Hotărârea nr. 127/2021

HOTĂRARE Pentru darea in folosință gratuită a Universității Naționale de Arte ”George Enescu ” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru Copii și Tineret “ Vasilache “ Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru inființarea unei extensiuni universitare (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită a Universității Naționale de Arte ”George Enescu ” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru Copii și Tineret “ Vasilache “ Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind darea în folosință gratuită a Universității Naționale de Arte ”George Enescu ” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani, proprietate publică a municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând adresa 9232 din 24.03.2021 a Teatrului pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani privind spațiile ce vor fi puse la dispoziția pentru desfășurarea activității didactice universitare, raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 5 alin. (1) și art. 226 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 349 - 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 874 și art. 2146 - 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196, alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a Universității Naționale de Arte „George Enescu ” din Iași a următoarelor spații din incinta Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” din municipiul Botoșani, scena și sala de spectacole, sala studio și atelierul de croitorie .

(2) Spațiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către Universitatea Națională de Arte „George Enescu ” din Iași, conform următorului orar :

Ziua

Interval orar

Luni

9:00-21:00

Marți

14:00-16:30

Miercuri

14:00-16:30

Joi

14:00-16:30

Vineri

14:00-16:30

Sâmbătă

14:00-16.30

Duminică

14:00-21:00

Art. 2 Dreptul de folosință gratuită a spațiilor prevăzute la art. 1 se acordă Universității Naționale de Arte „George Enescu ” din Iași pentru înființarea unei extensiuni universitare în municipiul Botoșani pe o durată de 5 (cinci) ani, în vederea desfășurării activităților didactice universitare în cadrul acesteia.

Art. 3 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Primarul municipiului Botoșani să încheie un contract de comodat cu Universitatea Națională de Arte ”George Enescu ” din Iași.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 127