Hotărârea nr. 158/2021

HOTĂRARE Pentru rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 (Publicarea pe site: 07 iunie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoșani - Cosmin - lonuț Andrei cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2021,

văzând raportul de specialitate comun nr. 2606 din 24.05.2021 al Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Locală,

în baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 36 alin (2) lit. b) și alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile incidente în materie ale Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere H.C.L. nr. 121 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului municipiului Botoșani pe anul 2021,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 413,81 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investitții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Consilier, ANDREI AMOS


Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 26 mai 2021

Nr. 158

mii lei

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Denumirea indicatorilor

Cod

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

224.133,28

0,00

413,81

413,81

0,00

0,00

53.919,64

71.768,47

60.154,76

38.704,22

224.547,09

194.399,00

199.395,00

204.771,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51.173,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.054,00

13.569,40

13.587,50

12.962,55

51.173,45

45.641,00

43.319,00

46.208,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

61.263,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.172,51

18.696,56

15.683,79

9.710,27

61.263,13

43.131,40

46.947,90

48.059,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

14.682,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.253,00

5.252,00

3.833,35

1.344,00

14.682,35

21.000,00

21.000,00

21.000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

32.132,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.166,30

11.113,48

8.187,64

4.665,20

32.132,62

41.413,00

41.742,10

41.823,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

5.486,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104,00

1.566,50

1.572,80

1.243,00

5.486,30

4.764,00

4.764,00

4.764,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.189,22

3.500,87

2.970,98

1.351,93

11.013,00

12.983,00

12.983,00

12.983,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16)

58

5.602,42

0,00

320,81

320,81

0,00

0,00

1.739,71

1.528,64

1.624,00

1.030,88

5.923,23

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

5.417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644,11

1.860,97

2.006,18

905,74

5.417,00

4.891,00

5.143,00

5.153,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

24.818,01

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

3.516,79

11.600,05

7.633,52

2.160,65

24.911,01

4.012,00

3.680,00

7.431,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.732,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

10.532,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

33.790,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.256,65

9.198,10

8.893,15

8.442,16

33.790,06

32.334,60

32.902,00

32.845,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.883,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.884,30

7.688,55

7.309,40

7.001,13

27.883,38

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.883,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.884,30

7.688,55

7.309,40

7.001,13

27.883,38

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.883,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.884,30

7.688,55

7.309,40

7.001,13

27.883,38

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3.898,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892,35

1.029,55

1.133,75

843,03

3.898,68

3.553,00

3.559,00

3.564,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.457,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592,35

629,55

628,75

606,37

2.457,02

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.436,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

