Hotărârea nr. 131/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea unor contracte de inchiriere a spațiilor cu altă destinație decat aceea de locuință, aflate in proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂR E privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de

S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de SC Locativa S.A.,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a), art. 606 alin (7) și art. 608 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 17771823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din str. Săvenilor nr. 2-8, camera 13, utilizat de Gheorghe Stanciu - Artist înscris la Uniunea Artiștilor Plastici din România, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din str. Săvenilor nr. 2-8, camera 9, utilizat de Asociația Buzzmedia, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din str. Săvenilor nr. 2-8, camera 3, utilizat de S.C. YES COMMENT 4 People S.R.L. , pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4. S.C. Locativa S.A. Botoșani se mandatează să perfecteze toate procedurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Primarul Municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate și S.C. "Locativa" S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr. 131