Hotărârea nr. 147/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea preṭurilor de vanzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL,

văzând solicitarea înregistrată sub nr. 245 din 19.04.2021 a S.C. Locativa S.A. de aprobare a prețurilor de vânzare, fișele de evaluare întocmite de către S.C. Locativa S.A. și raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Birou Cadastru Edilitar și Imobiliar, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13’2 alin. (13), (14), (15) și (16) ale Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuințe, cât și prevederile H.G. nr. 77 din 26 ianuarie 2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora și prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cât și a prevederilor Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani. nr.85 din 29.03.2019,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c) și alin. (6), lit.(a) și (b), art.139, alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 3, ap. 13 - contract de închiriere 1678/01.07.2010 - titular de contract Tăutu Mariana,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 222.306,47,96 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 221.877, 32 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 221.448,15 lei;

Art.2. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. B, et. 3, ap. 12 - contract de închiriere 396/16.11.2006 -titular de contract Macovei Laurențiu,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 143.150,02 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 142.868,78 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 142.587,55 lei;

Art.3. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. B, et. 2, ap. 9 - contract de închiriere 333/19.09.2006 -titular de contract Aniței Daniela,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 143.150,02 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 142.868,78 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 142.587,55 lei;

Art.4. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. A, et. 2, ap. 8 - contract de închiriere 394/16.11.2006 -titular de contract Vasiliu Ștefan,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 150.852,16 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 150.555,79 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 150.259,42 lei;

Art.5. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. A, et. 1, ap. 6 - contract de închiriere 2061/14.12.2012 -titular de contract Ciocan Magda,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 143.150,02 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 142.868,78 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 142.587,55 lei

Art.6. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. B, et. 4, ap. 13 - contract de închiriere 379/10.11.2006 -titular de contract Grigoraș Daniela,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 190.053,81 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 189.680,41 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 189.307,04 lei;

Art.7. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 1, ap. 5 - contract de închiriere 1692/30.07.2010 -titular de contact Bărbosu Corneliu,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 222.306,47 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 221.877,32 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 221.448,15 lei;

Art.8. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. C, parter, ap. 3 - contract de închiriere 267/05.06.2006 - titular de contract Roșu Daniela-Cristina,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 147.546,94 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 147.255,91 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 146.964.9 lei;

Art.9. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 1, ap. 8 - contract de închiriere 1698/10.08.2010 -titular de contract Cașcaval Ioan,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 222.306,47 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 221.877,32 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 221.448,15 lei;

Art.10. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. B, et. 2, ap. 7 - contract de închiriere 338/20.09.2006 -titular de contract Vasilica Eugeniu,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 190.053,81 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 189.680,41 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 189.307,04 lei;

Art.11 Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. B, et. 1, ap. 4 - contract de închiriere 313/09.08.2006 - titular de contract Vasilică Adrian,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 190.053,81 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 189.680,41 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 189.307,04 lei;

Art.12. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 3, ap. 15 - contract de închiriere 2424/18.07.2018 -titular de contract Poclid Adrian,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 164.046,41 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 163.729,74 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 163.413,04 lei;

Art.13. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 2, ap. 11 - contract de închiriere 1726/14.09.2010 -titular de contract Urzică Maria-Mihaela,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 164.046,41 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 163.729,74 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 163.413,04 lei;

Art.14. Se aprobă valoarea de vânzare pentru încheierea contractului de vânzare, pentru locuința ANL din Aleea Călugăreni nr. 5, sc. E, et. 4, ap. 20 - contract de închiriere 1704/19.08.2010 -titular de contract Luca Costinel-Pavel,

 • prețul de vânzare pentru luna mai 2021 este 222.306,47 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iunie 2021 este 221.877,32 lei;

 • prețul de vânzare pentru luna iulie 2021 este 221.448,15 lei;

Art.15. Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuințelor A.N.L. se încasează și se constituie venituri la bugetul S.C. Locativa S.A. și la bugetul Municipiului Botoșani în proporție de 50%-50%.

Art.16. Se împuternicește domnul inginer Florinei Gornea, reprezentant al S.C. Locativa S.A., în calitate de administrator al locuințelor ANL să încheie contractele de vânzare cumpărare în formă autentică.

Art.17. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A., Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 147