Hotărârea nr. 128/2021

HOTĂRARE Pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 2013/2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în aplicarea prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr. 153 /28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si ale art. 129 alin (12 ) din OUG nr. 57/2019

având în vedere prevederile HG nr. 4 /2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat pe anul 2021

în temeiul art. 196 alin. (1) lit a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație „ utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani, Serviciului Public Comunitar Local Evidenta Persoanelor , Centrului National de Informare si Promovare Turistică si Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în buget, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație „ utilizate în cadrul Poliției Locale a Municipiului Botoșani , cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în buget, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație „ utilizate în cadrul Direcției de Asistență Socială, Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani si SP.A.P.O.C cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în buget, conform anexelor nr. 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 În anul 2021, în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, sporurile se acordă conform prevederilor HG nr.569 din 04.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică locală.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează valabilitatea.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 128

Consiliul Local Botosani

Anexa nr.1 la HCL nr. 128 din 28.04.2021

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipi

Botosani , Serviciului Public Comunitar Local ptr Evidenta Persoanelor Botoșani , CNIPT și Serv

Voluntar pt.Situatii de Urgenta

I. Funcții publice

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Niv. studii

Salariul de bază*-lei

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Secretar general municipiul reședință de județ

S

11.970

12.540

6,30

6,60

2.

Arhitect-șef

S

11.970

12.350

6,30

6,50

3

Director executiv

S

11.210

11.628

5,90

6,12

4.

Director executiv adjunct

S

10.678

11.096

5,62

5,84

5.

Șef serviciu

S

9.215

9.595

4,85

5,05

6.

Șef birou

S

8.854

9.234

4,66

4,86

* salariile de baza pentru personalul de conducere cuprind gradatia de vechime la nivel maxim

b) Funcții publice generale de execuție____________________________

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază

-lei

Coeficient

1.

Auditor

grad superior gradația 0

grad superior gradatia 1

grad superior gradatia 2

grad superior gradatia 3

grad superior gradatia 4

grad superior gradatia 5

S

6.118

3,22

S

6.577

S

6.906

S

7.252

S

7.434

S

7.620

grad principal gradatia 0

grad principal gradatia 1

grad principal gradatia 2

grad principal gradatia 3

grad principal gradatia 4

grad principal gradatia 5

S

4.712

2,48

S

5.066

S

5.320

S

5.586

S

5.726

S

5.870

grad asistent gradatia 0

grad asistent gradatia 1

grad asistent gradatia 2

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

S

4.066

2,14

S

4.371

S

4.590

S

4.820

S

4.941

S

5.065

2.

Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector

grad superior gradatia 0

grad superior gradatia 1

grad superior gradatia 2

S

6.004

3,16

S

6.455

S

6.778

grad superior gradația 3

grad superior gradația 4

grad superior gradația 5

S

7.117

S

7.295

S

7.478

grad principal gradația 0

grad principal gradația 1

grad principal gradația 2

grad principal gradația 3

grad principal gradația 4

grad principal gradația 5

S

4.655

2,45

S

5.005

S

5.256

S

5.519

S

5.657

S

5.799

grad asistent gradația 0

grad asisțenț gradația 1

grad asisțenț gradația 2

grad asisțenț gradația 3

grad asisțenț gradația 4

grad asisțenț gradația 5

S

4.047

2,13

S

4.351

S

4.569

S

4.798

S

4.918

S

5.041

grad debutant gradația 0

grad debuțanț gradația 1

grad debuțanț gradația 2

grad debuțanț gradația 3

grad debuțanț gradația 4

grad debuțanț gradația 5

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

S

3.386

3.

Referent de specialitate

grad superior gradatia 0

grad superior gradația 1

grad superior gradația 2

grad superior gradația 3

grad superior gradația 4

grad superior gradația 5

SSD

4.655

2,45

SSD

5.005

SSD

5.256

SSD

5.519

SSD

5.657

SSD

5.799

grad principal gradatia 0

grad principal gradația 1

grad principal gradația 2

grad principal gradația 3

grad principal gradația 4

grad principal gradația 5

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

3.135

1,65

3.371

3.540

3.717

3.810

SSD

3.906

grad asistent gradatia 0

grad asisțenț gradația 1

grad asisțenț gradația 2

grad asisțenț gradația 3

grad asisțenț gradația 4

grad asisțenț gradația 5

SSD

2.755

1,45

SSD

2.962

SSD

3.111

SSD

3.267

SSD

3.349

SSD

3.433

grad debutant gradatia 0

SSD

2.470

1,30

grad debuțanț gradația 1

SSD

2.656

grad debuțanț gradația 2

SSD

2.789

grad debuțanț gradația 3

SSD

2.929

grad debuțanț gradația 4

SSD

3.003

grad debuțanț gradația 5

SSD

3.079

4.

