Hotărârea nr. 133/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 73

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind aprobarea construirii pe cota parte de proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al

comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c ) , art. 354 și art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul cu art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din

Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă construirea pe cota parte de proprietate a Municipiului Botoșani dintr-un imobil situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.73 cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 934 din 25.11.2019.

Art. 2. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 133