Hotărârea nr. 13/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani” (Publicarea pe site: 29 martie 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului investiții, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani”, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Raluca Ștefania Curelariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 ianuarie 2021

Nr. 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 13 din 28.01.2021

Denumirea obiectivului de investiții:

„ Extindere cimitir Eternitatea - municipiul Botoșani”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A) Indicatori economici

l.Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care:

= 18.247.339,00 lei

= 17.668.714,00 lei

= 17.668.714,00 lei


 • C+M

 • Buget Local

 • 2. Durata estimată de execuție - 36 luni

 • 3. Eșalonare investiție - anul 1 - 10.000.000,00 lei din care C+M - 9.682.898,97 lei

 • - anul 2 -  4.247.339,00 lei din care C+M - 4.112.655,44 lei

 • - anul 3 -  4.000.000,00 lei din care C+M - 3.873.159,59 lei

B) Indicatori tehnici

Amenajare teren - zid de sprijin......................... 291,00 ml.

Rețea de drenuri - colector Dn 1000 .....................189,00 ml.

- rețea secundară......................1.919,00 ml.

Împrejmuire - definitivă................................. 1.520,00 ml.

Alei carosabile de 6,6 m. lățime............................ 2.526,00

Alei pietonale de 2,0 m.lățime........................... 1.523,00

Borduri...................................................... 8.098,00

Parcare....................................................... 2.196,00

Canalizare ape pluviale - cămine vizitare Dn 2000....     16,00 buc.

 • - cămine vizitare Dn 1000..... 21,00

 • - guri de scurgere (geigere)..    126,00 buc.

Rețea apă curentă ............... 1.637,00

Canalizare menajeră - rețea gravitațională ......165,00

 • - rețea prin pompare .......379,00

Dotări cu mobilier urban - coșuri de gunoi .....20,00 buc.

 • - bănci ..........36,00 buc.

 • - cișmele publice ......22,00 buc.

CCTV și telecomunicații ............24,00 camere de supraveghere

Delimitare parcele ..............67,00 parcele

..............6.934 morminte

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Raluca Ștefania Curelariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu