Hotărârea nr. 141/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” in vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, imprejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” în vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, împrejmuire teren și racord utilități

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” în vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, împrejmuire teren și racord utilități”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. și R.L.U. - Aleea Albina nr. 23B, CF/NC 66756” în vederea realizării obiectivului “construire locuință parter cu beci, foișor, împrejmuire teren și racord utilități”, de către investitor persoană fizică, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelelor propuse conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 37/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. AXLINE STUDIO S.R.L., coordonator urbanist: Arh. ALEXANDRU IGNĂȚEL, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 726,0mp

  • P.O.T. = propus 25,50 % - max. 26,00%

  • C.U.T. = propus 0,255 - max 0,26

  • Locuință unifamilială

o Regim de înălțime: S (beci)+P

o  H max. cornișă 2,90m

o  H max. coamă 5,34m

o Suprafața construită: 184,37mp.

o   Suprafața construită desfășurată: 215,47mp.

  • Anexă gospodărească - foișor

o  Regim de înălțime: P

o  H max. cornișă 2,95m

o  H max. coamă 3,55m

o   Suprafața construită: 25,00mp.

o   Suprafața construită desfășurată: 25,00mp.

  • Împrejmuire teren - conform planșa Reglementări urbanistice PUZ -3

  • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

  • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28.04.2021

Nr. 141