (S14)

177

17.688.611

19.600.548

-de la societăți nefinanciare (S.11),

178

66.366.122

69.295.526

Total creante (rd.176+184)

185

84.054.733

88.896.074

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

191

47.481

2.419.670

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

192

710

2.725

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

194

76.142

364.544

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

195

76.142

364.544

Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care

203

140.549

185.258

- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)

204

92.408

119.164

- societăți nefinanciare (S.11)

205

48.141

66.094

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+

262

188.635

0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)

263

188.635

0

Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)

268

188.635

0

Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)

275

188.635

0

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct. 1630200+ct. 1670201+ct. 1670202+ct. 1670203+

286

78.788.313

75.629.075

-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)

287

78.788.313

75.629.075

Total (in baze cash)(rd.286)

290

78.788.313

75.629.075

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

1

2

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)

296

78.788.313

75.629.075

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii

(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+

320

708.884

1.087.281

- Societăți nefinanciare (S.11)

321

708.884

1.087.281

Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.

331

4.314.966

2.870.315

Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)

332

4.905.343

5.406.909

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.

4270300+ct.4290000+ct.4380000)

333

896.107

862.421

Total (rd.331+332+333+334)

335

10.116.416

9.139.645

Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)

341

291.015

4.503.784

Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:

342.1

3.961

2.659

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)

342.3

3.961

2.659

Președinte de ședință,

Contrasemnează,


Consilier, ANDREI AMOS


Secretar general, IOAN APOSTU

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ la data de 31 decembrie 2020

lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020

VENITURI TOTAL (cod 00.02+II)

00.01

88.896.074,15

VENITURI CURENTE (cod A+cod C)

00.02

88.834.813,57

VENITURI FISCALE (cod 01.02+05.02+07.02+

12.02+15.02+16.02+18.02)

A

42.767.889,05

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0,00

Impozit venit transf.prop. Imobiliare

03.02

0,00

Impozit venit transf.prop. Imobiliare

03.02.18

0,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

05.02

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

25.462.805,51

Impozit pe clădiri

07.02.01

22.674.611,38

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

4.669.775,12

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

07.02.01.02

18.004.836,26

Impozit pe terenuri

07.02.02

2.395.866,32

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

1.381.721,50

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

07.02.02.02

836.188,81

Impozitul pe terenul din extravilan

07.02.02.03

177.956,01

Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru

07.02.03

389.067,51

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

3.260,30

ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

12.02

25.896,27

Taxe hoteliere

12.02.07

25.896,27

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

1.882,14

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.882,14

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA utilizării BUNURILOR SAU PE desfasurarea DE ACTIVITATI

16.02

17.275.066,93

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

16.724.745,52

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

13.371.095,76

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

3.353.649,76

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

205.586,61

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

344.734,80

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.02

2.238,20

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.238,20

VENITURI NEFISCALE (30+31+33+34+35+36+37)

C

46.066.924,52

VENITURI DIN PROPRITATE

30.02

5.655.919,08

Venituri din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

0,00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.02.03

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

5.655.919,08

Venituri din dividende

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

VENITURI DIN DOBANZI

31.02

0,00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0,00

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

33.02

92.173,26

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

91.610,04

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

563,22

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, eliberări PERMISE

34.02

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0,00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

35.02

29.095.988,94

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

29.091.133,25

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

4.855,69

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0,00

DIVERSE VENITURI

36.02

11.222.843,24

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32.03

0,00

Taxe speciale, total, din care:

36.02.06

10.848.504,48

Taxa specială de salubrizare

36.02.06.01

10.841.497,11

Taxa specială pentru sport, cultură, artă, știință

36.02.06.02

7.007,37

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2020

Venituri din recuperarea chelt. efect. cu exec. silita                                 36.02.14                       373.354,33

Alte venituri

36.02.50

984,43

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

37.02

0,00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

VENITURI DIN CAPITAL

II

61.260,58

Diverse venituri

36.02

60.912,92

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

60.912,92

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

347,66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor pb.

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fd.st.

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

39.02.07

0,00

Dep. speciale construcții locuințe                                                   39.02.10                            347,66

VENITURI COLECTATE PT. DISTR. - TOTAL,d.c.

50.33

670.118,19

Taxa mijloace de transport de peste 12 tone

50.33

670.118,19

VENITURI PENTRU ACTIVITĂȚI AUTOFINANȚATE - TOTAL,d.c.

50.04

257,56

Taxa pășunat

50.04

257,56

RECUPERARE AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

50,06

27.083,27

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, Ioan APOSTU