400,00

500,00

236,66

1.436,66

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

9.545,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.695,00

2.311,52

9.545,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

9.545,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.695,00

2.311,52

9.545,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

9.389,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.657,60

2.275,70

9.389,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Politie locala

61.02.03.04

9.389,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.657,60

2.275,70

9.389,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

156,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,30

38,60

37,40

35,82

156,12

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

63.02

92.367,97

0,00

413,81

413,81

0,00

0,00

21.862,83

31.762,85

24.066,89

15.089,21

92.781,78

85.021,00

85.738,00

92.915,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

27.647,21

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

5.965,34

10.515,33

6.127,95

5.059,59

27.668,21

25.617,00

25.953,00

26.288,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

4.485,73

0,00

-42,00

0,00

-42,00

0,00

668,44

2.025,18

1.143,41

606,70

4.443,73

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

4.485,73

0,00

-42,00

0,00

-42,00

0,00

668,44

2.025,18

1.143,41

606,70

4.443,73

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

23.061,48

0,00

63,00

21,00

42,00

0,00

5.262,90

8.466,15

4.962,54

4.432,89

23.124,48

23.517,00

23.853,00

24.188,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

7.392,71

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

1.637,70

3.087,39

1.446,54

1.242,08

7.413,71

9.345,00

9.346,00

9.384,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

13.102,52

0,00

42,00

0,00

42,00

0,00

2.910,49

4.591,26

2.905,39

2.737,38

13.144,52

12.171,00

12.505,00

12.801,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

2.566,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714,71

787,50

610,61

453,43

2.566,25

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

24,00

22,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

12.449,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.774,70

3.550,80

3.572,20

3.552,00

12.449,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

630,00

765,00

0,00

1.425,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

630,00

765,00

0,00

1.425,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

11.024,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,70

2.920,80

2.807,20

3.552,00

11.024,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

25.549,08

0,00

392,81

392,81

0,00

0,00

7.033,89

9.476,24

7.042,24

2.389,52

25.941,89

27.966,00

27.752,00

33.456,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

13.175,54

0,00

320,81

320,81

0,00

0,00

5.279,99

4.883,88

3.090,34

242,14

13.496,35

20.271,00

19.750,00

24.650,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

10.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.456,80

4.212,96

2.545,24

0,00

10.215,00

19.719,00

19.298,00

21.237,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.457,15

0,00

320,81

320,81

0,00

0,00

1.738,54

461,42

430,00

148,00

2.777,96

200,00

100,00

3.061,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

503,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,65

209,50

115,10

94,14

503,39

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

9.670,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.695,40

3.826,56

2.669,30

1.479,70

9.670,96

7.095,00

7.402,00

8.206,00

Sport

67.02.05.01

8.119,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.498,40

3.147,86

2.050,40

1.422,70

8.119,36

4.633,00

5.239,00

6.300,00

Tineret

67.02.05.02

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.501,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197,00

628,70

618,90

57,00

1.501,60

2.462,00

2.163,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395,00

405,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.902,58

0,00

72,00

72,00

0,00

0,00

58,50

370,80

877,60

667,68

1.974,58

600,00

600,00

600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

26.721,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.088,90

8.220,48

7.324,50

4.088,10

26.721,98

25.933,00

26.527,00

27.664,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

18.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.019,00

5.328,10

5.324,10

2.376,80

18.048,00

20.605,00

20.605,00

20.605,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

18.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.019,00

5.328,10

5.324,10

2.376,80

18.048,00

20.605,00

20.605,00

20.605,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

1.696,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349,00

616,00

378,50

353,10

1.696,60

1.385,00

1.453,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.671,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

463,00

434,00

328,40

1.671,40

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

29,50

33,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.638,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,50

463,00

434,00

298,90

1.638,40

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5.305,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.274,90

1.813,38

1.187,90

1.029,80

5.305,98

2.521,00

3.016,00

4.046,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

5.305,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.274,90

1.813,38

1.187,90

1.029,80

5.305,98

2.521,00

3.016,00

4.046,00

Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (COD 70.02+74.01

69.02

44.325,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.056,11

10.825,76

10.881,10

7.562,48

44.325,45

28.629,00

31.773,80

31.733,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

16.618,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.481,41

4.690,46

5.013,40

3.433,50

16.618,77

9.970,50

10.857,70

10.034,70

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.710,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

2.352,70

1.831,80

1.026,00

6.710,50

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.710,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

2.352,70

1.831,80

1.026,00

6.710,50

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.198,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

937,00

1.159,90

1.102,00

4.198,90

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,81

0,00

0,00

0,00

5,81

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

5.703,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,60

1.400,76

2.021,70

1.305,50

5.703,56

5.313,50

5.256,70

5.347,70

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

27.706,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.574,70

6.135,30

5.867,70

4.128,98

27.706,68

18.658,50

20.916,10

21.698,30

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

25.044,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.990,00

5.301,05

5.117,00

3.636,38

25.044,43

13.411,40

15.039,90

16.595,00

Salubritate

74.02.05.01

12.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.185,00

2.425,00

2.427,00

1.245,00

12.282,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

12.762,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.805,00

2.876,05

2.690,00

2.391,38

12.762,43

8.340,40

9.831,90

10.602,00

Canalizare

74.02.06

1.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466,70

470,00

470,00

21,30

1.428,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.234,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

364,25

280,70

471,30

1.234,25

2.108,10

2.144,20

2.101,30

Partea a V -a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

44.104,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.582,25

17.604,46

13.618,62

5.298,85

44.104,18

38.460,00

38.768,00

37.540,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81,02

6.751,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.004,25

2.559,96

1.837,25

349,91

6.751,37

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

6.751,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.004,25

2.559,96

1.837,25

349,91

6.751,37

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Alți combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

