Hotărârea nr. 15/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 15 DIN 28.01.2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

IȚCO ANAMARIA

Contract concesiune nr.

346 din 27.08.1993

31.12.2023

2.

S.C. COMLUX S.R.L.

Contract concesiune nr.

240 din 03.05.1993

Trei ani

3.

CIOBANU MARIUS STEFAN

Contract concesiune nr.

4660 din 13.01.2015

Trei ani

4.

CIOBANU MARIUS ȘTEFAN

Contract concesiune nr.

5201 din 05.05.2020

Trei ani

5.

GORBAN COSTACHI

Contract concesiune nr.

311 din 27.07.1993

Până la 31.12.2023

6.

AGHIORGHIESEI IOAN

Contract concesiune nr.

751 din 28.09. 1994

Până la 31.12.2023

7.

DASCĂLU VIOREL

Contract concesiune nr.

93 din 11.11.1992

Până la 31.12.20123

8.

S.C.ARINI S.R.L.

Contract concesiune nr.

5021 din 20.08.2018

Până la 31.12.2023

9.

S.C. NEO STYLE S.R.L.

Contract concesiune nr.

2554 din 27.03.2003

Până la 31.12.2023

10.

S.C. NEO STYLE S.R.L.

Contract concesiune nr.

2555 din 27.03.2003

Până la 31.12.2023

11.

NECȘANU VIOLETA

Contract concesiune nr.

3638 din 23.01.2008

Trei ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu