Hotărârea nr. 134/2021

HOTĂRARE Pentru acceptarea unei donatii din partea domnului Apostol Somor Radu (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donatii din partea domnului Apostol Somor Radu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonuț Andrei, privind acceptarea unei donații constând într-un teren în suprafată totală de 2099 m.p.;

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

având în vederea adresa domnului Apostol Somor Radu înregistrată sub nr.9746 din 01.04.2021 prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 1930,00 mp, identificat cu NC 65657 din Cartea Funciară 65657 respectiv un teren în suprafață de 169,00 mp identificat cu NC 67955 din cartea Funciară 67955,

în conformitate cu prevederile art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), art.139, alin.(2) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se acceptă donația domnului Apostol - Somor Radu , constând în terenul în suprafață de 1930 m.p.identificat cu nr. cadastral 65657 din Cartea funciară 65657 și terenul în suprafață de 169,00 mp identificat cu nr. Cadastral 67955 din CF 67955 Botoșani situat în Municipiul Botoșani, Aleea Iacob Iacobovici nr 32, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar. Art. 2 (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 1930 mp , respectiv a terenului în suprafață de 169 mp , situat în Aleea Iacob Iacobovici nr 32.

(2) Bunurile care face obiectul donației menționată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, Șef Serviciu Patrimoniu, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciului Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 134