Hotărârea nr. 136/2021

HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat in str. Pacea, nr. 112 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Pacea, nr. 112

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea publică a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 12685, situat în Municipiul Botoșani, str. Pacea, nr. 112, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 12685 din 25.02.2021,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 879 și art. 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25, alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 și 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. (a), art. 139 alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 12685 din 25.02.2021, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 12685 din 25.02.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. Pacea, nr.112, proprietatea publică a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 67834 înscris în Cartea Funciară nr.67834 a Municipiului Botoșani, în 2 (două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 68400 având suprafața măsurată de 2050 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 68401 având suprafața măsurată de 1153 m.p., proprietate publică a UAT Botoșani;

Art. 2 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 136

ANEXA LA HCL NR. 136 DIN 28 APRILIE 2021

LUCRAREA DE SPECIALITATE denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 12685 din 25.02.2021, aprobatăde Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Botoșani sub nr. 12685 din 25.02.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.

12685

Ziua

25

Luna

02

Anul

2021


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Piața Revoluției, Nr. 1-3, Jud. Botoșani

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 12685 din data 25-02-2021, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Str PACEA , Nr. 112, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 67834 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 68400 situat in Loc. Botoșani, Str PACEA , Nr. 112, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 2050 mp;

  • 2) 68401 situat in Loc. Botoșani, Str PACEA , Nr. 112, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 1153 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 26-02-2021.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector ANDREI ANTON

Andrei SSL

»     , Data: 2021.02.26

/AntOn 08:25:24+02'00'

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.cerere

12685

Ziua

25

Luna

02

Anul

2021


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 67834 / UAT Botoșani

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Botoșani, Str Pacea , Nr. 112, Jud. Botoșani


Nr. cadastral

67834


Suprafața

3203


_____________Comuna/Oraș/Municipiu: Botoșani

Observații / Referințe

Teren intravilan total imprejmuitDate referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.203

Teren intravilan total împrejmuit

TOTAL:

3.203

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

1

2

23.125

2

3

33.337

3

4

60.617

4

5

47.918

5

1

62.638

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

12685

25.02.2021

01.03.2021

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 12685 inregistrată la data de 25.02.2021, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

68400

2050

Loc. Botoșani, Str Pacea , Nr. 112, Jud. Botoșani

2

68401

1153

Loc. Botoșani, Str Pacea , Nr. 112, Jud. Botoșani

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 26-02-2021

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

ANDREI ANTON

Andrei “XL

Anton


Data: 2021.02.26 08:25:49 +02'00'


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare

Scara 1: 1 000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

67834

3.203 mp

Municipiul Botoșani, Str. Pacea nr. 112, Jud. Botoșani

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

67834

BOTOȘANI

S                                            g

Situația actuală (înainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

67834

3.203

CC

Teren intravilan

|684001

2.050

CC

LOT1

|68401

1.153

CC

LOT2

Total

3.203

-

-

-

3.203

-

-

Executant: Ing. Grădinara Gabriel Seria RO-BT-F Nr. 0109/2017, Cat. B Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale fi corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

3RADINARU          Semnat digital deGRADINARU

GABRIEL

GABRIEL                 Data: 2021.02.24 17:26:32+02'00'

Bata 23.02.2021

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea număruh i e&îlî&^I digital

A n ci ta i Anclrei

c^înnaTura și r aAfiion

A .         Data:

Anton 2021.02.26

08:24:23 +02'00'

Ștampila BCPI

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1 000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

[68400~]

2.050 mp

Municipiul Botoșani, Str. Pacea nr. 112, Jud. Botoșani

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

BOTOȘANI

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

-

CC

2.050

LOT 1 ~ Teren parțial împrejmuit.

TOTAL

2.050

-

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

TOTAL

-

Suprafața totală măsurată a imobilului =2.050 mp

Suprafața din act = 2.050 mp

Executant: Ing. Grădinara Gabriel

Seria RO-BT-F Nr. 0109/2017, Cat. B Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila rDAPiIMADI 1 r~APDIEI Semnat digital de GRĂDINARI) GABRIEL (jjKAUiINAKU Cj/WnlLL Data: 2021.02.24 17:26:49+02'00'

Data : 23.02.2021

Inspector

Confirm introducerea imobiluh i în baza de date integrată și

«     ,         Data: 2021.02.26

Arytpn 08:24:42 +02-00'

Ștampila BCPI

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1 000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

[68401

1.153 mp

Municipiul Botoșani, Str. Pacea nr. 112, Jud. Botoșani

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)         ț

BOTOȘANI              !

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

-

CC

1.153

LOT 2 - Teren parțial împrejmuit.

TOTAL

1.153

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

*

-

TOTAL

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului =1.153 mp Suprafața din act = 1.153 mp

Executant: Ing. Grădinara Gabriel

Seria RO-BT-F Nr. 0109/2017, Cat. B

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila lAniMADI } /"A DOI EI Semnat digital de GRADINARU GABRIEL SA 121 IN A n U tj Ad nl t             4 17:27:02 +02'00'

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de. date integrată și atribidrea numărul

/   IVII L-l Anțon

Anton 2021.02.26

08:24:58+02'00'

Ștampila BCP1CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELOR

S-au măsurat limitele indicate de proprietar, reprezentate convențional în planul de amplasament .Suprafața s-a calculat analitic.

Suprafața imobilului a fost calculată analitic cu ajutorul coordonatelor rectangulare plane (X, Y). Relația generală de calcul a suprafeței unui poligon cu n laturi este:

11

2S            (Yiu -Ym)  , cu respectarea sensului direct de parcurs, în notarea punctelor de pe

i

contur.

Calculul suprafeței este prezentat în următorul tabel:

INVENTAR DE COORDONA TE - LOT 1

Sistem de proiecție stereo 70

Pct.

X(m)

Y/m)

1

694972.338

623350.487

2

694972.004

623349.862

3

695022.972

623313.631

4

695037.452

623343.592

5

694988.657

623379.557

Suprafața totală măsurată = 2.050 mp

Suprafața din act = 2.050 mp

INVENTAR DE COORDONA TE - LOT 2

Sistem de proiecție stereo 70

Pct.

Xfm)

Yfm)

2

694972.004

623349.862

3

695022.972

623313.631

6

694961.425

623330.099

7

695016.601

623300.448

Suprafața totală măsurată = 1.153 mp

Suprafața din act = 1.153 mp