Hotărârea nr. 126/2021

HOTĂRARE Pentru stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de inmormantare acordat in temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41- 48 din HG nr. 50/2011 (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMANIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare acordat în temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41- 48 din HG nr. 50/2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei privind aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) și (4) din Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare și în baza dipozițiilor art. 41 - 48 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare pentru stabilirea situațiilor, modalităților și cuatumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare,

având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 5824/15.04.2021 al Direcției de Asistență Socială Botoșani și al Directiei Economice cu privire la proiectul de hotărâre pentru stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare acordat în temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 41- 48 din HG nr. 50/2011, precum și raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3 și art. 28 alin. (2), (4)și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art. 41-44 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. a), art. 11 lit. c) și art. 15 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 84 alin. (5) din OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și ale HCL nr. 175/19.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

în temeiul art. 129, art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (4), art. 139, art.196 alin.(1) lit.b), art. 199 alin.(1) și (2) și art. 240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se stabilesc următoarele situații de acordare a ajutorului de urgență în temeiul art. 28 alin. (2) și (4) din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) incendii;

 • b) calamități naturale: cutremure, inundații, alunecări de teren, furtuni, grindină;

 • c) accidente casnice;

 • d) repatrierea rămășițelor pământești ale cetățenilor români cu ultimul domiciliu pe raza municipiului Botoșani, care au decedat în afara granițelor țării;

 • (2) Ajutorul de urgență va fi în cuantum de:

 • a) maxim 5.000 lei RON pentru situațiile prevăzute la lit. a) - c) ale alin (1) din prezentul articol

 • b) maxim 10.000 lei RON pentru situația prevazută la lit. d) alin (1) din prezentul articol

 • (3) Pentru situațiile prevăzute la lit. a) - c) sumele vor fi acordate pe baza de anchetă socială luând în considerare estimarea pagubelor produse facută de reprezentanții I.S.U. sau S.V.S.U. în baza procesului verbal de evaluare a pagubelor.

 • (4) Pentru situația de la alin. (1), lit. d) suma va fi acordată numai dacă ancheta socială privind situația materială a familiei solicitante constată ca media venitului net pe membru de familie in ultimele 6 luni anterioare producerii evenimentului este mai mica decat valoarea ISR multiplicata cu 2,5 (1250 lei) și ajutorul de urgență se solicită pentru repatrierea rămășițelor pământești ale unei rude de gradul I sau II.

Art.2 (1) Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor aferente ajutorului de urgență privind serviciul de înhumare a persoanelor fără susținători legali, decedați pe raza municipiului Botoșani, precum și a titularului de dosar de ajutor social sau a unui membru de familie cuprins în dosar.

 • (2) Ajutorul de urgență privind serviciul de înhumare a persoanelor fără susținători legali include:

 • a) taxa de îmbălsămare - achitată prin Direcția de Asistență Socială Botoșani

 • b) servicii funerare prestate de către o firmă specializată, respectiv asigurarea sicriului și tuturor celor necesare pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare a persoanei decedate, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun

 • c) loc de veci și serviciile aferente inmormantarii, respectiv evacuare pământ rezultat la săpare groapă funerară, săpare groapă funerară, coborârea sicriului în mormânt, înhumare în groapa funerară amenajată

 • (3) Se aprobă acordarea unui loc de veci gratuit pentru 7 ani, pentru persoanele definite la alin (1).

 • (4) Serviciile enumerate la alin(2), lit.b) se vor efectua de către un prestator de servicii funerare autorizat în condițiile legii și selectat conform prevederilor legale în materie de către Direcția de Asistență Socială Botoșani.

 • (5) Serviciile enumerate la alin(2), lit.c) se vor asigura de Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflat în proprietatea Municipiului Botoșani.

 • (6) Ajutoarele de urgență se acordă urmare a cererii întocmită de aparținători sau a solicitării organelor abilitate (Poliția Municipiului, Parchet), în baza referatului justificativ realizat de Direcția de Asistență Socială Botoșani, prin Dispozitia Primarului Municipiului Botosani.

Art.3 (1) Se aprobă suportarea din bugetul local a ajutorului de înmormântare care se acorda, la cerere, numai familiilor beneficiare de ajutor social pentrul decesul titularului de dosar sau a unui membru de familie cuprins în dosar.

 • (2) Ajutorul de înmormantare se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, soțul sau soția supravietuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 • (3) Ajutorul de înmormantare se acorda numai pe bază de cerere însoțită de documente justificative care dovedesc suportarea cheltuielilor cu înmormantarea:

 • a) certificatul de deces, în original și în copie;

 • b) actul de identitate al solicitantului;

 • c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator ;

 • d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

 • (4) Ajutorul de înmormântare se acordă în limita sumei de 1000 lei.

Art. 4 Sumele necesare plății ajutoarelor de urgență și de înmormântare sunt incluse anual în bugetul Direcției de Asistență Socială Botoșani, capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială, titlul 57.02.01 - Ajutoare sociale în numerar.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.411/31.10.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani prin aparatul de specialitate, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflat în proprietatea Municipiului Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 28 aprilie 2021

Nr. 126