Referent

grad superior gradația 0

grad superior gradația 1

grad superior gradația 2

grad superior gradația 3

grad superior gradația 4

grad superior gradația 5

M

3.648

1,92

M

3.922

M

4.119

M

4.325

M

4.434

M

4.545

grad principal gradația 0

grad principal gradația 1

grad principal gradația 2

grad principal gradația 3

grad principal gradația 4

grad principal gradația 5

M

2.622

1,38

M

2.819

M

2.960

M

3.108

M

3.186

M

3.266

grad asistent gradația 0

grad asisțenț gradația 1

grad asisțenț gradația 2

grad asisțenț gradația 3

grad asisțenț gradația 4

grad asisțenț gradația 5

M

2.356

1,24

M

2.534

M

2.661

M

2.795

M

2.865

M

2.937

grad debutant gradația 0

grad debuțanț gradația 1

grad debuțanț gradația 2

grad debuțanț gradația 3

grad debuțanț gradația 4

grad debuțanț gradația 5

M

2.300

1,16

M

2.473

M

2.597

M

2.727

M

2.796

M

2.936

II. Funcții contractuale

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază*-lei

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director

S

8.930

9.595

4,7

5,05

2

Șef serviciu

S

8.170

8.721

4,30

4,59

3

Șef birou

S

8.018

8.398

4,22

4,42

* salariile de baza pentru personalul de conducere cuprind gradatia de vechime la nivel maxim

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază

-lei

Coeficient

1.

Consilier, consilier juridic , inspector c specialitate , inspector casier , revizor c

e specialitate, referent de ontabil

- gradul IA

gradatia 0

S

4.978

2,62

gradatia 1

S

5.352

gradatia 2

S

5.620

gradatia 3

S

5.901

gradatia 4

S

6.049

gradatia 5

S

6.201

- gradul I

gradatia 0

S

4.598

2,42

gradatia 1

S

4.943

gradatia 2

S

5.191

gradatia 3

S

5.451

gradatia 4

S

5.588

gradatia 5

S

5.728

- gradul II

gradatia 0

S

4.028

2,12

gradatia 1

S

4.331

gradatia 2

S

4.584

gradatia 3

S

4.776

gradatia 4

S

4.896

gradatia 5

S

5.019

-debutant

gradatia 0

S

2.717

1,43

gradatia 1

S

2.921

gradatia 2

S

3.068

gradatia 3

S

3.222

gradatia 4

S

3.303

gradatia 5

S

3.386

2.

Tehnician economist, secretar superior,interpret relații, interpret profesional, inspector, referent, arhivist, conductor arhitect, subinginer, arhivist

- gradul IA

gradatia 0

SSD

3.135

1,65

gradația 1

SSD

3.371

gradatia 2

SSD

3.540

gradatia 3

SSD

3.717

gradatia 4

SSD

3.810

gradatia 5

SSD

3.906

- gradul I

gradatia 0

SSD

2.698

1,42

gradatia 1

SSD

2.901

gradatia 2

SSD

3.047

gradatia 3

SSD

3.200

gradatia 4

SSD

3.280

gradatia 5

SSD

3.362

-gradul II

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2 gradatia 3 gradatia 4

gradatia 5

SSD

2.565

1,35

SSD

2.758

SSD

2.896

SSD

3.041

SSD

3.118

SSD

3.196

- grad debutant

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2

gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

SSD

2.280

1,20

SSD

2.451

SSD

2.574

SSD

2.703

SSD

2.771

SSD

2.841

3

Referent , inspector, arhivar, referent casier

- treapta IA

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2

gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

M

3.040

1,60

M

3.268

M

3.432

M

3.604

M

3.695

M

3.788

- treapta I

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2 gradatia 3

gradatia 4 gradatia 5

M

2.850

1,50

M

3.064

M

3.218

M

3.379

M

3.548

M

3.637

- treapta II

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4

gradația 5

M

2.356

1,24

2.533

2.660

2.793

2.863

2.935

- debuțanț

gradația 0

gradația 1 gradația 2 gradația 3 gradația 4 gradația 5

M

2.128

1,12

M

M

M

M

M

2.288

2.403

2.524

2.588

2.653

4

Secretar, Secretar-dactilograf,stenodactilograf, dactilograf

- țreapța IA

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M

2.964

1,56

M

3.187

M

3.347

M

3.515

M

3.603

M

3.694

- țreapța I

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4

gradația 5

M;G

2.850

1,50

M;G

3.023

M;G

3.175

M;G

3.334

M;G

3.418

M;G

3.504

- debuțanț

2.698

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

1,42

M;G

2.860

M;G

3.003

M;G

3.154

M;G

3.233

M;G

3.314

5.

Adminisțrațor

- țreapța I

M

2.850

1,50

gradația 1

gradația 2 gradația 3 gradația 4 gradația 5

M

3.064

M

3.218

M

3.379

M

3.464

M

3.551

- țreapța II

gradația 0

gradația 1

gradația 2

M

2.698

1,42

M

2.901

M

3.047

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M

3.200

M

3.280

M

3.362

6.

Casier, magaziner

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.850

1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

debutant

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4

gradația 5

M;G

2.698

1,42

2.901

3.047

3.200

3.280

3.362

7.

Paznic, pompier, guard, portar, curier

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G M;G M;G M;G M;G M;G

2.455

1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

8.

