Hotărârea nr. 135/2021

HOTĂRARE Pentru acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat in extravilanul municipiului (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în extravilanul municipiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin lonuț Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 61312, situat în Municipiul Botoșani, extravilan înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 17079 din 12.03.2021,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 879 și art. 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25, alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 și 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (c), alin. (6), lit. (b) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr. 17079 din 12.03.2021, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 17079 din 12.03.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, extravilanul municipiului, sola 19, proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 61312 înscris în Cartea Funciară nr. 61312 a Municipiului Botoșani, în 2(două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 68434 având suprafața măsurată de 18312 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 68435 având suprafața măsurată de 56288 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

Art. 2 Se mandatează domnul consilier juridic Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 135

ANEXA LA HCL NR. 135 DIN 28 APRILIE 2021

LUCRAREA DE SPECIALITATE

DENUMITĂ “REFERAT ADMITERE DEZMEMBRARE NR. 17079 DIN 12.03.2021,

APROBATA DE BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BOTOȘANI

SUB NR. 17079 DIN 12.03.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.

17079

Ziua

12

Luna

03

Anul

2021


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Piața Revoluției, Nr. 1-3, Jud. Botoșani

Referitor la cererea Înregistrată sub numărul 17079 din data 12-03-2021, vă informăm:

Imobilul situat in Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 61312 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 68434 situat in Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 18312 mp;

  • 2) 68435 situat in Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 56288 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 12-03-2021.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector Daniel-Andrei IACOB

Daniel- Semnat digital de

Daniel-Andrei

Andrei     lacob

Data: 2021.03.12 laCOD        12:32:02+02’00'

ANCP1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.cerere

Ziua_____

Luna

Anul

17079 12

___03

2021


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 61312 / UAT Botoșani


TEREN extravilan

Adresa: Jud. Botoșani

Nr. cadastral

61312


Suprafața

74600


Nr. CF vech Nr. cadastral v^c


Comuna/Oraș/Municipiu:

Observații / Referințe


: 21137 : ii: 6904 iotosaniPlan de amplasament și delimitare a imobilului


(Imobilul este înregistrat în planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar) Scara 1: 2 000

696600

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

S= 18 312 mp

Extravilan Municipiul Botoșani, sola 19, parcela 160 , Județul Botoșani


696600


Parcela 106-Lot 1


Nr. Pct


Coordonate pct.de contur


X[m]


Y[m]


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

68434

BOTOȘANI


32 41

42

43

20

21

22

23

24

25

26

27

21

29

30 3!


696514.254 696518.748 696537.223

696369.519

696345.294 696334.700 696332.455

696335.687 696345.132 696354.087

696356.567 696358.937 696371.646

696390.768

696419.729

696458.236


625064.992 625065.012 624969.219 624936.874

624944.491

624952.471

624956.997 624975.120 625011.197 625047.027 625057.970 625067.682 625062.781 625050.066 625035.651 625036.4764.494

97.558 170.795

25.394 13.263

5.052 18.409 37.293 36.932 11.221

9.997 13.621 22.963 32.350 38.516 62.858


S(lot 1 >~18312.OO mp P°600.717m


696400


a<


N 160696400


696200


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

160

N

18 312

Teren extravilan neîmprejmuit

Total

18312

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 18 312 mp Suprafața din act = 18 312 mp

Executant: Persoană fizică autorizată, ■       '"1-V+iAWly signed

  • 1 ZA «^atîgorirg 7  3

  • 1O CI       iby toanasAnton

Confirm executare 11. fâffîQforilor la teren, cora^titudin^j înlocn irii a^’-unjentafiei cadastrale m’trdin teren

1 1 ^^Itla MiSfeSS +02'00' Data : 12.03.2021

Inspector

ConfirKî\Mfc-#dij^<|<i_                   de

date integrata și atnfiuiri a^6iDaiîitelrcadastral

AnWrX0""015

।      D?ța.........202-1.03.12

l3COO‘pila ^^0:03 +02'00'

CM|

<n|


696200


Date referitoare ia teren                                                          —

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

neproductiv

NU

63.482

160,

Teren neîmprejmuit

2

ape statatoare

NU

2.858

161

Teren neimprejmuit

3

ape statatoare

NU

1.584

162

Teren neimprejmuit

4

ape statatoare

NU

4.006

164

Teren neimprejmuit

5

ape statatoare

NU

2.670

168

Teren neimprejmuit

TOTAL:

74.600

Date referitoare la construcții

Crt Număr      ConltracUe |supraf. (mp)                 Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute di

i proiecție în olan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime se<

iment (** (m)

1

2

72.24

2

3

>0.641

3

4

94.176

4

5

65,142

5

6

136.251

6

7

44.203

7

8

69.397

8

9

7.808

9

10

36.45

10

11

11.5

11

12

9.866

12

13

' 9.385

13

14

49.077

14

15

<2.279

15

16

2.413

16

17

<3.286

17

18

17.617

18

19

58.294

19

20

29.209

20

21

13.263

21

22

5.052

22

23

18.409

23

24

37.293

24

25

35.932

25

26

11.221

26

27

3.997

27

28

13.621

28

29

2 2.963

29

30

32.35

30

31

33.516

31

32

62.858

32

33

44.467

33

34

36.665

34

35

19.083

35

36

17.395

36

37

[28.546

37

38

39.745

38

39

(36.892

39

40

4.299

40

1

|9' .488

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milim< *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 mllin Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funcia

attu. reru.

Nr Crt Număr cerere Data cerere Termen eliberare Obiect cerere

î 17079       12.03 2021 16.03.2021 Dezmembrare/Comasăre

Ca urmare a soluționării cererii nr. 17079 înregistrată la data de 12.03.2021, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:____________________________

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

68434

18312

Jud. Botoșani

1

2

68435

56288

Jud. Botoșani

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPi BOTOȘANI la data: 12-03-2021

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrul JÎ și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consiiier/lnspector de specialitate,

_______Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 61312 / UAT Botoșani Dan iei-Andrei IACOB

Daniel-Andrei lacob


Semnat digital de Daniel-Andrei lacob Data: 2021.03.12 12:31:43 +02'00'