Hotărârea nr. 143/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI BLOCURI LOCUINȚE P+3E, FOIȘOR, AMENAJARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI BLOCURI LOCUINȚE P+3E, FOIȘOR, AMENAJARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ în vederea realizării obiectivului “construire trei blocuri locuințe P+3E, foișor, amenajare și împrejmuire teren,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic Zonal - “Plan Urbanistic Zonal - Aleea Irișilor nr. 7, CF/NC 66973“ în vederea realizării obiectivului “construire trei blocuri locuințe P+3E, foișor, amenajare și împrejmuire teren, de către investitorul S.C. AMERICAN INVEST GROUP SRL prin Ilașcu Marcel-Alin pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 342/2020 întocmit de proiectant general S.C. MODUS S.R.L., coordonator urbanist Arh. V. PANAITE, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

Suprafața parcelei de referință = 4530,00 mp

- Funcțiunea propusă

o 3 blocuri- locuințe colective cu o capacitate de maxim 40 apartamente

 • S construită la sol (Sc) = 920,00 mp

 • S construită desfășurată (ACD) = max. 3 793,00 mp

 • Regim de înălțime - S(tehnic)+P+3E

 • Nr. niveluri = 5 niv. - din care 1 nivel subsol ethnic, h max. 1,90m

 • H max atic = 14,00 m (măsurat de la cota terenului sistematizat) o anexă gospodărească - foișor

 • S construită la sol (Sc) = 40,00 mp

 • S construită desfășurată (SCD) = max. 40,00 mp

 • Regim de înălțime -P

 • Nr. niveluri = 1 niv.

 • H max cornișă = 2,50 m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • H max cornișă = 3,35 m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • - Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 20,31% - max 27% raportat la S t = 4530,00 mp

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,812   - max 1,10 raportat la S t = 4530,00 mp

 • - S spațiu verde amenajat - S = 1450,00mp (32,01% raportat la St=4530,00mp) - max.32%

 • - Circulații carosabile și parcări - S=1431,00mp (31,589% raportat la St = 4530,00mp) - max. 32,00%

 • - S teren din CF66973 propus pentru realizare loc de depășire = 94,00mp

 • - Circulații pietonale, terase, trotuare - S=349,00mp (7,704% raportat la St = 4530,00mp) - max. 9,00%

 • - Nr. parcări - total 46 locuri de parcare / 40 apartamente, din care,

 • 35 locuri amenajate suprateran

 • 10 locuri amenajate subteran

 • 1 loc parcare personae cu handicap

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele deținătorilor de utilități urbane.

 • - Autorizața de construire pentru realizarea obiectivului propus prin documentație, pe amplasamentul ce a generat PUZ-ul identificat prin CF/NC66973, se va emite numai după efectuarea tuturor operațiunilor de natură cadastrală și juridică necesare, în vederea configurării și dimensionării accesului în concordanță cu prevederile documentației de urbanism.

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin studiile de specialitate și avizele obținute în vederea amenajării accesului la amplasamentul studiat, respectiv lucrările necesare pentru configurarea Aleii Irișilor în concordanță cu documentația tehnică privind sistematizarea rutieră, verificată de verificator de proiecte de drumuri atestat M.L.P.A.T., la cerința A4-B2-D.

 • - Documentația pentru obținerea autorizației de construire va conține și informații privind speciile arboricole ce vor fi tăiate și plantate (va fi menționată distinct pentru fiecare arbore: specia, poziționarea față de investiția nou propusă, starea de sănătate, înălțime)

 • - Toate documentațiile, autorizațiile și cheltuielile necesare în vederea realizării obiectivului privesc exclusiv investitorul, indiferent de regimul juridic al terenurilor pe care se realizează acestea (proprietate privată sau publică).

 • - Terenul, construcțiile și amenajările se vor administra în regim privat.

 • - Pe domeniul public și privat al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și amenajări necesare pentru configurarea accesului carosabil și pietonal, în vederea asigurării accesului la terenul aferent obiectivelor, așa cum este prezentat în documentația de urbanism se va emite condiționat de următoarele:

 • Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR.

 • Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de construire privesc exclusiv investitorul.

Art. 2 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, lucrările de construcții și amenajări necesare pentru configurarea accesului carosabil și pietonal, în vederea asigurării accesului la terenul aferent obiectivelor, în concordanță cu documentația tehnică privind sistematizarea rutieră verificată de verificator de proiecte de drumuri atestat M.L.P.A.T., la cerința A4-B2-D.

Art. 3 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 4 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28.04.2021

Nr.143