Îngrijitor

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.455

1,18

M;G

2.640

M;G

2.772

M;G

2.911

M;G

2.984

M;G

3.059

-      debuțanț

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.300

1,01

M;G

2.473

M;G

2.597

M;G

2.727

M;G

2.796

M;G

2.866

9.

Șofer

-

țreapța I

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.926

1,54

M;G

3.146

M;G

3.304

M;G

3.470

M;G

3.557

M;G

3.646

- treapta II

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.850

1,50

M;G

3.064

M;G

3.218

M;G

3.379

M;G

3.464

M;G

3.551

10.

Muncitor calificat

- țreapța I

gradatia 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.926

1,54

3.146

3.304

3.470

3.557

3.646

- țreapța II

gradatia 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.850

1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

- țreapța III

gradatia 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4

gradația 5

M;G

2.736

1,44

M;G

2.942

M;G

3.090

M;G

3.245

M;G

3.227

M;G

3.411

- țreapța IV

gradatia 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.698

1,42

M;G

2.901

M;G

3.047

M;G

3.200

M;G

3.280

M;G

3.362

11

Muncitor necalificat

- țreapța I

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4

gradația 5

M;G

2.300

1,08

M;G

2.473

M;G

2.597

M;G

2.727

M;G

2.796

M;G

2.866

Presedinte de ședință,                 Contrasemnează,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă         Secretar general, Ioan Apostu

Consiliul Local Botosani

Anexa nr. 2 la HCL nr. 128 din 28.04.2021

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Politiei Locale a Municipiului Botosani

I.     Funcții publice

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Niv. studii

Salariul de bază*-lei

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director executiv

S

11.210

11.628

5,90

6,12

2.

Șef serviciu

S

9.215

9.595

4,85

5,05

3.

Șef birou

S

8.854

9.234

4,66

4,86

* salariile de baza pentru personalul de conducere cuprind gradatia de vechime la nivel maxim

b) Funcții publice generale de execuție__________________

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază -lei

Coeficie nt

1

Consilier, consilier juridic, consilier achiziții pu

blice, inspector

grad superior gradația 0

grad superior gradatia 1

grad superior gradatia 2

grad superior gradatia 3

grad superior gradatia 4

grad superior gradatia 5

S

6.004

3,16

S

6.455

S

6.778

S

7.117

S

7.295

S

7.478

grad principal gradatia 0

grad principal gradatia 1

grad principal gradatia 2

grad principal gradatia 3

grad principal gradatia 4

grad principal gradatia 5

S

4.655

2,45

S

5.005

S

5.256

S

5.519

S

5.657

S

5.799

grad asistent gradatia 0

grad asistent gradatia 1

grad asistent gradatia 2

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

S

4.047

2,13

S

4.351

S

4.569

S

4.798

S

4.918

S

5.041

grad debutant gradatia 0

grad debutant gradatia 1

grad debutant gradatia 2

grad debutant gradatia 3

grad debutant gradatia 4

grad debutant gradatia 5

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

S

3.386

2.

Referent de specialitate

grad superior gradatia 0

SSD

4.655

2,45

grad superior gradația 1

grad superior gradația 2

grad superior gradația 3

grad superior gradația 4

grad superior gradația 5

SSD

5.005

SSD

5.256

SSD

5.519

SSD

5.657

SSD

5.799

grad principal gradația 0

grad principal gradația 1

grad principal gradația 2

grad principal gradația 3

grad principal gradația 4

grad principal gradația 5

SSD

3.135

1,65

SSD

3.371

SSD

3.540

SSD

3.717

SSD

3.810

SSD

3.906

grad asistent gradația 0

grad asisțenț gradația 1

grad asisțenț gradația 2

grad asisțenț gradația 3

grad asisțenț gradația 4

grad asisțenț gradația 5

SSD

2.755

1,45

SSD

2.962

SSD

3.111

SSD

3.267

SSD

3.349

SSD

3.433

grad debutant gradația 0

grad debuțanț gradația 1

grad debuțanț gradația 2

grad debuțanț gradația 3

grad debuțanț gradația 4

grad debuțanț gradația 5

SSD

2.470

1,30

SSD

2.656

SSD

2.789

SSD

2.929

SSD

3.003

SSD

3.079

3.

Referent

grad superior gradatia 0

grad superior gradația 1

grad superior gradația 2

grad superior gradația 3

grad superior gradația 4

grad superior gradația 5

M

3.648

1,92

M

3.922

M

4.119

M

4.325

M

4.434

M

4.545

grad principal gradatia 0

grad principal gradația 1

grad principal gradația 2

grad principal gradația 3

grad principal gradația 4

grad principal gradația 5

M

2.622

1,38

M

2.819

M

2.960

M

3.108

M

3.186

M

3.266

grad asistent gradatia 0

grad asisțenț gradația 1

grad asisțenț gradația 2

grad asisțenț gradația 3

grad asisțenț gradația 4

grad asisțenț gradația 5

M

2.356

1,24

M

2.534

M

2.661

M

2.795

M

2.865

M

2.937

grad debutant gradatia 0

M

2.300

1,16

grad debuțanț gradația 1

M

2.473

grad debuțanț gradația 2

M

2.597

grad debuțanț gradația 3

M

2.727

grad debutant gradația 4

M

2.796

grad debutant gradația 5

M

2.936

c) Funcții publice specifice de execuție

Nr. crt.

