Hotărârea nr. 129/2021

HOTĂRARE Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani” (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții : „Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani’’, văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative - Spitalul Sf. Gheorghe Botoșani”, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 129

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 129 din 28.04.2021

Denumirea obiectivului de investiții: ” Racorduri utilități și acces auto spital municipal de boli cronice și paliative- Spitalul Sf.

Gheorghe Botoșani”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • A) Indicatori economici

l.Valoarea totală a investiției                    = 1.672.611,22 lei

(inclusiv TVA) din care: ,

 • C+M                       = 1.283.352,07 lei

 • 2. Durata estimată de execuție - 12 luni

 • B) Indicatori tehnici

  Racord rețea distribuție apă rece

 • - țeavă PEHD PN10 - 158 ml

Rețea canalizare menajeră

 • - rețea de canalizare gravitațională PEHD- magnum

 • - cămine vizitare prefabricate din beton Dn 700- 4 buc

Rețea canalizare pluvială

 • - rețea de canalizare pluvială PEHD - 274 m

 • - stație de pompare ape pluviale : 1 buc cu automatizare sistem SCADA

Drumuri/Sistematizare verticală

 • - împrejmuire- lungime 95,0 ml

 • - suprafață parcare +platformă colectare deșeuri menajere- 460 mp