Hotărârea nr. 148/2021

HOTĂRARE Pentru acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Botoșani in A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” in vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Botoșani în A.G.A. A.D.I. ”Ecoproces” în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani” - zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

urmare adresei nr. 526/15.04.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani,înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 246/20.04.2021,

având în vedere raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Direcției Economice, referatul de aprobare al domnului Primar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; art. 8 și art. 15 - 18 din Normele metodologicede stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007; art.17, alin. (3) lit. c) și art. 18 alin. (2) lit. f)din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecoproces” Botoșani; Contractul de asociere nr. 12483/21.10.2009; Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992, pentru implementarea Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani”; Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani - zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit..a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special d-lui Bogdan Ciprian Buhăianu reprezentant al Municipiului Botoșani,în AGA ADI ”Ecoproces”:

  • 1.1 să voteze aprobarea tarifului de 154,63 lei/tonă exclusiv TVA pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale altele decât cele reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) la CMID Stăuceni;

  • 1.2 să voteze aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani -zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017.

Art. 2 Se împuternicește Președintele A.D.I. ”Ecoproces” Botoșani, d-l Dorin Birta să semneze, în numele și pe seama Municipiului Botoșani Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in Județul Botoșani - zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 927/14.07.2017.

Art. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi transmisă și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 148