37.352,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.578,00

15.044,50

11.781,37

4.948,94

37.352,81

29.460,00

29.768,00

28.540,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

37.352,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.578,00

15.044,50

11.781,37

4.948,94

37.352,81

29.460,00

29.768,00

28.540,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

9.301,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.263,00

2.921,50

2.572,50

1.544,94

9.301,94

13.600,00

13.600,00

12.680,00

Străzi

84.02.03.03

28.050,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.315,00

12.123,00

9.208,87

3.404,00

28.050,87

15.860,00

16.168,00

15.860,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

191.481,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.663,14

58.153,96

49.334,44

35.329,69

191.481,23

190.387,00

195.715,00

197.340,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

33.161,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.095,15

8.783,10

8.841,15

8.442,16

33.161,56

32.334,60

32.902,00

32.845,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.254,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.722,80

7.273,55

7.257,40

7.001,13

27.254,88

26.783,60

27.528,00

28.321,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)

27.254,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.722,80

7.273,55

7.257,40

7.001,13

27.254,88

26.694,00

23.912,00

26.408,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

27.254,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.722,80

7.273,55

7.257,40

7.001,13

27.254,88

26.694,00

23.912,00

26.408,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

24.335,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.251,00

6.414,00

6.428,00

6.242,43

24.335,43

24.783,00

21.856,00

24.197,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

23.772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.137,00

6.279,00

6.278,00

6.078,00

23.772,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

19.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.260,00

4.950,00

5.100,00

5.065,00

19.375,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484,00

788,00

680,00

630,00

2.582,00

Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,00

140,00

142,00

132,00

540,00

Drepturi de delegare

10.01.13

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

15,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

240,00

250,00

251,00

910,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,00

156,00

101,00

0,00

350,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

563,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,00

135,00

150,00

164,43

563,43

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

563,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,00

135,00

150,00

164,43

563,43

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

2.764,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424,80

823,55

793,40

722,70

2.764,45

1.806,00

1.951,00

2.106,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

2.389,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319,80

696,60

695,00

677,70

2.389,10

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,20

44,80

30,00

26,00

110,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,50

7,50

4,00

20,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

61,00

61,00

61,00

264,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,60

17,00

17,00

15,40

67,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

93,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,80

16,00

31,80

93,60

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

14,50

5,50

50,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

461,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

139,00

139,00

137,00

461,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.323,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,00

350,50

410,00

397,00

1.323,50

Reparatii curente

20.02

53,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,50

25,50

10,00

6,00

53,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,80

10,00

9,20

6,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,80

10,00

9,20

6,00

80,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

25,00

23,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

10,00

8,00

0,00

20,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

30,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

3,80

2,20

3,50

10,00

Pregatire profesionala

20.13

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

20,00

Protectia muncii

20.14

56,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

25,35

25,00

6,00

56,85

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

105,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,70

32,30

24,00

23,50

105,50

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

7,00

6,00

5,50

21,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,20

25,30

18,00

18,00

84,50

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.30)

59

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

105,00

105,00

105,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.254,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.722,80

7.273,55

7.257,40

7.001,13

27.254,88

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.254,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.722,80

7.273,55

7.257,40

7.001,13

27.254,88

26.783,60

27.528,00

28.321,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3.898,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892,35

1.029,55

1.133,75

843,03

3.898,68

3.553,00

3.559,00

3.564,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.898,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892,35

1.029,55

1.133,75

843,03

3.898,68

3.553,00

3.559,00

3.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.898,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892,35

1.029,55

1.133,75

843,03

3.898,68

3.553,00

3.559,00

3.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

2.227,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533,70

567,60

571,50

554,40

2.227,20

2.118,00

2.118,00

2.118,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

2.178,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522,00

555,20

558,00

543,00

2.178,20

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

1.804,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440,00

454,50

460,00

450,00

1.804,50

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

270,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,00

71,70

69,00

69,00

270,70

Drepturi de delegare

10.01.13

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

23,00

24,00

24,00

92,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,70

12,40

13,50

11,40

49,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,70

12,40

13,50

11,40

49,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

1.637,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351,75

454,75

549,75

281,43

1.637,68

1.414,00

1.420,00

1.425,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

190,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,75

49,25

44,25

44,77

190,02

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

6,00

4,00

3,00

22,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,25

0,25

1,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

3,00

2,00

2,50

10,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

1,00

0,02

4,02

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

4,00

2,00

3,00

12,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

35,00

36,00

141,00

Reparatii curente

20.02

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

3,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.436,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

400,00

500,00

236,66

1.436,66

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.436,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

400,00

500,00

236,66

1.436,66

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,90

7,20

7,50

7,20

28,80

21,00

21,00

21,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,90

7,20

7,50

7,20

28,80

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.457,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592,35

629,55

628,75

606,37

2.457,02

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.436,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

400,00

500,00

236,66

1.436,66

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.02

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2.008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

480,00

450,00

598,00

2.008,00

1.998,00

1.815,00

960,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

9.356,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.506,00

2.311,52

9.356,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

9.356,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.506,00

2.311,52

9.356,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

9.356,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.506,00

2.311,52

9.356,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

9.356,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.161,80

2.377,30

2.506,00

2.311,52

9.356,62

9.954,40

10.213,20

10.338,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

121,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,80

31,60

30,40

28,82

121,62

136,00

136,00

136,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

118,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,90

30,70

29,50

28,82

118,92

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,20

24,60

24,60

24,60

99,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

14,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,60

3,90

3,90

3,32

14,72

Drepturi de delegare

10.01.13

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

Indemnizație de hrană

10.01.17

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,20

1,00

0,90

4,20

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,90

0,90

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,90

0,90

0,00

2,70

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,20

6,70

6,70

6,70

33,30

25,00

25,00

25,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

19,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,70

5,20

5,20

5,70

19,80

25,00

25,00

25,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

25,00

25,00

25,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

1,50

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,40

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,40

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

9,00

Piese de schimb

20.01.06

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

0,50

3,00

T ransport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

1,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

0,50

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

0,50

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

9.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.468,60

2.275,70

9.200,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

9.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.468,60

2.275,70

9.200,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.30)

59

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,30

0,30

1,20

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,30

0,30

1,20

1,00

1,00

1,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului loc

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

9.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.468,60

2.275,70

9.200,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Politie locala

61.02.03.04

9.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.117,50

2.338,70

2.468,60

2.275,70

9.200,50

9.792,40

10.051,20

10.176,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

156,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,30

38,60

37,40

35,82

156,12

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

80.032,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.002,89

27.049,66

19.856,14

14.123,53

80.032,22

84.166,00

85.361,00

86.254,00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

23.212,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.083,94

8.347,10

4.871,60

4.909,59

23.212,23

25.617,00

25.953,00

26.288,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

23.212,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.083,94

8.347,10

4.871,60

4.909,59

23.212,23

21.673,00

22.009,00

22.344,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

23.212,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.083,94

8.347,10

4.871,60

4.909,59

23.212,23

21.673,00

22.009,00

22.344,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

14.445,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.121,31

5.219,96

3.194,44

2.910,02

14.445,73

12.969,00

13.305,00

13.640,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

12.449,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.932,01

4.104,17

2.701,17

2.711,68

12.449,03

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

368,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,84

136,01

97,90

83,06

368,81

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

717,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,86

250,68

205,80

159,00

717,34

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.558,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.614,34