Funcția

Salari ul de bază -lei

Coeficient

1.

politist local , clasa I

grad superior gradația 0

6.004

3,16

grad superior gradatia 1

6.455

grad superior gradatia 2

6.778

grad superior gradatia 3

7.117

grad superior gradatia 4

7.295

grad superior gradatia 5

7.478

grad principal gradatia 0

4.655

2,45

grad principal gradatia 1

5.005

grad principal gradatia 2

5.256

grad principal gradatia 3

5.519

grad principal gradatia 4

5.657

grad principal gradatia 5

5.799

grad asistent gradatia 0

4.047

2,13

grad asistent gradatia 1

4.351

grad asistent gradatia 2

4.569

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

4.798

4.918

5.041

grad debutant gradatia 0

2.717

1,43

grad debutant gradatia 1

2.921

grad debutant gradatia 2

3.068

grad debutant gradatia 3

3.222

grad debutant gradatia 4

3.303

grad debutant gradatia 5

3.386

2.

Politist local, clasa II

grad superior gradatia 0

4.655

2,45

grad superior gradatia 1

5.005

grad superior gradatia 2

5.256

grad superior gradatia 3

5.519

grad superior gradatia 4

5.657

grad superior gradatia 5

5.799

grad principal gradatia 0

3.135

1,65

grad principal gradatia 1

grad principal gradatia 2

grad principal gradatia 3

grad principal gradatia 4

grad principal gradatia 5

3.371

3.540

3.717

3.810

3.906

grad asistent gradația 0

2.755

1,45

grad asistent gradația 1

grad asistent gradația 2

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

2.962

3.111

3.267

3.349

3.433

grad debutant gradatia 0

grad debutant gradatia 1

grad debutant gradatia 2

grad debutant gradatia 3

grad debutant gradatia 4

grad debutant gradatia 5

2.470

1,30

2.656

2.789

2.929

3.003

3.079

3.

Politist Local , clasa III

grad superior gradatia 0

grad superior gradatia 1

grad superior gradatia 2

grad superior gradatia 3

grad superior gradatia 4

grad superior gradatia 5

3.648

1,92

3.922

4.119

4.325

4.434

4.545

grad principal gradatia 0

grad principal gradatia 1

grad principal gradatia 2

grad principal gradatia 3

grad principal gradatia 4

grad principal gradatia 5

2.622

1,38

2.819

2.960

3.108

3.186

3.266

grad asistent gradatia 0

grad asistent gradatia 1

grad asistent gradatia 2

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

2.356

1,24

2.534

2.661

2.795

2.865

2.937

grad debutant gradatia 0

grad debutant gradatia 1

grad debutant gradatia 2

grad debutant gradatia 3

grad debutant gradatia 4

grad debutant gradatia 5

2.300

1,16

2.473

2.597

2.727

2.796

2.936

II. Funcții contractuale ______a) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Salari ul de

Coeficient

1.

Referent

- treapta IA

gradația 0

3.040

1,60

gradația 1

3.268

gradația 2

3.432

gradația 3

3.604

gradația 4

3.695

gradația 5

3.788

- treapta I

gradația 0

2.850

1,50

gradația 1

3.064

gradația 2

3.218

gradația 3

3.379

gradația 4

3.548

gradația 5

3.637

- treapta II

gradatia 0

2.356

1,24

gradația 1

2.533

gradația 2

2.660

gradația 3

2.793

gradația 4

2.863

gradația 5

2.935

- debutant

gradatia 0

2.300

1,12

gradația 1

2.473

gradația 2

2.597

gradația 3

2.727

gradația 4

2.796

gradația 5

2.866

2.

Casier, magaziner

gradatia 0

2.850

1,50

gradația 1

3.064

gradația 2

3.218

gradația 3

3.379

gradația 4

3.464

gradația 5

3.551

debutant

gradatia 0

2.698

1,42

gradația 1

2.901

gradația 2

3.047

gradația 3

3.200

gradația 4

3.280

gradația 5

3.362

3.

Paznic, pompier, guard, portar

gradația 0

2.455

1,18

gradația 1

2.640

gradația 2

2.772

gradația 3

2.911

gradația 4

2.984

gradația 5

3.059

4.

Îngrijitor

gradația 0

2.455

1,18

gradația 1

2.640

gradația 2

2.772

gradația 3

2.911

gradația 4

2.984

gradația 5

3.059

Presedinte de ședință,            Contrasemnează,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă Secretar general, Ioan Apostu

Consiliul Local Botosani

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Socială

I. Funcții publice

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Niv. studii

Salariul de bază*-lei

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director executiv

S

9.785

10.165

5,15

5,35

2.

Director executiv adjunct

S

9.120

9.500

4,80

5,00

3.

