Hotărârea nr. 125/2021

HOTĂRARE Pentru premierea caștigătorilor concursului de idei de Imbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani In context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 19 mai 2021)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOT Ă R Â R E

privind premierea câștigătorilor concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de

Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind premierea câștigătorilor concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice privind proiectul de premiere a câștigătorilor concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere apelurile de selecție a fișelor de proiect derulate de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor pentru intervențiile aprobate și cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru Municipiul Botoșani, a Asociației Grupul de Acțiune Locală - ”Botoșani pentru Viitor”;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (d), alin. (7) lit. (k) și lit. (m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani pe anul 2021 în vederea premierii câștigătorilor concursului de idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani.

Art. 2 Suma de 3.000 lei va fi asigurată de la capitolul bugetar 54.02 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.50 „Alte servicii publice generale” și va fi inclusă în ”Lista acțiunilor care se vor finanța în anul 2021” ca anexă la aprobarea bugetului local pe anul 2021.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Mihail Gabriel Tanasă             Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 28 aprilie 2021 Nr.125