1.340,83

526,99

1.076,60

4.558,76

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

930,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187,91

287,59

244,40

210,14

930,04

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

18,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,27

5,00

5,00

18,27

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

10,00

5,00

35,00

0,00

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

1.556,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286,73

700,26

344,80

224,94

1.556,73

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

531,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,21

146,61

137,70

122,30

531,82

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

1.191,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,91

376,81

353,10

285,25

1.191,07

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

2.541,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,21

837,11

775,48

540,39

2.541,19

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,64

604,00

305,00

5,00

928,64

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

190,00

0,00

0,00

192,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

184,00

0,00

0,00

186,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

2,00

2,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

2,00

2,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

302,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,55

171,40

70,50

27,20

302,65

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

467,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137,50

71,12

95,84

162,61

467,07

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,43

21,12

15,84

15,61

64,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

403,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,07

50,00

80,00

147,00

403,07

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

76,00

76,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

4.714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104,00

1.419,00

1.131,00

1.060,00

4.714,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

A. Transferuri interne. ( cod 55.01.54)

55.01

4.714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104,00

1.419,00

1.131,00

1.060,00

4.714,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

4.714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.104,00

1.419,00

1.131,00

1.060,00

4.714,00

4.764,00

4.764,00

4.764,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,72

651,87

151,98

340,43

1.474,00

1.494,00

1.494,00

1.494,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,72

651,87

151,98

340,43

1.474,00

1.494,00

1.494,00

1.494,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,72

627,87

129,98

320,43

1.374,00

1.394,00

1.394,00

1.394,00

Tichete de cresa

57.02.03

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

24,00

22,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Supliment alimentar

57.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

2.578,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528,91

1.056,27

394,18

599,14

2.578,50

2.370,00

2.370,00

2.370,00

Burse

59.01

2.345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,91

997,77

335,68

540,64

2.345,00

2.370,00

2.370,00

2.370,00

Asociatii si fundatii

59.11

233,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

58,50

58,50

58,50

233,50

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.796,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576,44

1.043,38

620,41

556,70

2.796,93

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.796,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576,44

1.043,38

620,41

556,70

2.796,93

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

20.315,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.473,50

7.279,72

4.229,19

4.332,89

20.315,30

23.517,00

23.853,00

24.188,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

6.683,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.502,30

2.663,89

1.274,79

1.242,08

6.683,06

9.345,00

9.346,00

9.384,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

11.065,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.256,49

3.828,33

2.343,79

2.637,38

11.065,99

12.171,00

12.505,00

12.801,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

2.566,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

714,71

787,50

610,61

453,43

2.566,25

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

24,00

22,00

20,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

11.024,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,70

2.920,80

2.807,20

3.552,00

11.024,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

11.024,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,70

2.920,80

2.807,20

3.552,00

11.024,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

11.024,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,70

2.920,80

2.807,20

3.552,00

11.024,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

9.775,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.519,10

2.490,30

2.498,20

3.268,00

9.775,60

5.437,00

5.438,00

5.439,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

9.650,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.489,10

2.458,60

2.465,50

3.237,20

9.650,40

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

8.693,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.307,00

2.200,00

2.200,00

2.986,60

8.693,60

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

655,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,30

165,00

189,00

175,00

655,30

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

279,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,80

73,60

76,50

75,60

279,50

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

20,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

125,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

31,70

32,70

30,80

125,20

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

125,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

31,70

32,70

30,80

125,20

0,00

0,00

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

1.210,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,60

418,50

300,00

275,00

1.210,10

61,00

61,00

61,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

15,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,50

0,00

0,00

15,50

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Medicamente

20.04.01

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

25,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

25,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.021,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,60

310,00

300,00

275,00

1.021,60

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.021,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,60

310,00

300,00

275,00

1.021,60

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

12,00

9,00

9,00

39,00

7,00

7,00

7,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

12,00

9,00

9,00

39,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

11.024,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,70

2.920,80

2.807,20

3.552,00

11.024,70

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

19.780,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.160,35

8.120,66

4.925,84

1.573,84

19.780,69

27.151,00

27.395,00

27.395,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

19.780,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.160,35

8.120,66

4.925,84

1.573,84

19.780,69

27.151,00

27.395,00

27.395,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

19.780,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.160,35

8.120,66

4.925,84

1.573,84

19.780,69

27.151,00

27.395,00

27.395,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,80

135,70

143,30

88,20

459,00

378,00

378,00

378,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

448,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89,60

132,80

140,10

86,40

448,90

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

285,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,50

69,50

75,00

71,50

285,50

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,70

10,90

12,00

10,40

42,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,70

46,90

43,40

0,00

96,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

4,90

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,20

4,50

4,80

4,50

17,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

2,90

3,20

1,80

10,10

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

2,90

3,20

1,80

10,10

0,00

0,00

0,00

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

718,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,35

452,20

92,20

61,84

718,59

493,00

495,00

495,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

301,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,35

160,51

76,05

59,35

301,26

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,91

0,00

0,00

1,91

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

5,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,20

1,20

1,50

5,40

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,25

0,25

1,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

0,60

0,60

2,40

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,00

0,00

56,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

74,00

1,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

234,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

175,80

0,00

0,00

234,80

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

234,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,00

175,80

0,00

0,00

234,80

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

8,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,36

0,00

2,49

8,85

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,19

0,00

2,49

4,68

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

4,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,17

0,00

0,00

4,17

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

165,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

101,53

16,15

0,00

165,68

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

165,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

101,53

16,15

0,00

165,68

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

16.198,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.955,20

6.836,56

3.184,14

1.222,70

16.198,60

24.123,00

24.123,00

24.123,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

16.198,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.955,20

6.836,56

3.184,14

1.222,70

16.198,60

24.123,00

24.123,00

24.123,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

16.198,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.955,20

6.836,56

3.184,14

1.222,70

16.198,60

24.123,00

24.123,00

24.123,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59.30)

