Hotărârea nr. 14/2021

HOTĂRARE Pentru preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani in administrarea Direcṭiei Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalaţiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoṣani (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani în administrarea Direcției Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei privind preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani în administrarea Direcției Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu, Direcției Edilitare și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 5 din Ordonanta de urgență a Guvernului României nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129, alin. (6), lit. (a) și art. 286, alin. (4), art. 287 lit. (b), art. 297-299 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dispozițiile art. 5, pct. 2 lit. (h) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit a) din Ordonanța Guvernului României nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) coroborate cu prevederile art. 139, alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani Botosani în administrarea Direcției Edilitare din cadrul aparatului de specialitate al primarului a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se abrogă pct. 16 al articolului 26 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement.

Art. 4 Alineatul 4 al art. 26 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani se completează cu o nouă liniuță cu următorul conținut:

“- asigură mentenanța și verificarea periodică și zilnică a modului de funcționare a semafoarelor existente pe raza municipiului și stabilește cu promptitudine necesarul de piese de schimb pentru buna funcționarea a semafoarelor, pentru a evita conflictele în trafic”.

Art. 5 Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se realizează pe bază de proces - verbal, care va fi încheiat între parți în termen de 30 de zile de la aprobare.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botosani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28.01.2021

Nr. 14

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA la H.C.L. nr. 14/28.01.2021

DENUMIRE

IMOBIL

NR.

INVENTAR

DESCRIERE IMOBIL

CANT.

VALOARE

VALOARE DE INVENTAR

1

Infrastructura semaforizare inters. Bulevard Mihai Eminescu - Octav Onicescu

21189

Infrastructura semaforizare inters. Bulevard Mihai Eminescu - Octav Onicescu

1,00

98.187,33

98.187,33

2

Infrastructura semaforizare inters. Bulevard Mihai Eminescu - Nicolae Iorga

21188

Infrastructura semaforizare inters. Bulevard Mihai Eminescu - Nicolae Iorga

1,00

98.187,33

98.187,33

3

Infrastructura semaforizare inters. Ion Pillat - Victoriei

14303

Infrastructura semaforizare inters. Ion Pillat - Victoriei

1,00

131.211,03

131.211,03

4

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Octav Onicescu

14298

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Octav Onicescu

1,00

210.593,04

210.593,04

5

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala -Kaufland

2025

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala -Kaufland

1,00

101.711,84

101.711,84

6

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Ion Pillat

13493

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Ion Pillat

1,00

557.480,22

557.480,22

7

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - str. Grivita

13495

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - str. Grivita

1,00

266.362,34

266.362,34

8

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - str. Marchian

13494

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - str. Marchian

1,00

285.218,33

285.218,33

9

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Uzinei, Sucevei

13496

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Uzinei, Sucevei

1,00

1.484.176,00

1.484.176,00

10

Infrastructura semaforizare inters. C. Nationala - Petru Rares

13492

Infrastructura semaforizare inters.C .Nationala - Petru Rares

1,00

194.811,35

194.811,35

11

Infrastructura semaforizare intersectie str. O.Onicescu - str. Primaverii.

13509

Infrastructura semaforizare intersectie str. O. Onicescu-str. Primaverii.

1,00

1.041.073,74

1.041.073,74

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Raluca Ștefania Curelariu