Șef serviciu

S

8.341

8.721

4,39

4,59

* salariile de baza pentru functiile de conducere cuprind gradatia de vechime la nivel maxim

b) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază -lei

Coeficient

1.

consilier, consilier juridic , consilier achiziții pu

blice, inspector

grad superior gradația 0

grad superior gradatia 1

grad superior gradatia 2

grad superior gradatia 3

grad superior gradatia 4

grad superior gradatia 5

S

4.313

2,27

S

4.637

S

4.869

S

5.113

S

5.241

S

5.373

grad principal gradatia 0

grad principal gradatia 1

grad principal gradatia 2

grad principal gradatia 3

grad principal gradatia 4

grad principal gradatia 5

S

3.173

1,67

S

3.411

S

3.582

S

3.762

S

3.857

S

3.954

grad asistent gradatia 0

grad asistent gradatia 1

grad asistent gradatia 2

grad asistent gradatia 3

grad asistent gradatia 4

grad asistent gradatia 5

S

2.983

1,57

S

3.207

S

3.368

S

3.537

S

3.626

S

3.717

grad debutant gradatia 0

grad debutant gradatia 1

grad debutant gradatia 2

grad debutant gradatia 3

grad debutant gradatia 4

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

grad debutant gradatia 5

S

3.386

2.

Referent

grad superior gradatia 0

M

3.059

1,61

grad superior gradatia 1

M

3.289

grad superior gradatia 2

M

3.454

grad superior gradația 3

M

3.627

grad superior gradația 4

M

3.718

grad superior gradația 5

M

3.811

grad principal gradația 0

M

2.489

1,31

grad principal gradația 1

M

2.676

grad principal gradația 2

M

2.810

grad principal gradația 3

M

2.951

grad principal gradația 4

M

3.025

grad principal gradația 5

M

3.101

grad asistent gradația 0

M

2.356

1,24

grad asisțenț gradația 1

M

2.533

grad asisțenț gradația 2

M

2.660

grad asisțenț gradația 3

M

2.793

grad asisțenț gradația 4

M

2.863

grad asisțenț gradația 5

M

2.935

grad debutant gradația 0

M

2.300

1,16

grad debuțanț gradația 1

M

2.473

grad debuțanț gradația 2

M

2.597

grad debuțanț gradația 3

M

2.727

grad debuțanț gradația 4

M

2.796

grad debuțanț gradația 5

M

2.936

II.Functii contractuale

a) Funcții de execuție

Nr. crț.

Funcția

Nivel sțudii

Salariul de bază* -lei

Coeficienț

1.

Consilier, consilier jurid

ic , inspector de specialitate

- gradul IA

gradatia 0

S

4.123

2,17

gradația 1

S

4.433

gradația 2

S

4.655

gradația 3

S

4.888

gradația 4

S

5.011

gradația 5

S

5.137

- gradul I

gradatia 0

S

3.173

1,67

gradația 1

S

3.411

gradația 2

S

3.582

gradația 3

S

3.762

gradația 4

S

3.857

gradația 5

S

3.954

- gradul II

gradatia 0

S

2.983

1,57

gradația 1

S      3.207

gradația 2

S

3.368

gradația 3

S

3.537

gradația 4

S

3.626

gradația 5

S

3.717

- debutant

gradația 0

S

2.318

1,22

gradația 1

S

2.492

gradația 2

S

2.617

gradația 3

S

2.748

gradația 4

S

2.817

gradația 5

S

2.888

2.

Referent

- țreapța IA

gradația 0

M

3.002

1,58

gradația 1

M

3.227

gradația 2

M

3.389

gradația 3

M

3.559

gradația 4

M

3.648

gradația 5

M

3.740

- țreapța I

gradația 0

M

2.489

1,31

gradația 1

M

2.676

gradația 2

M

2.810

gradația 3

M

2.951

gradația 4

M

3.025

gradația 5

M

3.101

- țreapța II

gradația 0

M

2.356

1,24

gradația 1

2.533

gradația 2

2.660

gradația 3

2.793

gradația 4

2.863

gradația 5

2.935

- debuțanț

gradația 0

gradația 1

gradația 2

M

2.204

1,16

M

2.370

M

2.489

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M

2.614

M

2.680

M

2.747

3.

Administrator

- țreapța I         gradația 0

M

2.850

1,50

gradația 1

M

3.064

gradația 2

M

3.218

gradația 3

M

3.379

gradația 4

M

3.464

gradația 5

M

3.551

- țreapța II

gradatia 0

M

2.698

1,42

gradația 1

M

2.901

gradația 2

M

3.047

gradația 3

M

3.200

gradația 4

M

3.280

gradația 5

M

3.362

4.

Casier, magaziner

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.850

1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

- debuțanț

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.300

1,20

2.473

2.597

2.727

2.796

2.936

5.

Paznic, pompier, guard, portar

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G M;G M;G M;G M;G M;G

2.455

1,18

2.640

2.772

2.911

2.984

3.059

6.