59

2.404,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

696,20

1.506,20

201,10

2.404,50

2.157,00

2.399,00

2.399,00

Asociatii si fundatii

59.11

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.100,00

200,00

1.600,00

Sustinerea cultelor

59.12

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395,00

405,00

0,00

800,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,20

1,20

1,10

4,50

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

10.568,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.541,45

4.422,46

2.510,34

94,14

10.568,39

20.071,00

19.650,00

18.589,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

10.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.456,80

4.212,96

2.395,24

0,00

10.065,00

19.719,00

19.298,00

18.237,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Camine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

503,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,65

209,50

115,10

94,14

503,39

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

8.258,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.560,40

3.255,40

1.962,90

1.479,70

8.258,40

6.480,00

7.145,00

8.206,00

Sport

67.02.05.01

7.683,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.498,40

2.873,60

1.888,90

1.422,70

7.683,60

4.633,00

5.239,00

6.300,00

Tineret

67.02.05.02

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

524,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

331,80

74,00

57,00

524,80

1.847,00

1.906,00

1.906,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Servicii religioase

67.02.06

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395,00

405,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

153,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,50

47,80

47,60

0,00

153,90

600,00

600,00

600,00

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

26.014,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.013,90

7.661,10

7.251,50

4.088,10

26.014,60

25.893,00

26.507,00

27.064,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

26.014,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.013,90

7.661,10

7.251,50

4.088,10

26.014,60

25.893,00

26.507,00

27.064,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

26.014,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.013,90

7.661,10

7.251,50

4.088,10

26.014,60

25.893,00

26.507,00

27.064,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

14.254,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.627,60

3.930,20

3.916,10

2.780,70

14.254,60

12.789,00

13.393,00

13.940,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

13.942,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.547,60

3.839,40

3.825,90

2.730,00

13.942,90

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

11.843,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.043,70

3.238,00

3.239,00

2.322,60

11.843,30

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

568,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,40

148,60

148,10

144,80

568,90

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,50

16,60

16,60

14,30

64,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

1.376,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347,00

397,20

396,20

236,30

1.376,70

0,00

0,00

0,00

Stimulentul de risc

10.01.29

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

38,00

26,00

12,00

88,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

311,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

90,80

90,20

50,70

311,70

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

311,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

90,80

90,20

50,70

311,70

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

2.011,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475,80

828,90

463,40

242,90

2.011,00

1.385,00

1.385,00

1.385,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,80

233,40

129,90

51,90

535,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

16,00

12,00

6,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,10

19,00

5,00

53,10

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,10

56,20

28,70

6,00

145,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,60

12,90

12,80

8,80

45,10

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

35,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,50

9,50

9,30

8,00

35,30

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

3,00

3,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

191,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,60

96,70

38,10

15,10

191,50

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

129,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

300,00

300,00

177,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

300,00

300,00

177,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

24,00

6,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

24,00

6,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

88,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

88,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,50

2,50

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

20.14

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

7,00

7,00

5,00

27,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

15,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

7,50

2,50

2,50

15,50

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

2,50

2,50

9,50

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.859,50

2.849,00

2.819,00

1.011,50

9.539,00

11.489,00

11.489,00

11.489,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.859,50

2.849,00

2.819,00

1.011,50

9.539,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.859,50

2.819,00

2.819,00

991,50

9.489,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale

57.02.04

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

20,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,00

53,00

53,00

53,00

210,00

230,00

240,00

250,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,00

53,00

53,00

53,00

210,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

18.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.019,00

5.328,10

5.324,10

2.376,80

18.048,00

20.605,00

20.605,00

20.605,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

18.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.019,00

5.328,10

5.324,10

2.376,80

18.048,00

20.605,00

20.605,00

20.605,00

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

Crese

68.02.11

1.498,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

339,00

428,00

378,50

353,10

1.498,60

1.345,00

1.433,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.671,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,00

