Hotărârea nr. 130/2021

HOTĂRARE Pentru prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 130

ANEXA LA HCL NR. 130 DIN 28.04. 2021

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

PALICIUC IOAN

Contract concesiune nr.

4669 din 26.02.2015

3 ani

2.

PETRESCU MARIUS

Contract concesiune nr.

1496 din 03.03.1998

Până la 31.12.2023

3.

UNGUREANU MUGUREL

Contract concesiune nr.

5158 din 21.12.2019

Până la 31.12.2023

4.

S.C. AMY COM SRL

Contract concesiune nr.

2552 din 24.03.2003

3 ani

5.

HRIMIUC MARIANA CĂTĂLINA

Contract concesiune nr.

5199 din 05.02.2020

Până la 31.12.2023

6.

CULIUC PAUL

Contract concesiune nr.

54992 din 21.03.2018

Până la 31.12.2023

7.

S.C. TAVI - MYM AUTOGAS SRL

Contract concesiune nr.

4399 din 28.11.2012

3 ani

8.

DĂNILĂ CAMELIA ELENA

Contract concesiune nr.

4640 din 14.11.2015

Până la 31.12.2023