Hotărârea nr. 145/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2020 , de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, in timpul anului 2021 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2020 , de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, în timpul anului 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la efectuarea concediului de odihnă aferent anului 2020, în anul 2021 ,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. 1875/2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,

în baza dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanței Guvernului nr. 80/ 2003, privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 213 și ale art. 214 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant aferent anului 2020, în timpul anului 2021, după cum urmează :

  • - Domnul Cosmin lonuț Andrei - Primarul Municipiului Botoșani, 4 zile lucrătoare ;

  • - Domnul Bogdan Ciprian Buhăianu - Viceprimarul Municipiului Botoșani, 3 zile lucrătoare ;

  • - Domnul Constantin Liviu Toma - Viceprimarul Municipiului Botoșani , 3 zile lucrătoare.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 145