Hotărârea nr. 132/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unui contract de inchiriere situat in str. Cuza Vodă nr. 3 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei unui contract de închiriere situat în str. Cuza Vodă nr. 3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unui contract de închiriere situat în str. Cuza Vodă nr.3,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a), art. 606 alin (7) și art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă prelungirea duratei de închiriere stabilită prin contractul nr. 516/2012 și actul

adițional nr. 5 din 22.10.2020, titular I.I. Ursăchianu Ștefan, având ca obiect spațiul cu suprafață de 67 mp, situat în str. Cuza Vodă nr. 3 (fost Teatrului nr.5), cu un an, cu posibilitatea prelungirii. Contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept în cazul în care spațiul în cauză va fi necesar UAT municipiul Botoșani, pentru lucrări de investiție de interes local .

  • (2) Perfectarea documentației se va efectua numai după renegocierea chiriei.

  • (3) Nivelul chiriei va fi actualizat la începutul fiecărui an,cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și I.I. Ursăchianu Ștefan vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 132