463,00

434,00

328,40

1.671,40

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

29,50

33,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.638,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,50

463,00

434,00

298,90

1.638,40

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.796,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209,90

1.442,00

1.114,90

1.029,80

4.796,60

2.521,00

3.016,00

4.748,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.796,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209,90

1.442,00

1.114,90

1.029,80

4.796,60

2.521,00

3.016,00

4.046,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

35.416,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.550,30

8.091,90

7.847,80

5.926,48

35.416,48

27.072,00

30.070,80

31.043,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.616,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975,60

2.243,70

2.320,10

2.077,50

8.616,90

8.413,50

9.154,70

9.344,70

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.616,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975,60

2.243,70

2.320,10

2.077,50

8.616,90

8.413,50

9.245,70

9.344,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.616,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975,60

2.243,70

2.320,10

2.077,50

8.616,90

8.413,50

9.245,70

9.344,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

4.175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

937,00

1.136,90

1.102,00

4.175,90

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

3.875,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

937,00

836,90

1.102,00

3.875,90

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2.302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

700,00

600,00

502,00

2.302,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

1.373,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

237,00

236,90

400,00

1.373,90

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,60

1.306,70

1.183,20

975,50

4.441,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

4.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,60

1.306,70

1.183,20

975,50

4.441,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

4.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,60

1.306,70

1.183,20

975,50

4.441,00

5.313,50

5.347,70

5.347,70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.175,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

937,00

1.136,90

1.102,00

4.175,90

3.100,00

3.898,00

3.997,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

4.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,60

1.306,70

1.183,20

975,50

4.441,00

5.313,50

5.256,70

5.347,70

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

26.799,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.574,70

5.848,20

5.527,70

3.848,98

26.799,58

18.658,50

20.916,10

21.698,30

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

26.799,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.574,70

5.848,20

5.527,70

3.848,98

26.799,58

18.658,50

20.916,10

21.697,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

26.799,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.574,70

5.848,20

5.527,70

3.848,98

26.799,58

18.658,50

20.916,10

21.697,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

25.966,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.456,70

5.555,00

5.297,00

3.657,68

25.966,38

16.550,40

18.771,90

19.597,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

25.189,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.764,70

5.520,00

5.272,00

3.632,68

25.189,38

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.189,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.764,70

5.520,00

5.272,00

3.632,68

25.189,38

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

692,00

35,00

25,00

25,00

777,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

692,00

35,00

25,00

25,00

777,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

833,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

293,20

230,70

191,30

833,20

2.108,10

2.144,20

2.100,30

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

833,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

293,20

230,70

191,30

833,20

2.108,10

2.144,20

2.100,30

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

833,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

293,20

230,70

191,30

833,20

2.108,10

2.144,20

2.100,30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Salubritate si deșeuri

74.02.05

24.538,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.990,00

5.085,00

4.827,00

3.636,38

24.538,38

13.411,40

15.039,90

16.595,00

Salubritate

74.02.05.01

12.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.185,00

2.425,00

2.427,00

1.245,00

12.282,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deșeurilor

74.02.05.02

12.256,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.805,00

2.660,00

2.400,00

2.391,38

12.256,38

8.340,40

9.831,90

10.602,00

Canalizare

74.02.06

1.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466,70

470,00

470,00

21,30

1.428,00

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

833,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

293,20

230,70

191,30

833,20

2.108,10

2.144,20

2.101,30

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Subventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subventii

40.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor

restante

Influente +/-

Trim.II

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

6.080,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

1.580,35

0,00

6.080,35

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

27.434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.853,00

9.352,00

8.703,00

4.526,00

27.434,00

27.860,00

28.168,00

27.860,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

27.434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.853,00

9.352,00

8.703,00

4.526,00

27.434,00

27.860,00

28.168,00

27.860,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

16.902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.253,00

6.752,00

6.103,00

1.794,00

16.902,00

17.328,00

17.636,00

17.328,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

20.30)

20

8.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

3.850,00

450,00

8.300,00

5.328,00

5.636,00

5.328,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

350,00

50,00

700,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

350,00

50,00

700,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

7.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

400,00

7.400,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

8.602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.253,00

2.752,00

2.253,00

1.344,00

8.602,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

8.602,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.253,00

2.752,00

2.253,00

1.344,00

8.602,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5