Șofer

- țreapța I

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.812

1,48

M;G

3.023

3.175

3.334

3.418

M;G

M;G

M;G

M;G

3.504

- țreapța II

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

M;G

2.660

1,40

M;G

2.860

M;G

3.003

M;G

3.154

M;G

3.233

M;G

3.314

Președinte de ședință,                  Contrasemnează,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă      Secretar general, Ioan Apostu

Consiliul Local Botosani

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Directiei Servicii Publice, Sport și Agrement

Funcții contractuale

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază*-lei

Salariul de bază*-lei

Coeficient grad I

Coeficient grad II

1.

Director

S

9.785

10.165

5,15

5,35

2.

Director adjunct

S

9.215

9.595

4,85

5,05

3.

Șef serviciu

S

8.170

8.721

4,3

4,59

4.

Șef birou

S

8.018

8.398

4,22

4,42

* salariile de baza pentru functiile de conducere cuprind gradatia de vechime la nivel maxim

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază -lei

Coeficient

1.

Consilier, consilier juridic , inspector de specialitate

- gradul IA

gradatia 0

gradația 1

gradatia 2

gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

S

4.940

2,60

S

5.311

S

5.577

S

5.856

S

6.003

S

6.154

- gradul I

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2

gradatia 3

gradatia 4

gradatia 5

S

3.743

1,97

S

4.024

S

4.226

S

4.438

S

4.549

S

4.663

- grad

ul II

gradatia 0

S

2.983

1,57

gradatia 1

S

3.207

gradația 2 gradația 3 gradația 4 gradația 5

S

3.368

S

3.537

S

3.626

S

3.717

- debutant

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

gradația 5

S

3.386

2.

Medic veterinar

gradul I

gradația 0

gradația 1 gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

S

4.940

2,60

S

5.311

S

5.577

S

5.856

S

6.003

S

6.154

gradul II

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

S

3.743

1,97

S

4.024

S

4.226

S

4.438

S

4.549

S

4.663

grad III

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3

gradația 4

gradația 5

S

2.983

1,57

S

3.207

S

3.368

S

3.537

S

3.626

S

3.717

grad debuțanț

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

S

3.386

Tehnician economist, secretar superior,interpret relații, interpret profesional, inspector, referent, arhivist, conductor arhitect, subinginer,

-       gradul IA

gradatia 0   SSD

3.040

1,60

gradația 1

SSD

3.268

gradația 2

SSD

3.432

gradația 3

SSD

3.604

gradația 4

SSD

3.695

gradația 5

SSD

3.788

- gradul I

gradația 0 gradația 1 gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

SSD

2.660

1,40

SSD

2.860

SSD

3.003

SSD

3.154

SSD

3.233

SSD

3.314

- gradul II

gradația 0

SSD

2.565

1,35

gradația 1

SSD

2.758

gradația 2

SSD

2.896

gradația 3

SSD

3.041

gradația 4

SSD

3.118

gradația 5

SSD

3.196

- debuțanț

gradația 0

SSD

2.280

1,20

gradația 1

SSD

2.451

gradația 2

SSD

2.574

gradația 3

SSD

2.703

gradația 4

SSD

2.771

gradația 5

SSD

2.841

4.

Tehnician , treapta IA

gradația 0

M:G

3.002

1,58

gradația 1

M:G

3.228

gradația 2

M:G

3.390

gradația 3

M:G

3.560

gradația 4

M:G

3.649

gradația 5

M:G

3.741

treapta 1

gradația 0

M:G

2.926

1,54

gradația 1

M:G

3.146

gradația 2

M:G

3.304

gradația 3

M:G

3.470

gradația 4

M:G

3.557

gradația 5

M:G

3.646

4.

Referent , inspector, arhivar, referent casier

- țreapța IA

gradația 0

M

3.002

1,58

gradația 1

M

3.228

gradația 2

M

3.390

gradația 3

M

3.560

gradația 4

M

3.649

gradația 5

M

3.741

- treapta II

gradația 0

M

2.489

1,31

gradația 1

M

2.676

gradația 2

M

2.810

gradația 3

M

2.951

gradația 4

M

3.025

gradația 5

M

3.101

- țreapța II

gradația 0

M

2.356

1,24

gradația 1

2.533

gradația 2

2.660

gradația 3

2.793

gradația 4

2.863

gradația 5

2.935

- debuțanț

gradația 0

M

2.300

1,12

gradația 1

M

2.473

gradația 2

M

2.597

gradația 3

M

2.727

gradația 4

M

2.796

gradația 5

M

2.866

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf

- țreapța I A

gradația 0

M

2.964

1,56

gradația 1

M

3.187

gradația 2

M

3.347

gradația 3

M

3.515

gradația 4

0

3.603

gradația 5

M

3.694

- țreapța I

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

- debuțanț

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

6.

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

secrețar

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

grad debutant

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

7.

Administrator

- țreapța I

gradatia 0

M

2.850

1,50

gradația 1

M

3.064

gradația 2

M

3.218

gradația 3

M

3.379

gradația 4

M

3.464

gradația 5

M

3.551

- țreapța II

gradatia 0

M

2.698

1,42

gradația 1

M

2.901

gradația 2

M

3.047

gradația 3

M

3.200

gradația 4

M

3.280

gradația 5

M

3.362

8.

