Hotărârea nr. 137/2021

HOTĂRARE Pentru completarea inventarului bunurilor aparţinand domeniului privat al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și celor ale Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind Normele pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

SECȚIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasiflcar e

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar ( lei )

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

110

“-“

Teren arabil

Aleea Dumbrava Roșie nr. 4 - teren arabil in suprafața de 149,00 mp

1981

21710,79

Decret expropriere nr. 420 /1981

111

“—“

Curți, constructii

Str. A.S. Pușkin nr. 8 - teren Cc in suprafața de 1226 mp

1986

172412,38

Decret expropriere nr. 217/1986

112

“—“

Curți, constructii

Aleea Arcului nr. 2,sc.B,ap.2 - adiacent , teren Cc in suprafata de 17,00 mp

1977

2534,70

Decret expropriere nr. 396/1977

113

“—“

Curți, constructii

Str. Victoriei nr. 10,sc.A -demisol , teren Cc în suprafață de 23,70 mp

1986

3453,33

Decret exproprire nr. 217 /1986

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 110 - 113 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă              Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 137