Casier, magaziner

gradatia 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

- debuțanț

gradatia 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

9.

sef formație pază/pompieri

gradatia 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

10.

Paznic, pompier, guard, portar, bufetier,

manipulant bunuri, curier

gradatia 0

M;G

2.455

1,18

gradația 1

M;G

2.640

gradatia 2

M;G

2.772

gradația 3

M;G

2.911

gradația 4

M;G

2.984

gradația 5

M;G

3.059

11.

Îngrijitor

gradatia 0

M;G

2.455

1,18

gradația 1

M;G

2.640

gradația 2

M;G

2.772

gradația 3

M;G

2.911

gradația 4

M;G

2.984

gradația 5

M;G

3.059

-        debuțanț

gradatia 0

M;G

2.300

1,01

gradația 1

M;G

2.473

gradația 2

M;G

2.597

gradația 3

M;G

2.727

gradația 4

M;G

2.796

gradația 5

M;G

2.866

12.

maistru

țreapța I

gradatia 0

M;G

3.002

1,58

gradația 1

M;G

3.228

gradația 2

M;G

3.390

gradația 3

M;G

3.560

gradația 4

M;G

3.649

gradația 5

M;G

3.741

țreapța II

gradatia 0

M;G

2.964

1,56

gradația 1

M;G

3.187

gradația 2

M;G

3.347

gradația 3

M;G

3.515

gradația 4

M;G

3.603

gradația 5

M;G

3.694

13.

Șofer

- țreapța I

gradatia 0

M;G

2.812

1,48

gradația 1

M;G

3.023

gradația 2

M;G

3.175

gradația 3

M;G

3.334

gradația 4

M;G

3.418

gradația 5

M;G

3.504

- treapta II

14.

gradația 0

M;G

2.660

1,40

gradația 1

M;G

2.860

gradația 2

M;G

3.003

gradația 3

M;G

3.154

gradația 4

M;G

3.233

gradația 5

M;G

3.314

Muncitor calificat

- țreapța I

gradația 0

M;G

2.926

1,54

gradația 1

M;G

3.146

gradația 2

M;G

3.304

gradația 3

M;G

3.470

gradația 4

M;G

3.557

gradația 5

M;G

3.646

- țreapța II

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

- țreapța III

gradația 0

M;G

2.736

1,44

gradația 1

M;G

2.942

gradația 2

M;G

3.090

gradația 3

M;G

3.245

gradația 4

M;G

3.327

gradația 5

M;G

3.411

- țreapța IV

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

15.

Muncitor necalificat

-         țreapța I

gradația 0

gradația 1

gradația 2

M;G

2.300

1,08

M;G

2.473

M;G

2.597

gradația 3

M;G

2.727

gradația 4

M;G

2.796

gradația 5

M;G

2.866

Președinte de ședi onsilier, Mihail Gabriel Tana

Contrasemnează

Secretar general, Ioan Apostu


Consiliul Local Botosani

Anexa nr.5 la HCL nr. 128 din 28.04.2021

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Pietelor , Oborului si Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Funcții

a) Fund

contractuale

ii de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază* grad I-lei

Salariul de bază* grad II-lei

Coeficient grad I

Coeficient grad II

1.

Șef serviciu

S

8.170

8.721

4,3

4,59

2.

Șef birou

S

8.018

8.398

4,22

4,42

3.

Sef formație

M

3.800

3.990

2

2,1

* salariile de baza pentru functiile de conducere cuprind gradatia de vechime de vechime la nivel maxim

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Salariul de bază -lei

Coeficient

1.

Consilier, consilier juridic , inspector de specialitate

- gradul IA

gradatia 0

gradația 1

gradatia 2

gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

S

4.940

2,60

S

5.311

S

5.577

S

5.856

S

6.003

S

6.154

- gradul I

gradatia 0

gradatia 1

gradatia 2

gradatia 3 gradatia 4 gradatia 5

S

3.743

1,97

S

4.024

S

4.226

S

4.438

S

4.549

S

4.663

- gradu

II

gradatia 0

gradatia 1

S

2.983

1,57

S

3.207

gradatia 2

S

3.368

gradatia 3

S

3.537

gradația 4

gradația 5

S

3.626

S

3.717

- debutant

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

S

2.717

1,43

S

2.921

S

3.068

S

3.222

S

3.303

S

3.386

3.

Tehnician economist, secretar superior,interpret

-       gradul IA

gradația 0

SSD

3.040

1,60

gradația 1

SSD

3.268

gradația 2

SSD

3.432

gradația 3

SSD

3.604

gradația 4

SSD

3.695

gradația 5

SSD

3.788

- gradul I

gradația 0 gradația 1 gradația 2 gradația 3 gradația 4 gradația 5

SSD

2.660

1,40

SSD

2.860

SSD

3.003

SSD

3.154

SSD

3.233

SSD

3.314

- gradul II

gradația 0

SSD

2.565

1,35

gradația 1

SSD

2.758

gradația 2

SSD

2.896

gradația 3

SSD

3.041

gradația 4

SSD

3.118

gradația 5

SSD

3.196

- debuțanț

gradația 0

SSD

2.280

1,20

gradația 1

SSD

2.451

gradația 2

SSD

2.574

gradația 3

SSD

2.703

gradația 4

SSD

2.771

gradația 5

SSD

2.841

4.

Referent , inspector, arhivar, referent casier

- țreapța IA

gradatia 0

M

3.002

1,58

gradația 1

M

3.228

gradația 2

M

3.390

gradația 3

M

3.560

gradația 4

M

3.649

gradația 5

M

3.741

- treapta II

gradația 0

M

2.489

1,31

gradația 1

M

2.676

gradația 2

M

2.810

gradația 3

M

2.951

gradația 4

M

3.025

gradația 5

M

3.101

- țreapța II

gradația 0

M

2.356

1,24

gradația 1

M

2.533

gradația 2

M

2.660

gradația 3

M

2.793

gradația 4

M

2.863

gradația 5

M

2.935

debuțanț

gradația 0

M

2.300

1,12

gradația 1

M

2.473

gradația 2

M

2.597

gradația 3

M

2.727

gradația 4

M

2.796

gradația 5

M

2.866

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf

- țreapța I A

gradația 0

M

2.964

1,56

gradația 1

M

3.187

gradația 2

M

3.347

gradația 3

M

3.515

gradația 4

0

3.603

gradația 5

M

3.694

- țreapța I

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

- debuțanț

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

6.

secretar

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

grad debutant

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

7.

Administrator

- țreapța I

gradatia 0

M

2.850

1,50

gradația 1

M

3.064

gradația 2

M

3.218

gradația 3

M

3.379

gradația 4

M

3.464

gradația 5

M

3.551

- țreapța II

gradatia 0

M

2.698

1,42

gradația 1

M

2.901

gradația 2

M

3.047

gradația 3

M

3.200

gradația 4

M

3.280

gradația 5

M

3.362

8.

Casier, magaziner

gradatia 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

- debuțanț

gradatia 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

9.

sef formație pază/pompieri

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

10.

Paznic, pompier, guard, portar, bufetier, manipulant

gradația 0

M;G

2.455

1,18

gradația 1

M;G

2.640

gradația 2

M;G

2.772

gradația 3

M;G

2.911

gradația 4

M;G

2.984

gradația 5

M;G

3.059

11.

Îngrijitor

gradația 0

M;G

2.455

1,18

gradația 1

M;G

2.640

gradația 2

M;G

2.772

gradația 3

M;G

2.911

gradația 4

M;G

2.984

gradația 5

M;G

3.059

-        debuțanț

gradația 0

gradația 1

gradația 2

gradația 3 gradația 4 gradația 5

M;G

2.300

1,01

M;G

2.473

M;G

2.597

M;G

2.727

M;G

2.796

M;G

2.866

12.

maistru

țreapța I

gradatia 0

M;G

3.002

1,58

gradația 1

M;G

3.228

gradația 2

M;G

3.390

gradația 3

M;G

3.560

gradația 4

M;G

3.649

gradația 5

M;G

3.741

țreapța II

gradatia 0

M;G

2.964

1,56

gradația 1

M;G

3.187

gradația 2

M;G

3.347

gradația 3 gradația 4

M;G

M;G

3.515

3.603

gradația 5

M;G

3.694

13.

Șofer

- treapta I

gradația 0

M;G

2.812

1,48

gradația 1

M;G

3.023

gradația 2

M;G

3.175

gradația 3

M;G

3.334

gradația 4

M;G

3.418

gradația 5

M;G

3.504

- țreapța II

14.

gradația 0

M;G

2.660

1,40

gradația 1

M;G

2.860

gradația 2

M;G

3.003

gradația 3

M;G

3.154

gradația 4

M;G

3.233

gradația 5

M;G

3.314

Muncitor calificat

țreapța I

gradația 0

M;G

2.926

1,54

gradația 1

M;G

3.146

gradația 2

M;G

3.304

gradația 3

M;G

3.470

gradația 4

M;G

3.557

gradația 5

M;G

3.646

țreapța II

gradația 0

M;G

2.850

1,50

gradația 1

M;G

3.064

gradația 2

M;G

3.218

gradația 3

M;G

3.379

gradația 4

M;G

3.464

gradația 5

M;G

3.551

țreapța III

gradația 0

M;G

2.736

1,44

gradația 1

M;G

2.942

gradația 2

M;G

3.090

gradația 3

M;G

3.245

gradația 4

M;G

3.327

gradația 5

M;G

3.411

țreapța IV

gradația 0

M;G

2.698

1,42

gradația 1

M;G

2.901

gradația 2

M;G

3.047

gradația 3

M;G

3.200

gradația 4

M;G

3.280

gradația 5

M;G

3.362

15.

Muncitor necalificat

-        treapta I

gradația 0

M;G

2.300

1,08

gradația 1

M;G

2.473

gradația 2

M;G

2.597

gradația 3

M;G

2.727

gradația 4

M;G

2.796

gradația 5

M;G

2.866

Președinte de șed

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contrasemnează,

Secretar general, Ioan Apostu